Veik­ko Leh­den säi­li­öyh­dis­tel­mä suk­ku­loi Suo­men teil­lä kaut­ta vuo­den. Asi­a­kas­kun­ta on hy­vin laa­ja isois­ta te­ol­li­suus­lai­tok­sis­ta pie­niin au­to­kor­jaa­moi­hin, ko­ne­pa­joi­hin ja maa­ti­loi­hin.

– Pie­net yri­tyk­set ke­rää­vät jä­te­öl­jyn tyn­ny­rei­hin tai IBC-kont­tei­hin, ja me käym­me tyh­jen­tä­mäs­sä ne so­vit­tu­na ai­ka­na, esi­mer­kik­si kak­si ker­taa vuo­des­sa. Te­ol­li­suu­des­sa tyh­jen­nys­vä­li on tie­tys­ti huo­mat­ta­vas­ti tii­viim­pi, tuo­tan­to­joh­ta­ja Vil­le Ves­tu ker­too.

Jä­te­huol­lon ke­hit­tä­mi­sen kär­jes­sä

Veik­ko Leh­ti sol­mi en­sim­mäis­ten yri­tys­ten jou­kos­sa val­ta­kun­nal­li­sen Green Deal -si­tou­muk­sen, jos­sa se si­tou­tuu ke­hit­tä­mään öl­jy­jä­te­huol­toa. So­pi­muk­sen ta­voit­tee­na on te­hos­taa öl­jy­jät­teen ke­räys­tä koko Suo­mes­sa ja li­sä­tä sen kier­rä­tys­tä.

Veik­ko Leh­den säi­li­öyh­dis­tel­mä aje­lee kah­den vii­kon syk­lil­lä.

– Vih­re­ät ar­vot ovat yri­tyk­sem­me kul­ma­ki­viä, jo­ten suun­nit­te­lem­me ajo­rei­tin tar­kas­ti vält­tä­en tur­hia ki­lo­met­re­jä. Ha­lu­am­me pi­tää oman hii­li­ja­lan­jäl­kem­me mah­dol­li­sim­man pie­ne­nä, Vil­le muis­tut­taa.

Jä­te­öl­jy ja­los­tuu ta­kai­sin kier­toon

Säi­li­öau­ton pää­te­pis­te on Kot­kas­sa, jos­sa jä­te­öl­jy vä­li­va­ras­toi­daan ja vie­dään ai­ka­naan lai­val­la Tans­kaan jat­ko­ja­los­tuk­seen.

Veik­ko Leh­ti on kier­to­ta­lou­den ää­nen­kan­nat­ta­ja, ja lä­pi­nä­ky­vyys ja ym­pä­ris­tö­ar­vot ovat toi­min­nan kul­ma­ki­viä.

– Kan­na­tam­me sul­jet­tua kier­toa. Tans­kan Avis­ta Oil -lai­tos ta­kaa, et­tä jä­te­öl­jy ja­los­te­taan puh­taas­ti uu­dek­si pe­ru­söl­jyk­si, joka taas pa­laa kier­toon eri­lai­si­na voi­te­lu- ja hyd­rau­liik­ka­öl­jyi­nä, Vil­le sel­vit­tää.

Hom­ma hoi­det­tu nol­lal­la eu­rol­la

Al­ku­ke­sä on kii­reis­tä ai­kaa, kun yri­tyk­set sii­vo­a­vat nurk­ki­aan ke­sä­lo­mia var­ten. Myös jä­te­öl­jy­säi­li­öt ha­lu­taan tyh­jik­si, val­miik­si odot­ta­maan syk­syn kii­rei­tä. Veik­ko Leh­den au­to toki kier­tää maan­teil­lä ke­sät tal­vet ja Vil­le kan­nus­taa­kin ot­ta­maan yh­teyt­tä.

– Meil­le soit­to ja jä­te­öl­jy­huo­le­si ovat hoi­det­tu. Nou­dam­me yli 800 lit­ran jä­te­öl­jy­mää­rät ve­loi­tuk­set­ta.

Vaarallisten jätteiden kertymisestä ja sen asianmukaisesta kierrättämisestä pitää lain mukaan dokumentoida. Meiltä saa myös vaarallisen jätteen siirtoasiakirjan, toteaa Ville Vestu.

Vaarallisten jätteiden kertymisestä ja sen asianmukaisesta kierrättämisestä pitää lain mukaan dokumentoida. Meiltä saa myös vaarallisen jätteen siirtoasiakirjan, toteaa Ville Vestu.

Veik­ko Leh­ti on yli 100-vuo­ti­as per­hey­ri­tys
• Joh­ta­va vaa­ti­vien jä­te­huol­to­pal­ve­lu­jen toi­mit­ta­ja.
• Pal­ve­lu­va­li­koi­mas­sa kaik­ki vaa­ral­li­set ja ta­va­no­mai­set jä­te­la­jit.
• Pie­nen­tää päi­vit­täin asi­ak­kai­den­sa ym­pä­ris­tö­ja­lan­jäl­keä tur­val­li­sil­la ja te­hok­kail­la jä­te­huol­to­pal­ve­luil­la.

Ti­laa jä­te­öl­jyn nou­to:
029 300 0440 pvm/mpm (joka päi­vä 06-22) • oil@veik­ko­leh­ti.fi • ja­te­ol­jy.fi

10 000 ton­nia jä­te­öl­jyä ka­to­aa
• Vaa­ral­li­sek­si jät­teek­si luo­ki­tel­tua jä­te­öl­jyä jää kier­rät­tä­mät­tä Suo­mes­sa jopa 10 000 ton­nia.
• Osa pää­tyy lait­to­mas­ti pol­tet­ta­vak­si, osa luon­toon.
• Lait­to­mas­ta polt­ta­mi­ses­ta pää­see il­maan hai­tal­li­sia ai­nei­ta ja pien­hiuk­ka­sia, jot­ka kul­keu­tu­vat maa­pe­rään ja ve­sis­töön. Läh­de far­mit.net

Taas mennään! Ida Tolosen seuraavana kohteena on satakuntalainen autohuoltoyritys.

Taas mennään! Ida Tolosen seuraavana kohteena on satakuntalainen autohuoltoyritys.

Vink­ki
Tee kä­te­vä vuo­si­so­pi­mus ja säi­li­öt tyh­jen­ne­tään ajal­laan il­man eri ti­laus­ta.

Tie­sit­kö? Säi­li­öyh­dis­tel­mään mah­tuu ker­ral­la noin 50 ton­nia jä­te­öl­jyä.

Oho!
Avis­ta Oi­lin ja­los­ta­mas­ta jä­te­öl­jys­tä jopa 60 pro­sent­tia pa­lau­tuu pro­ses­sis­sa pe­ru­söl­jyk­si. Vas­taa­va luku raa­ka­öl­jys­tä on vain 2 pro­sent­tia.

Muis­ta
Luon­nos­sa yk­si lit­ra jä­te­öl­jyä pi­laa mil­joo­na lit­raa vet­tä. Myös jä­te­öl­jyn polt­ta­mi­nen ko­ti­o­lois­sa on ym­pä­ris­tö­ri­kos.