Nor­ja­lai­nen Mari opis­ke­lee sai­raan­hoi­ta­jak­si.

– Kär­sin las­keu­ma­oi­reis­ta, va­gi­nan löy­syy­des­tä ja hiu­kan virt­san­kar­kai­lus­ta. Vai­vat ovat han­ka­loit­ta­nut elä­mää­ni erit­täin pal­jon. Sai­raan­hoi­don opis­ke­li­ja­na luen pal­jon lää­ke­tie­teel­li­siä jul­kai­sui­ta ja tör­mä­sin rau­ma­lais­lää­kä­ri La­sa­rus Mit­ro­fa­nof­fin saa­miin hy­viin la­ser­hoi­to­tu­lok­siin. Roh­kais­tuin ot­ta­maan hä­neen yh­teyt­tä, Mari ker­too.

Virt­san­kar­kai­lu vih­doin ku­riin

Mari mat­kus­ti Rau­mal­le en­sim­mäi­sen ker­ran tou­ko­kuus­sa, ja vii­mei­nen hoi­to­ker­ta on näil­lä nä­ky­min syys­kuus­sa.

– Lää­kä­ri­mat­ka on toki pit­kä, mut­ta se kan­nat­taa. Voin to­del­la läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hoi­toa koh­ta­lo­to­ve­reil­le­ni. La­sa­rus on erit­täin asi­an­tun­te­va ja koh­te­li­as lää­kä­ri, jon­ka kans­sa on help­po pu­hua erit­täin in­tii­meis­tä­kin asi­ois­ta, Mari suo­sit­te­lee.

Vaik­ka hoi­to on vie­lä kes­ken, hän us­koo, et­tä pit­kään jat­ku­nut in­tii­mi­vai­va saa­daan kun­toon, mikä pa­ran­taa elä­män­laa­tua erit­täin pal­jon.

Ennen hoitoja käydään perusteellisia keskusteluja. Mari on niin tyytyväinen Lasaruksen tapaan toimia, ettei halua etsiä alan lääkäriä omasta kotimaastaan.

Ennen hoitoja käydään perusteellisia keskusteluja. Mari on niin tyytyväinen Lasaruksen tapaan toimia, ettei halua etsiä alan lääkäriä omasta kotimaastaan.

Oma leik­kaus­sa­li ja toi­pu­mis­huo­ne

Toh­to­ri­pal­ve­lun tar­jo­a­mat toi­men­pi­teet teh­dään pai­kal­lis­puu­du­tuk­ses­sa, jo­ten ne voi­tai­siin teh­dä kli­ni­kan vas­taa­no­ton yh­tey­des­sä­kin. La­sa­rus ha­lu­si kui­ten­kin pa­ran­taa pal­ve­lua en­ti­ses­tään ja ra­ken­si kli­ni­kan yh­tey­teen viih­tyi­sän leik­kaus­sa­lin.

– Leik­kaus­sa­li on vas­taa­no­tos­ta eril­lään ole­va, erit­täin puh­das tila, joka täyt­tää uu­sim­mat tur­val­li­suus­s­tan­dar­dit, hän ker­too.

Toi­men­pi­teen jäl­keen asi­a­kas siir­tyy toi­pu­mis­huo­nee­seen, jos­sa hä­nen ti­laan­sa seu­ra­taan muu­ta­ma tun­ti.

– Pai­kal­lis­puu­du­tuk­ses­ta toi­pu­mi­nen on no­pe­am­paa kuin nu­ku­tuk­sen jäl­keen.

Lää­kä­ri ja muu hen­ki­lö­kun­ta säi­ly­vät sa­ma­na koko hoi­don ja jat­ko­seu­ran­nan ajan. Toi­pi­la­sai­ka­na yh­tey­den­pi­to on help­poa, kun asi­oi­ta hoi­ta­vat tu­tut ih­mi­set.

Leik­kaus li­sää elä­män­laa­tua

Yk­si hyvä esi­merk­ki gy­ne­ko­lo­gi­ses­ta es­teet­ti­ses­tä leik­kauk­ses­ta on si­sem­pien hä­py­huu­lien pie­nen­nys­leik­kaus.

