Puo­lan Gdans­kis­sa kruu­na­taan syys­kuus­sa Eu­roo­pan par­haat am­mat­ti­o­saa­jat. Lei­pu­ri So­fia Ra­ti­nen, 22, on Win­No­van his­to­ri­an en­sim­mäi­nen Eu­roS­kil­ls-kil­pai­li­ja.

– Suo­ri­tan lei­pu­ri­mes­ta­rin eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toa, ja val­mis­tau­dun EM-ki­saan. Osa kil­pa­teh­tä­vis­tä tie­de­tään etu­kä­teen, jo­ten har­joit­te­len nii­tä ja haen var­muut­ta.

Ki­sa­pas­si näyt­tää hy­väl­tä CV:ssä

Pe­rus­tut­kin­non jäl­keen So­fia on kil­pail­lut muun mu­as­sa MM-ki­sois­sa Sveit­sis­sä.

– Kil­pai­luis­sa saa haas­taa it­sen­sä ja tai­ton­sa, ta­paa mu­ka­via ih­mi­siä ja pää­see ra­ken­ta­maan ver­kos­to­ja. Osal­lis­tu­mi­set ja si­joi­tuk­set näyt­tä­vät hy­väl­tä myös CV:ssä, So­fia lis­taa.

Taso on kova ja täh­täin kor­ke­al­la.

– Top­kol­mo­seen pi­täi­si pääs­tä, mut­ta ai­na­kin kuu­den par­haan jouk­koon, So­fia tuu­maa.

Ki­so­jen jäl­keen hän suun­taa puo­lek­si vuo­dek­si Ir­lan­tiin vaih­toon.

– Olen ol­lut ai­em­min vaih­dos­sa es­pan­ja­lai­ses­sa pai­kal­lis­lei­po­mos­sa. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti.

Leipuri Sofia Ratiselta sujuu vaalean patongin valmistaminen. – En jännitä kisatilanteessa. Keskityn niin täysillä omaan suoritukseeni, että ulkomaailma unohtuu.

Leipuri Sofia Ratiselta sujuu vaalean patongin valmistaminen. – En jännitä kisatilanteessa. Keskityn niin täysillä omaan suoritukseeni, että ulkomaailma unohtuu.

Avoi­met teh­tä­vät ja mys­tee­ri­tuot­teet

Lei­pu­rei­den pi­tää osoit­taa eri­no­mai­suu­ten­sa loih­ti­mal­la muun mu­as­sa crois­sant­te­ja, juu­ri­lei­piä ja le­ti­tet­tä­viä lei­von­nai­sia.

– Val­ta­o­sa teh­tä­vis­tä saa­daan tie­tää etu­kä­teen. Nii­tä har­joit­te­lem­me kou­lus­sa. Py­rin luo­maan olo­suh­teet mah­dol­li­sim­man lä­hel­le ki­sa­ti­lan­net­ta. Sain ti­la­tuk­si jopa pai­kal­li­sia jau­ho­ja suo­raan jär­jes­tä­jä­maas­ta, niis­sä­kin kun on yl­lät­tä­vän pal­jon ero­ja, ki­sa­eks­pert­ti, leh­to­ri Han­ne­le Laak­so­nen ker­too.

Jän­ni­tys­tä li­sää mys­tee­ri­tuo­te, joka rat­ke­aa vas­ta h-het­kel­lä. Etu­kä­teen pal­jas­te­taan vain ai­he­pii­ri, ku­ten tä­män vuo­den tee­ma Gar­den par­ty, puu­tar­ha­juh­la. So­fia ja Han­ne­le ar­ve­le­vat, et­tä tuo­te voi­si ol­la quic­he eli pie­ni suo­lai­nen pii­rak­ka.

– Sekä EM- et­tä MM-ki­so­jen vi­ral­li­nen kie­li on eng­lan­ti. On­nek­si mit­ta­yk­si­köt ovat kui­ten­kin suo­ma­lai­sil­le tut­tu­ja ki­lo­ja ja gram­mo­ja, ei­vät­kä re­sep­tien pau­nat ja uns­sit se­koi­ta kes­kit­ty­mis­tä, Han­ne­le iloit­see.

