Mo­nen yh­dis­tyk­sen toi­min­ta pe­rus­tuu va­paa­eh­tois­ten työ­pa­nok­seen. Uu­sia va­paa­eh­toi­sia vain on vä­lil­lä haas­ta­vaa löy­tää toi­min­taan mu­kaan. Mie­len­ter­vey­so­mais­ten yh­dis­tyk­sen Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­ta ry:n va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri Nina Fis­kin mu­kaan va­paa­eh­tois­työn pi­tää ol­la mer­ki­tyk­sel­lis­tä, jot­ta ih­mi­nen an­taa sil­le oman pa­nok­sen­sa. Li­säk­si toi­min­taan mu­kaan läh­te­mi­seen pi­tää ol­la riit­tä­vän ma­ta­la kyn­nys.

- Meil­lä Fin­Fa­mis­sa va­paa­eh­toi­set toi­mi­vat esi­mer­kik­si ver­r­tais­tu­ke­na muil­le ih­mi­sil­le, joi­den lä­hei­sil­lä on mie­len­ter­vey­den kans­sa haas­tei­ta. Lä­hei­sel­lä ei tar­vit­se ol­la di­ag­noo­sia, vaan riit­tää, et­tä si­nul­la on huo­li ys­tä­vän, per­heen­jä­se­nen tai vaik­ka työ­ka­ve­rin mie­len­ter­vey­des­tä. Jo huo­li tar­koit­taa, et­tä si­nul­la on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta ja voit toi­mia vaik­ka ver­tais­tu­ki­toi­min­nan oh­jaa­ja­na tai osal­lis­tua muu­ten ryh­män toi­min­taan.

Mie­len­ter­vey­des­tä ja sii­hen liit­ty­vis­tä ai­heis­ta pu­hu­taan tänä päi­vä­nä pal­jon. Vaik­ka ai­he on tut­tu, lä­hei­sen oi­rei­lu tai sai­ras­tu­mi­nen on ras­kas­ta. Omai­sel­le ti­lan­ne on kuor­mit­ta­va ja sii­hen liit­tyy pal­jon eri­lai­sia tun­tei­ta, ku­ten hä­pe­ää.

- Usein ih­mis­tä aut­taa eni­ten se, et­tä hän voi kes­kus­tel­la va­paas­ti omis­ta tun­teis­taan ja ko­ke­muk­sis­taan il­man, et­tä hä­nen tar­vit­see se­lit­tää. Ver­tais­tu­ki­ryh­mäs­sä omai­nen huo­maa, et­tä hän ei ole ko­ke­mus­ten­sa ja tun­tei­den­sa kans­sa yk­sin, Fisk sa­noo.

Ver­tais­tu­ki­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on osal­taan myös en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä.

- Omai­sen jak­sa­mi­nen on to­del­la tär­ke­ää. Ver­tais­tu­ki­ryh­mäs­sä on mah­dol­li­suus pi­tää huol­ta omas­ta mie­len hy­vin­voin­nis­ta.

Va­paa­eh­tois­työ Fin­Fa­mis­sa on mo­ni­puo­lis­ta. Ver­tais­tu­ki­ryh­män ve­tä­jän li­säk­si va­paa­eh­toi­nen voi toi­mia esi­mer­kik­si so­me­lä­het­ti­lää­nä tai toi­min­nan esit­te­li­jä­nä. Myös ver­kos­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä; esi­mer­kik­si cha­tis­sa va­paa­eh­toi­set ve­tä­vät kes­kus­te­lu­ja.

- Va­paa­eh­tois­työ­tä voi teh­dä pit­kään tai aut­taa sa­tun­nai­ses­ti. Jo­kai­sen va­paa­eh­toi­sen koh­dal­la mie­ti­tään hä­nen omia vah­vuuk­si­aan sekä sitä, mil­lai­sia jut­tu­ja hän ha­lu­aa teh­dä ja kuin­ka pal­jon käyt­tää ai­kaa va­paa­eh­tois­työ­hön. Riit­tää, et­tä on kiin­nos­tu­nut mie­len­ter­vey­des­tä, me kyl­lä huo­leh­dim­me kou­lu­tuk­ses­ta ja pe­reh­dy­tyk­ses­tä teh­tä­vään, Nina Fisk sa­noo.

Kun Nina on ky­sel­lyt va­paa­eh­toi­sil­ta, mikä va­paa­eh­tois­työs­sä on pa­ras­ta, on vas­taus lä­hes ai­na sama. Toi­min­nas­sa saa uu­sia sa­mois­ta asi­ois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ys­tä­viä ja mu­ka­na ole­vat tun­te­vat kuu­lu­van­sa yh­tei­söön.

- Mu­ka­na on ai­van ta­val­li­sia ih­mi­siä, joi­ta yh­dis­tää se, et­tä va­paa­eh­toi­suus on heil­le sy­dä­men asia.