– Hä­py­huu­lien koko voi ai­heut­taa han­kaus­ta ja han­ka­loit­taa ar­kis­ta elä­mää ja es­tää esi­mer­kik­si pol­ku­pyö­räi­lyn tai rat­sas­tuk­sen. Tyy­ty­väi­set asi­ak­kaat ker­to­vat saa­neen­sa toi­men­pi­teen jäl­keen elä­mään, myös su­ku­puo­lie­lä­mään, ihan uut­ta pot­kua.

Tyy­pil­li­siä hoi­to­ja ovat myös muun mu­as­sa virt­san­kar­kai­lun nau­ha­leik­kaus sekä pe­rä­suo­len ja ra­kon las­keu­ma­leik­kauk­set. Lip­pa­luo­mi­leik­kauk­ses­sa puo­les­taan pois­te­taan ylä­luo­mes­ta yli­mää­räi­nen nah­ka, mikä vai­kut­taa pait­si ul­ko­nä­köön hel­pot­taa myös ot­sa­sär­kyä.

Svetlana Remshu laittaa viihtyisän toipumishuoneen kuntoon seuraavaa asiakasta varten.

Svetlana Remshu laittaa viihtyisän toipumishuoneen kuntoon seuraavaa asiakasta varten.

Unoh­da tur­ha hä­peä!

In­tii­mi­a­lu­een vai­vat saat­ta­vat ai­heut­taa hä­pe­ää, jopa pe­lon tun­tei­ta.

– Voin kui­ten­kin va­kuut­taa, et­tä mi­nul­le mit­kään eri­koi­sa­laa­ni liit­ty­vät vai­vat ei­vät ole kum­mal­li­sia, vaan tut­tu­ja ja ar­ki­päi­väi­siä. Vas­taa­no­tol­le tu­loa ei siis kan­na­ta jän­nit­tää.

Toh­to­ri­pal­ve­lu Idus­sa kaik­ki vai­vat ote­taan to­sis­saan, ei vä­hä­tel­lä ei­kä ar­vos­tel­la, vaan py­ri­tään löy­tä­mään pa­ras mah­dol­li­nen rat­kai­su.

– Ter­ve­tu­loa kon­sul­taa­ti­o­käyn­nil­le vas­taa­no­tol­le. Voit ker­toa rau­has­sa on­gel­ma­si ja mie­ti­tään yh­des­sä, mil­lai­sia hoi­to­vaih­to­eh­to­ja juu­ri sii­hen vai­vaan on tar­jol­la. Ker­rom­me re­hel­li­ses­ti ja re­a­lis­ti­ses­ti, mit­kä ovat hyö­dyt ja hai­tat, va­lo­tam­me myös mah­dol­li­set komp­li­kaa­ti­o­ris­kit, La­sa­rus ker­too.

Ahaa

Toi­men­pi­de­a­jan saa yleen­sä kuu­kau­den si­sään, par­haim­mil­laan jo vii­kon ku­lut­tua.

Tie­sit­kö?

Hoi­toi­hin on saa­ta­vis­sa ra­hoi­tus yh­teis­työ­kump­pa­ni San­tan­de­ril­ta.

Toh­to­ri­pal­ve­lu Itu

Ees­teet­ti­nen ja gy­ne­ko­lo­gi­an kli­nik­ka Rau­mal­la, toi­mi­pis­te myös Po­ris­sa

• gy­ne­ko­lo­gi­set tut­ki­muk­set ja la­ser­hoi­dot, mm. ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­set

• es­teet­ti­set hoi­dot, mm. bo­tu­lii­ni- ja täy­te­ai­ne­hoi­dot

• las­keu­ma­leik­kauk­set, es­teet­ti­sen gy­ne­ko­lo­gi­an kor­jaa­vat toi­men­pi­teet

• pie­net ras­vai­mut

• sil­män ylä­luo­mi­leik­kaus

• es­teet­ti­ses­ti häi­rit­se­vien suo­ni­koh­ju­jen hoi­dot

Ota yh­teyt­tä:

• toh­to­ri­pal­ve­lu.fi / ins­tag­ram toh­to­ri­pal­ve­lu_itu

• +358 44 058 6363 / Rau­ma

• +358 44 058 6399 / Pori

Kli­nik­ka: Sy­vä­rau­man­ka­tu 12, Rau­ma

Po­rin toi­mi­pis­te: Poh­jois­kaup­pa­to­ri 3, Pori

Avoin­na so­pi­muk­sen mu­kaan.