Uu­si, mut­ka­ton os­tos­ten­te­ko­ta­pa otet­tiin en­sim­mäi­se­nä Sa­ta­kun­nas­sa käyt­töön Po­rin Pris­mois­sa.

– Ke­rää ja skan­naa -pal­ve­lu on suun­nat­tu asi­a­ka­so­mis­ta­jil­le. Se toi­mii vih­re­äl­lä S-Etu­kor­til­la, jota vi­laut­ta­mal­la saat skan­ne­rin eli lu­ku­lait­teen käyt­töö­si, pal­ve­lu­pääl­lik­kö San­ni Lan­ge­no­ja ker­too.

Lu­ku­lai­te­te­li­ne on si­sään­tu­lon koh­dal­la. Sen yh­tey­des­sä on sel­ke­ät oh­jeet, ja ai­na voit ky­syä neu­voa Pris­man hen­ki­lö­kun­nal­ta.

Ei edes­ta­kais­ta tuot­tei­den nos­te­lua

Lu­ku­lait­teel­le on os­tos­kär­rys­sä oma te­li­ne. Ota tuo­te hyl­lys­tä tai pal­ve­lu­tis­kil­tä ja piip­paa sen vii­va­koo­di. Sit­ten pak­kaat sen suo­raan omaan os­tos­kas­siin tai -ko­riin.

– Tuot­tei­ta ei tar­vit­se enää nos­tel­la liu­ku­hih­nal­le ja pa­ka­ta uu­des­taan. Os­tos­kier­rok­sen jäl­keen pa­lau­tat skan­ne­rin kas­so­jen vie­res­sä ole­vaan te­li­nee­seen, tu­los­tat to­sit­teen ja mak­sat pal­ve­lu- tai pi­ka­kas­sal­la, va­lai­see Pris­ma-joh­ta­ja Jan­ne Nur­mi.

Pal­ve­lu­muo­to pi­lo­toi­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran jo 20 vuot­ta sit­ten, ja se on ol­lut mo­nis­sa Eu­roo­pan mais­sa käy­tös­sä pit­kään. Sa­ta­kun­nas­sa Po­rin Pris­mat tuo­vat pal­ve­lun en­sim­mäi­se­nä asi­ak­kai­den käyt­töön.

Jo­kai­sel­le so­pi­va tapa teh­dä os­tok­sia

Kau­pas­sa­käyn­ti mu­kai­lee yh­teis­kun­nan muu­tok­sia. Työ­a­jat ovat vaih­te­le­via ja jous­ta­via, myös etä­töi­tä teh­dään pal­jon. Pris­mo­jen laa­jat au­ki­o­lo­a­jat ovat vas­tan­neet tä­hän muu­tok­seen.

– Myös kau­pas­sa­käyn­ti­ta­po­ja on mo­nia. Osa te­kee vii­kon ruo­ka­os­tok­set kai­kes­sa rau­has­sa ko­to­na ver­kos­sa ja ha­kee ne nou­to­pis­tees­täm­me tai ti­laa ko­tiin­kul­je­tuk­sen.

Jan­ne ot­taa esi­mer­kik­si erään Pris­man va­ki­oa­si­ak­kaan.

– Hän ker­toi, mi­ten verk­ko­kaup­pa on tuo­nut hel­po­tus­ta kaup­pa-ar­keen. Per­heen kans­sa on kiva käy­dä Pris­mas­sa, kun pa­kol­li­set ruo­ka­os­tok­set on teh­ty ver­kos­sa. Kau­pas­sa saa kes­kit­tyä esi­mer­kik­si vaa­te- tai va­paa-ajan han­kin­toi­hin ja poi­ke­ta vaik­ka ham­pu­ri­lai­sel­la, kun ei tar­vit­se sa­mal­la kus­ka­ta kär­ryl­lis­tä mai­toa, Jan­ne jat­kaa.

Kas­sa­lin­jas­to uu­sit­tiin, pi­ka­kas­so­ja li­sät­tiin

Mik­ko­lan Pris­ma uu­si kas­sa­lin­jas­ton­sa. Uu­te­na tu­li­vat ta­ka­hih­nal­li­set pi­ka­kas­sat.

– Asi­a­kas lu­kee tuot­teet ja aset­taa sen ta­ka­hih­nal­le. Kun kaik­ki on lu­et­tu ja os­tok­set mak­set­tu, asi­a­kas voi kai­kes­sa rau­has­sa pa­ka­ta os­tok­sen­sa. Tämä vaih­to­eh­to so­pii isoil­le­kin os­tok­sil­le, San­ni ker­too.

Hän muis­tut­taa, et­tä pi­ka­kas­sal­la on koko ajan asi­a­kas­pal­ve­li­ja pai­kal­la. Hän aut­taa, neu­voo ja tar­kis­taa esi­mer­kik­si ikä­ra­ja­val­vot­ta­vat tuot­teet.

Pi­ka­kas­sat on otet­tu luon­te­vas­ti osak­si kau­pas­sa­käyn­tiä.

– Uu­det pi­ka­kas­sa­lin­jas­tot on otet­tu to­del­la roh­ke­as­ti käyt­töön. Po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta on tul­lut pal­jon. Usein näil­le kas­soil­le on jopa jo­noa, Jan­ne ja San­ni tie­tä­vät.

Hen­ki­lö­kun­nan roo­li kau­pas­sa säi­lyy.

– Ha­lu­am­me pal­vel­la asi­ak­kai­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin. Uu­dis­tuk­set ei­vät vä­hen­nä hen­ki­lö­kun­nan mää­rää, teh­tä­vän­ku­vat vain muut­tu­vat. Esi­mer­kik­si net­ti­os­tok­set kas­vat­ta­vat suo­si­o­taan ja ke­räi­lys­sä tar­vi­taan hen­ki­lö­kun­taa, Jan­ne ker­too.

Vilauttamalla vihreää S-Etukorttia saat skannerin käyttöösi.

Vilauttamalla vihreää S-Etukorttia saat skannerin käyttöösi.

Toi­mi näin

Vi­lau­ta S-Etu­kort­ti lait­tees­sa.

En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la hy­väk­sy sään­nöt.

Ota skan­ne­ri ja ase­ta se os­tos­kär­ryn te­li­nee­seen.

Tee os­tok­set, skan­naa hin­ta ja lai­ta suo­raan os­tos­kas­siin.

Kun olet val­mis, näy­tä skan­ne­ria pi­ka­kas­soil­la ole­vaan lu­ki­jaa.

Pa­lau­ta skan­ne­ri te­li­nee­seen.

Ota mak­su­to­si­te.

Mak­sa kas­sal­le.

Jär­jes­tel­mä pyy­tää ai­ka ajoin uu­sin­tas­kan­nauk­sen. Täl­löin hen­ki­lö­kun­ta skan­naa os­tok­set joko osit­tain tai ko­ko­naan uu­del­leen.

Ohoh

Skan­ne­ri­te­li­ne on asen­net­tu Mik­ko­las­sa 1 200 os­tos­kär­ryyn, Län­si-Po­ris­sa 700:aan.

Tie­sit­kö?

Kä­teis­mak­su­jen osuus Pris­mas­sa on enää al­le 10 pro­sent­tia. Kä­tei­sel­lä voi toki edel­leen mak­saa Pris­man pal­ve­lu­kas­soil­la.

Tie­sit­kö?

Pris­mat ovat au­ki ar­ki­sin kel­lo 7–22 ja sun­nun­tai­sin 9–22.