Lau­ra Lenk­ke­ri

Met­sä Grou­pin eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den oh­jel­man toi­men­pi­teet pait­si li­sää­vät met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta, ovat myös ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­viä met­sä­no­mis­ta­jal­le.

– Mo­ni­muo­toi­nen met­sä on elin­voi­mai­sem­pi ja useim­mat met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta li­sää­vät kei­not edis­tä­vät met­sien ter­veyt­tä ja pa­ran­ta­vat nii­den il­mas­to­kes­tä­vyyt­tä, sil­lä mo­ni­muo­toi­nen met­sä kes­tää pa­rem­min eri­lai­sia tu­ho­ja, ker­too Met­sä Grou­pin Rau­man han­kin­ta­pii­rin pii­ri­pääl­lik­kö Pert­ti Myl­ly­mä­ki.

Eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den oh­jel­mal­la Met­sä Group to­teut­taa uu­dis­ta­van met­sä­ta­lou­den pe­ri­aat­tei­ta, joi­hin se on si­tou­tu­nut. Uu­dis­ta­vas­sa met­sä­ta­lou­des­sa met­sä­luon­non tila ei heik­ke­ne, vaan vah­vis­tuu.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä suo­ma­lai­nen met­sä­o­mai­suus siir­tyy seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le elin­voi­mai­sem­pa­na, mo­ni­muo­toi­sem­pa­na ja il­mas­to­kes­tä­väm­pä­nä kuin se on ai­ka­naan ny­kyi­sil­le omis­ta­jil­le tul­lut, Myl­ly­mä­ki sa­noo.

Eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den oh­jel­ma nä­kyy met­sis­sä esi­mer­kik­si suo­ja­ti­heik­köi­nä, te­ko­pök­ke­löi­nä ja run­saam­pa­na leh­ti­puu­na. Suo­ja­ti­heik­kö­jä teh­dään jät­tä­mäl­lä rai­vaa­mat­ta pen­saik­koa ja pie­niä pui­ta. Näin syn­tyy suo­ja­paik­ka lin­nuil­le ja ni­säk­käil­le. Te­ko­pök­ke­löi­tä teh­dään kat­kai­se­mal­la puun­run­ko muu­ta­man met­rin kor­keu­del­ta. Niis­tä saa­daan met­siin li­sää pys­ty­la­ho­puu­ta, jos­ta hyö­ty­vät mo­net la­jit. Te­ko­pök­ke­löi­tä teh­dään Met­sä Grou­pin hak­kuis­sa nel­jä kap­pa­let­ta heh­taa­ril­le.

– Myös uu­sien PEFC-met­sä­ser­ti­fi­oin­tik­ri­tee­rien mu­kaan te­ko­pök­ke­löi­tä tu­lee teh­dä, jos kuol­lut­ta puu­ta ei koh­teel­la en­tuu­des­taan ole riit­tä­väs­ti. Me jä­täm­me nii­tä kui­ten­kin ai­na, mi­kä­li maa­no­mis­ta­ja tä­hän suos­tuu, Myl­ly­mä­ki sa­noo.

Met­sä Grou­pin hak­kuis­sa met­sään jää ny­kyi­sin myös ai­em­paa enem­män leh­ti­pui­ta, sil­lä Met­sä Group os­taa vain kuus­ta, män­tyä, koi­vua ja lä­pi­mi­tal­taan al­le 40 cm haa­paa. Har­voin met­sis­sä esiin­ty­vät leh­ti­puu­la­jit, ku­ten rai­ta, tuo­mi, pih­la­ja ja le­pät, jä­te­tään met­siin.

Met­sä Grou­pin eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den oh­jel­ma uu­dis­tuu jat­ku­vas­ti ja sii­hen li­sä­tään uu­sia toi­men­pi­tei­tä. Yk­si esi­merk­ki uu­sis­ta avauk­sis­ta on vii­me ke­sä­kuus­sa lan­see­rat­tu Met­sä Group Plus -hoi­to­mal­li. Sii­nä met­sien mo­ni­muo­toi­suus ja met­sä­luon­to ote­taan ai­em­paa­kin tar­kem­min huo­mi­oon met­sä­töi­tä to­teu­tet­ta­es­sa.

– Hoi­to­mal­lin mu­kaan hak­kuis­sa jä­te­tään enem­män sääs­tö­pui­ta ja teh­dään enem­män te­ko­pök­ke­löi­tä per heh­taa­ri. Pal­ve­lu on tar­jol­la omis­ta­ja­jä­se­nil­le, ja sen käy­tös­tä so­vi­taan jo­kai­sen puu­kau­pan tai tai­mi­kon­hoi­to­ti­lauk­sen yh­tey­des­sä erik­seen, Myl­ly­mä­ki ker­too

Hän li­sää, et­tä uu­dis­tus­hak­kuil­la Met­sä Group mak­saa pal­ve­lun käy­tös­tä myös li­sä­bo­nuk­sen, jol­la kor­va­taan omis­ta­ja­jä­se­nel­le puu­kaup­pa­tu­lo­jen me­ne­tyk­siä, joi­ta pal­ve­lu hä­nel­le ai­heut­taa.

Osa eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den oh­jel­maa on myös Uu­dis­ta Met­sää -ide­a­kil­pai­lu, jos­sa Met­sä Group ha­kee konk­reet­ti­sia uu­sia aja­tuk­sia sii­hen, mi­ten pa­ran­ne­taan ta­lous­met­sien mo­ni­puo­lis­ta käyt­töä, mo­ni­muo­toi­suut­ta, il­mas­to­kes­tä­vyyt­tä, elin­voi­mai­suut­ta ja ve­sien­suo­je­lua niin, et­tä myös ta­lou­del­li­set nä­kö­kul­mat ote­taan huo­mi­oon. Kil­pai­lu päät­tyy mar­ras­kuun lo­pus­sa.

– Voit­ta­jat sel­vi­ä­vät tam­mi­kuus­sa 2024. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, min­kä­lai­sia uu­sia avauk­sia kil­pai­lus­sa on eh­do­tet­tu, Myl­ly­mä­ki to­te­aa.

Myl­ly­mä­ki ker­too, et­tä met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta ja muis­ta met­sän­hoi­toon ja puu­kaup­paan liit­ty­vis­tä asi­ois­ta pää­see kes­kus­te­le­maan pai­kal­lis­ten met­sä­a­si­an­tun­ti­joi­den kans­sa li­sää.

– Ha­lu­an kiit­tää asi­ak­kai­tam­me ku­lu­nees­ta vuo­des­ta ja toi­vot­taa rau­hal­lis­ta jou­lu­nai­kaa.