It­se teh­tyä juus­to­kak­kua, muf­fins­se­ja, pii­ra­koi­ta, kor­va­puus­te­ja ja täy­tet­ty­jä pa­ton­ke­ja. Kii­reet­tö­män kah­vi- tai tee­het­ken kruu­naa tun­nel­mal­li­nen maa­ti­la­mil­jöö. Rau­man La­pis­sa si­jait­se­va nais­ten­puo­ti ja li­fes­ty­le-myy­mä­lä Mari’s Home on nyt myös ke­sä­kah­vi­la.

Osa 30 asi­a­kas­pai­kas­ta on si­säl­lä myy­mä­läs­sä, osa ka­te­tul­la te­ras­sil­la ja muu­ta­ma löy­tyy myös pi­ha­maal­ta.

Kah­vi­la piti ava­ta jo vii­me ke­sä­nä, mut­ta mat­kaan tuli mut­kia.

- Sai­ras­tuin erit­täin har­vi­nai­seen um­pi­li­säk­keen li­ma­syö­pään, joka lei­kat­tiin vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa. Olin käy­tän­nös­sä koko vii­me vuo­den toi­pi­las, ja jou­duin esi­mer­kik­si sul­ke­maan verk­ko­kau­pan, ker­too Mari Pus­ka­la.

Nyt Pus­ka­la to­te­aa pa­lan­neen­sa yrit­tä­jä­hom­miin en­tis­tä voi­maan­tu­neem­pa­na ja tie­toi­sem­pa­na sii­tä, mikä hä­nel­le on elä­mäs­sä tär­ke­ää.

- Ke­sä­kah­vi­la on ol­lut mi­nul­la jo pit­kään haa­vee­na, ja nyt ol­laan sii­nä pis­tees­sä, et­tä ava­jai­sia vie­te­tään lau­an­tai­na 10.6., jol­loin on val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met Ky­lät -päi­vä. Puo­ti au­ke­aa jo 1.6.

Lap­sil­le on pi­has­sa tram­po­lii­ni ja hiek­ka­laa­tik­ko. Suun­nit­teil­la on myös pie­ni­muo­toi­nen kep­pi­he­vos­ra­ta. Kep­pi­he­vo­set saa pai­kan pääl­tä lai­nak­si. Koi­rat ovat ter­ve­tul­lei­ta koi­ra­park­kiin.

Vaik­ka paik­ka on niin sa­no­tus­ti kes­kel­lä met­sää, pe­ril­le löy­tää hel­pos­ti hy­vän tien­var­si­o­pas­tuk­sen an­si­os­ta. Ke­sä­ko­din­polk löy­tyy myös Goog­le Map­sis­ta, kun­han huo­maa kir­joit­taa osoit­teen oi­kein, eli polk, ei pol­ku.

Mari’s Home si­jait­see kol­men ki­lo­met­rin pääs­sä La­pin kes­kus­tas­ta, van­han Män­ty­sa­lon ti­lan pi­ha­pii­ris­sä. Kun Pus­ka­lan puo­li­so os­ti ta­lon vuon­na 2000, se oli ol­lut au­ti­o­na pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Ti­laa on re­mon­toi­tu ajan kans­sa, ja vie­lä on ki­vi­na­ve­tan ja ai­tan re­mont­ti edes­sä.

Puo­ti ja ke­sä­kah­vi­la ovat au­ki kesä-hei­nä­kuus­sa nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa: tiis­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10-18. Avoin­na ol­laan myös esi­mer­kik­si Avoi­met puu­tar­hat -päi­vä­nä 9.7. ja Pit­si­vii­kol­la jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Puo­dis­sa on myyn­nis­sä iso va­li­koi­ma rin­ta­lii­ve­jä, si­sus­tus­tuot­tei­ta ja muun mu­as­sa pien­kä­si­työ­läis­ten ko­ru­ja. Va­li­koi­maan kuu­lu­vat myös suo­si­tut Ha­mam-pyyh­keet.

Ke­sä­kah­vi­lan as­ti­at ja tar­jot­ta­vat yh­des­sä puo­din tuot­tei­den kans­sa ovat var­si­nais­ta sil­mä­kark­kia ja vi­su­aa­li­nen­kin elä­mys.

-Tääl­lä on pal­jon kat­sel­ta­vaa ja hy­pis­tel­tä­vää. Kah­vi­las­sa koh­taa­vat Lii­sa Ih­me­maas­sa ja maa­lais­ro­man­tiik­ka, luon­neh­tii Pus­ka­la.

Mari’s Home puo­ti ja ke­sä­kah­vi­la

Ke­sä­ko­din­polk 28, 27230 Lap­pi

Avoin­na kesä- ja hei­nä­kuus­sa tiis­tais­ta per­jan­tai­hin klo 10-18

www.ma­ris­ho­me.fi