Uu­si kat­to te­kee ta­los­ta en­tis­tä edus­ta­vam­man ja siis­tim­män nä­köi­sen, suo­jaa ra­ken­nus­ta säi­den ra­si­tuk­sil­ta, nos­taa kiin­teis­tön ar­voa ja pa­ran­taa asu­mis­mu­ka­vuut­ta.

Sa­ta­kun­nan alu­eel­la toi­mi­val­la Ra­ken­nus­lii­ke Haa­pa-ahol­la on hyvä mai­ne vii­meis­tel­lyn ja laa­duk­kaan työn te­ki­jä­nä.

-Suu­rin osa töis­täm­me tu­lee pus­ka­ra­di­on kaut­ta. Py­rim­me 100-pro­sent­ti­seen asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­teen. Sii­hen kuu­luu myös se, et­tä hoi­dam­me mah­dol­li­set rek­la­maa­ti­ot ai­na niin, et­tä asi­a­kas on tyy­ty­väi­nen, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Veik­ko Haa­pa-aho.

Ala on Haa­pa-ahon mu­kaan ää­rim­mäi­sen kil­pail­tu. Lu­vi­a­lai­nen yri­tys erot­tuu eduk­seen muun mu­as­sa ko­ke­muk­sen ja mo­ni­puo­li­sen osaa­mi­sen an­si­os­ta.

-Olem­me toi­mi­neet vuo­des­ta 2006, ja ra­ken­nus­lii­ke­taus­tam­me an­si­os­ta pys­tym­me to­teut­ta­maan haas­ta­vi­a­kin ko­ko­nai­suuk­sia.

Ra­ken­nus­lii­ke Haa­pa-aho on per­hey­ri­tys, jota pyö­rit­tä­vät täl­lä het­kel­lä kol­me Haa­pa-ahon vel­jes­tä. Li­säk­si va­ki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tä on 13. Kat­to­re­mont­tien li­säk­si yri­tys te­kee myös ul­ko­ver­hous-, ik­ku­na- ja ovi­re­mont­te­ja sekä ra­ken­nus­pel­ti­töi­tä. Vaik­ka re­fe­rens­si­lis­tal­la on pal­jon ker­ros­ta­lo­koh­tei­ta, Haa­pa-aho ko­ros­taa, et­tä myös pie­net koh­teet kiin­nos­ta­vat.

Mo­nen va­lin­ta on tänä päi­vä­nä pel­ti­kat­to. Ra­ken­nus­lii­ke Haa­pa-aho asen­taa niin pro­fii­li­pel­ti-, luk­ko­sau­ma- kuin ko­ne­sau­ma­kat­to­ja­kin. Ko­ne­sau­ma­kat­to on edel­lä­mai­ni­tuis­ta se pit­käi­käi­sin vaih­to­eh­to. Se teh­dään pel­ti­se­pän­työ­nä, ja se on täs­tä syys­tä myös huo­mat­ta­vas­ti ar­vok­kaam­pi vaih­to­eh­to kuin muut pel­ti­ka­tot. Tii­li­kat­to­jen ky­syn­tä on mal­til­li­sem­paa: nii­den osuus yri­tyk­sen ura­kois­ta on kym­me­nen pro­sen­tin luok­kaa.

Kat­to on hyvä tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sii­hen Haa­pa-aho suo­sit­te­lee ot­ta­maan am­mat­ti­lai­sen mu­kaan.

-Suu­rin vaa­ra on, et­tä saa tar­jouk­sen. Em­me har­ras­ta pak­ko­myyn­tiä, sitä ei tar­vit­se pe­lä­tä. Kar­toi­tus on il­mai­nen.

Ka­ton kun­non tar­kas­te­lus­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio muun mu­as­sa lä­pi­vien­tei­hin ja alus­kat­teen kun­toon sekä sii­hen, ovat­ko nau­lat tai ruu­vit nous­seet.

Ra­ken­nus­lii­ke Haa­pa-ahon asen­ta­jat seu­raa­vat tii­viis­ti sää­en­nus­tei­ta. Sään ar­moil­la ol­laan van­han ka­ton pur­ku­vai­hees­sa, jol­loin on ol­ta­va pou­ta­sää.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ha­ke­val­le re­mon­tin suun­nit­te­li­jal­le Haa­pa-aho an­taa vin­kin.

-Isom­mat re­mon­tit kan­nat­taa ajoit­taa vuo­den­vaih­tee­seen. Sil­loin voi­daan las­kut­taa kah­den vuo­den puo­lel­la. Jos on mon­ta re­mont­tia tie­dos­sa, ne kan­nat­taa jak­sot­taa use­am­mal­le vuo­del­le.