So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la ha­ki­joi­den mää­rä on ol­lut rä­jäh­dys­mäi­ses­sä kas­vus­sa vii­mei­set 15 vuot­ta, mut­ta van­hus­työ­hön suun­tau­tu­nei­ta on vä­hem­män. Win­No­van leh­to­ri Su­san­na Alar­vo-Mes­so tie­tää, et­tä tie­do­tus­vä­li­neis­sä esil­le nous­seet ko­hut ei­vät li­sää alan ve­to­voi­maa. Kui­ten­kin ikään­ty­nei­den pa­ris­sa työs­ken­te­ly on to­del­la mo­ni­puo­lis­ta ja pal­kit­se­vaa.

– Ym­mär­rän, et­tä kun nuo­re­na läh­de­tään opis­ke­le­maan, ei van­hus­työ vai­ku­ta ko­vin hou­kut­te­le­val­ta suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­dol­ta. Päi­vä­ko­ti­maa­il­ma tai en­si­hoi­to ovat nuo­ris­ta mie­len­kiin­toi­sem­pia. Mut­ta ikäih­mis­ten pa­ris­sa työs­ken­te­ly yl­lät­tää mo­net, jos sitä vain us­kal­taa ko­keil­la.

Mie­li­ku­vat usein muut­tu­vat esi­mer­kik­si työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­la.

– Ikäih­mi­set ovat yleen­sä to­del­la kii­tol­li­sia asi­ak­kai­ta. Li­säk­si koko ala on muut­tu­nut vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na val­ta­vas­ti. Ai­kai­sem­min val­ta­o­sa opis­ke­li­jois­ta työl­lis­tyi sai­raa­la­maa­il­maan. Ny­kyi­sin pal­ve­lu­ko­dit ovat suu­ri työl­lis­tä­jä, mut­ta suu­ri osa opis­ke­li­jois­ta tu­lee työs­ken­te­le­mään myös ko­ti­hoi­dos­sa.

Ai­kui­so­pis­ke­li­joil­le ja alan­vaih­ta­jil­le työ ikäih­mis­ten pa­ris­sa on hou­kut­te­le­va vaih­to­eh­to jo sii­tä­kin syys­tä, et­tä alal­la on töi­tä. El­li Nie­mi­nen val­mis­tui Win­No­vas­ta vii­me ke­sä­nä ja hän työs­ken­te­lee nyt ko­ti­hoi­dos­sa. Hä­nel­lä on taus­tal­laan hit­saa­jan tut­kin­to ja työs­ken­te­lyä te­la­kal­la kym­me­nen vuot­ta.

– Oma elä­män­ti­lan­ne oli suu­rin syy läh­teä uu­del­leen kou­luun.

Kui­ten­kin pa­luu kou­luun vaa­ti roh­keut­ta. Mer­kit­tä­vää oli, et­tä El­li sai omas­ta lii­tos­taan tu­kea, jol­la pys­tyi ra­hoit­ta­maan opis­ke­lun.

– Per­heel­li­sel­le ai­kui­sel­le toi­meen­tu­lo on to­del­la tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Poh­din pit­kään, us­kal­lan­ko kou­lut­tau­tua uu­del­leen. Mut­ta on­nek­si us­kal­sin. Hoi­to­työ on to­del­la mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja pal­kit­se­vaa. Li­säk­si tie­to sii­tä, et­tä alal­la on töi­tä, oli suu­ri mo­ti­vaat­to­ri.

Win­No­vas­sa on so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le jat­ku­va haku. Opis­kel­la voi lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa tai mo­ni­muo­to-ope­tuk­ses­sa ja suo­rit­taa joko osa- tai koko tut­kin­non esi­mer­kik­si op­pi­so­pi­muk­sel­la. Opin­to­po­lut ovat tänä päi­vä­nä yk­si­löl­li­siä.

– Jo­kai­nen meil­le tu­le­va opis­ke­li­ja “hok­sa­taan” eli hä­nel­le luo­daan hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma. Jos esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­la on taus­tal­la ai­em­pi am­ma­til­li­nen tut­kin­to, hyö­dyn­ne­tään sitä ja uu­si tut­kin­to suo­ri­te­taan no­pe­am­min. Toki alal­le vaa­dit­ta­vat tai­dot pi­tää ol­la ajan­ta­sai­set, Su­san­na Alar­vo-Mes­so se­lit­tää.

Van­hus­pal­ve­lu­lain mu­ka­naan tuo­ma hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mi­nen li­sää työ­paik­ko­ja. Alan leh­to­ri on kui­ten­kin sitä miel­tä, et­tä mi­toi­tuk­sen nos­ta­mi­ses­ta ei ole hyö­tyä, jos ei ole te­ki­jöi­tä.

– Alal­la tar­vi­taan osaa­mis­ta, ei vain kä­si­pa­re­ja. Tyy­pil­li­nen haas­te on kii­re ja hen­ki­lö­kun­nan vä­hyys, jol­loin työ on tu­li­pa­lo­jen sam­mut­ta­mis­ta. Te­hok­kuus tu­lee kui­ten­kin en­na­koin­nis­ta ja työn or­ga­ni­soin­nis­ta. Tä­män ym­mär­tä­mi­nen vaa­tii te­o­reet­tis­ta osaa­mis­ta. Li­säk­si työ­hön kuu­luu pal­jon toi­min­ta­ky­vyn tes­taus­ta ja elä­män­laa­dun pa­ran­ta­mis­ta. Pää­tel­miä ja rat­kai­su­ja pi­tää pys­tyä te­ke­mään it­se­näi­ses­ti­kin.

Li­säk­si alan työn­te­ki­jöil­lä pi­tää ol­la sy­dän pai­koil­laan.

– Hoi­to­työ ikäih­mis­ten pa­ris­sa on kut­su­mus. Palk­ka­ta­so ei ole niin hyvä, et­tä se riit­täi­si hou­kut­te­le­maan opis­ke­li­joi­ta, Alar­vo-Mes­so to­te­aa.

El­li Nie­mi­nen ker­too, et­tä eri­tyi­ses­ti ko­ti­hoi­dos­sa työ on it­se­näis­tä.

– Vaik­ka kol­le­gat ovat vain pu­he­lin­soi­ton pääs­sä, pi­tää työs­sä pys­tyä te­ke­mään vä­lil­lä iso­ja­kin pää­tök­siä. Pi­tää osa­ta py­säh­tyä ja poh­tia rat­kai­su­ja sekä ot­taa vas­tuu­ta. Mut­ta vas­taa­vas­ti tyk­kään, et­tä työ on ta­val­laan hi­das­tem­pois­ta. Pa­ras­ta on se, et­tä työ­päi­vän ai­ka­na kuu­lee mo­nia upei­ta ta­ri­noi­ta.

Löy­dä oma ala­si tai täy­den­nä ai­em­paa osaa­mis­ta­si!

Tu­tus­tu Win­No­van koko kou­lu­tus­tar­jon­taan win­no­va.fi