Val­ta­kun­nal­li­sen Puu Suo­mi -hank­keen pää­tyt­tyä pää­tet­tiin Sa­ta­kun­taan pe­rus­taa han­ket­ta jat­ka­maan Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta yh­dis­tys. Se oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan Suo­mes­sa. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on ol­lut ja on edel­leen pu­hua puun käy­tön puo­les­ta. Yh­dis­tyk­ses­sä on jä­se­ni­nä sekä yk­si­tyi­siä hen­ki­löi­tä et­tä puu­a­lan yri­tyk­siä.

Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­nan his­to­ri­aan kuu­luu usei­ta mer­kit­tä­viä hank­kei­ta. Yk­si niis­tä on tämä Met­sä ja puu -leh­ti, jota yh­dis­tys oli pe­rus­ta­mas­sa 10 vuot­ta sit­ten. Toi­nen oli puun­käy­tön mal­li­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen Kir­ju­rin­luo­toon. Kau­pun­ki näyt­ti vih­re­ää va­loa ra­ken­nuk­sen pai­kal­le. Noin 1 000 ne­li­ön ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si ar­vos­tet­tu Küttne­rin Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to. Muu­ta­man vuo­den pon­nis­te­lu­jen jäl­keen han­ke osoit­tau­tui kui­ten­kin lii­an haas­ta­vak­si pie­nel­le yh­dis­tyk­sel­le ja koko ra­ken­ta­mis­han­ke jäi vai­hee­seen. Puun­käy­tön mal­li­ta­lo oli­si kui­ten­kin vie­lä­kin kan­na­tet­ta­va ra­ken­nus­han­ke. Nyt tar­vit­tai­siin vain ky­ke­ne­vä hank­keen eteen­päin vie­jä. Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta voi ol­la hank­kees­sa mu­ka­na toi­mi­ja­na. Pii­rus­tuk­set ja idea ovat val­mii­na.

Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta pyö­rit­ti myös muu­ta­man vuo­den Po­ris­sa Ar­vo­puu­kes­kus­ta, jo­hon sen jä­se­nyh­dis­tyk­set voi­vat tuo­da näy­til­le ja myyn­tiin omia tuot­tei­taan.

Puu-Suo­mi Sa­ta­kun­ta ot­taa edel­leen uu­sia jä­se­niä. Jä­se­nek­si voit il­moit­tau­tua ot­ta­mal­la yh­teyt­tä yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Rau­no Num­mi­seen, rau­no­num­mi­nen@hot­mail.com