Val­men­nus­rin­ki opet­taa ja spar­raa

EM-ki­sat, Eu­roS­kil­ls, jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin MM-ki­so­jen, WorldS­kil­ls, kans­sa.

Suo­men maa­jouk­ku­ee­seen koo­taan par­haim­mis­to. Val­men­nus­rin­kiin va­li­taan la­jieks­pert­te­jä, joil­la on vank­ka ko­ke­mus.

Han­ne­len li­säk­si Win­No­vas­ta EM-ki­so­jen la­jieks­per­teik­si on va­lit­tu Kons­ta Oja­nen, yrit­tä­jyys ja Satu Lai­ho, hius­muo­toi­lu.

– On erit­täin har­vi­nais­ta, et­tä sa­mas­ta op­pi­lai­tok­ses­ta on mu­ka­na pe­rä­ti kol­me eks­pert­tiä, Kons­ta ker­too.

La­jieks­per­tit pu­hu­vat am­mat­ti­tai­don ja työ­e­lä­män ar­vos­tuk­sen puo­les­ta.

– Ki­saa­mi­nen on osa tä­män ta­voit­teen to­teut­ta­mis­ta, Kons­ta muis­tut­taa.

Tu­li­ai­se­na re­pul­li­nen vink­ke­jä ja vii­saut­ta

Eks­per­tit te­ke­vät an­si­o­kas­ta työ­tä la­ji­lei­reil­lä, li­säk­si he laa­ti­vat teh­tä­vä­eh­do­tuk­sia. It­se ki­sas­sa he ar­vi­oi­vat oman alan­sa kil­pai­li­joi­den teh­tä­vät, pois lu­kien tie­tys­ti oman maan osa­not­ta­jat.

La­jieks­per­tit tuo­vat reis­sul­ta re­pul­li­sen tie­toa, vink­ke­jä ja muu­ta pu­res­kel­ta­vaa Win­No­van kol­le­goil­leen sekä uu­sia, mie­len­kiin­toi­sia nä­kö­kul­mia pe­rus­tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den ope­tuk­seen.

Kisaekspertti, lehtori Hannele Laaksonen kertoo, että kädentaitoammatissa jatkuva kehittyminen on välttämätöntä. Lajileirit ja kansainväliset kilpailut ovat oiva tapa lisätä omiakin taitoja, jotka saa antaa koko oppilaitoksen käyttöön.

Kisaekspertti, lehtori Hannele Laaksonen kertoo, että kädentaitoammatissa jatkuva kehittyminen on välttämätöntä. Lajileirit ja kansainväliset kilpailut ovat oiva tapa lisätä omiakin taitoja, jotka saa antaa koko oppilaitoksen käyttöön.

Tie­sit­kö? Win­No­van kaut­ta kan­sain­vä­li­seen vaih­toon pää­se­vät kä­te­väs­ti myös ai­kui­so­pis­ke­li­jat.

Vau! Win­No­va on saa­nut Skil­ls Fin­lan­din huip­pu­val­men­nu­syk­sik­kö -sta­tuk­sen.

Tie­sit­kö? Win­No­va isän­nöi vii­me vuon­na Suo­men suu­rin­ta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ta­pah­tu­maa: Tai­ta­ja2022-ta­pah­tu­mas­sa kävi noin 30 000 vie­rai­li­jaa.

Tai­ta­jat maa­il­mal­la

• Suo­men am­mat­ti­tai­to­maa­jouk­kue osal­lis­tuu vuo­ro­vuo­sin Eu­roS­kil­ls- ja WorldS­kil­ls-kil­pai­luun.

• Eu­roS­kil­ls pi­de­tään Puo­lan Gdans­kis­sa 5.–9.9.

• Win­No­vas­ta maa­jouk­ku­ee­seen on va­lit­tu 1 kil­pai­li­ja ja 3 la­jieks­pert­tiä.

win­no­va.fi

eu­ros­kil­ls2023.org