Näi­nä ai­koi­na tie­tää, mis­tä kak­si po­ri­lais­ta ko­koo­mus­lais­ta pu­hu­vat, kun kau­pun­gil­la ta­paa­vat. Sen ver­ran pal­jon puo­lu­een Po­rin val­tuus­to­ryh­mä on vii­me viik­koi­na saa­nut jul­ki­suut­ta. On kyse ol­lut sit­ten vaa­lien jäl­kei­sis­tä Po­rin luot­ta­mus­paik­ka­ja­ois­ta, val­tuus­to­ryh­män joh­ta­juu­des­ta tai ryh­män ha­jo­a­mi­ses­ta val­tuus­tos­sa pal­loi­lu­hal­li­ää­nes­tyk­ses­sä, niin kan­nat­ta­jat ky­sy­vät, mis­sä puo­lue me­nee.

Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­lei­hin ko­koo­mus läh­ti ko­vin odo­tuk­sin niin koko maas­sa kuin Sa­ta­kun­nas­sa­kin. En­nen vaa­le­ja ko­koo­mus­mi­nis­te­rei­tä vie­rai­li Sa­ta­kun­nas­sa ah­ke­ras­ti. Vaa­lien al­la Po­ris­sa­kin vie­rail­lut­ta ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­jaa ja sil­lois­ta val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­poa esi­tel­tiin ti­lai­suuk­siin saa­pu­es­saan seu­raa­va­na pää­mi­nis­te­ri­nä. Pää­mi­nis­te­ri­tais­tos­sa jo­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­jan paik­ka oli tär­keä. Sa­ta­kun­nas­ta puo­lue haki kah­den kan­sa­ne­dus­ta­jan paik­kaa. Jaa­na Lai­ti­nen-Pe­so­la oli ker­to­nut jät­tä­vän­sä pai­kan, mut­ta Po­rin ta­lou­sa­lu­eel­ta ko­koo­mus sai hou­ku­tel­tua eh­dol­le ko­van ni­mi­jou­kon. Mu­ka­na oli­vat An­ne Holm­lund, Samp­sa Ka­ta­ja, Kari Han­nus, Juha Va­sa­ma ja Mari Kau­nis­to­la. Pu­hut­tiin Dream Te­a­mis­tä. Ko­koo­mus ei kui­ten­kaan saa­nut Sa­ta­kun­nas­sa kah­ta paik­kaa, vaan yh­den. Sen­kin vei po­ri­lais­ten edes­tä rau­ma­lai­nen Ma­ti­as Mart­ti­nen, joka ot­ti Po­ris­ta­kin yli tu­hat ään­tä. Se oli kol­man­nek­si eni­ten ko­koo­mus­lai­sis­ta kar­hu­kau­pun­gis­sa.

Vii­me kun­ta­vaa­li­kau­del­la ko­koo­mus edus­ti Po­ris­sa vaih­to­eh­toa. Se ei läh­te­nyt mu­kaan Sdp-ve­toi­seen val­tuus­to­so­pi­muk­seen. Tämä taa­sen joh­tui sii­tä, et­tei­vät ko­koo­mus ja Sdp saa­neet ai­kaan pe­rin­teis­tä tek­nis­tä vaa­li­liit­toa. Ta­ri­noi­ta on mon­ta, mik­sei liit­to on­nis­tu­nut. Vaa­li­kau­den ai­ka­na ko­koo­muk­sen lin­ja kui­ten­kin erot­tui val­tuus­tos­sa. Tiu­kas­ta ta­lou­den­pi­dos­ta tuli sil­le pro­fii­li­ky­sy­mys. Ko­koo­mus oli kam­ree­ri­puo­lue.

Vii­me ke­sän kun­ta­vaa­lei­hin ko­koo­mus läh­ti uu­del­la asen­nol­la. Se ha­lu­si päät­tää kun­ta­po­li­tii­kas­sa op­po­si­ti­o­tai­pa­leen­sa ja ol­la mu­ka­na päät­tä­mäs­sä. Vaa­li­kau­den ai­ka­na suh­teet Sdp:hen­kin oli­vat nor­ma­li­soi­tu­neet. Sdp ja ko­koo­mus huo­ma­si­vat myös nel­jän vuo­den ai­ka­na, mikä mer­ki­tys nii­den kes­ki­näi­sel­lä yh­teis­työl­lä on. Sdp oli kyl­läs­ty­nyt epä­var­maan enem­mis­töön, jon­ka se oli tek­ni­ses­sä vaa­li­lii­tos­sa ra­ken­ta­nut Va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den kans­sa. Eri­tyi­ses­ti vih­rei­den pouk­koi­lu har­mit­ti Sdp:ssä. Ko­koo­muk­sel­le Po­rin pai­kal­lis­po­li­tii­kas­sa op­po­si­ti­os­sa is­tu­mi­nen oli taa­sen ol­lut yh­tä luon­tais­ta kuin Pet­te­ri Or­pol­le val­ta­kun­nan po­li­tii­kas­sa.

Tek­ni­nen vaa­li­liit­to ja val­tuus­to­so­pi­mus oli­vat ko­koo­muk­sel­le tär­kei­tä stra­te­gi­sia ta­voit­tei­ta. Ne avai­si­vat ovet sekä val­tuus­ton et­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­toon, val­tuus­to­so­pi­mus li­säk­si an­toi raa­mit uu­den val­tuus­to­kau­den pää­tök­sil­le ja sa­mal­la puo­lu­een ase­ma neu­vot­te­lu­pöy­däs­sä vah­vis­tui. Kai­ken piti siis ol­la hy­vin. Ryh­mäs­sä oli ol­lut edel­li­sil­lä­kin val­tuus­to­kau­sil­la eri­lai­sia ryh­mit­ty­miä, mut­ta ne oli saa­tu pi­det­tyä suht hy­vin pois­sa jul­ki­suu­des­ta. Vaa­lien jäl­keen val­tuus­to­ryh­män si­säi­set ryh­mit­ty­mät osin uu­siu­tui­vat ja sitä myö­tä ja­et­tiin kes­kei­sim­mät luot­ta­mus­pai­kat. Paik­ka­ja­ot ovat kui­ten­kin jät­tä­neet ryh­mään avoi­mia ja jul­ki­sia haa­vo­ja. Eri­lai­set kli­kit ovat as­tu­neet var­jois­ta näyt­tä­möl­le.

Po­li­tiik­ka on val­lan käyt­tä­mis­tä. Mitä yh­te­näi­sem­pi puo­lue on, sitä pa­rem­mat neu­vot­te­lu­a­se­tel­mat sil­lä on mui­den kans­sa. Mitä ha­ja­nai­sem­pi puo­lue on, sitä enem­män muut puo­lu­eet ti­lan­tees­ta hyö­ty­vät. Vii­me vaa­li­kaut­ta Po­rin po­li­tii­kas­sa lei­ma­si Sdp:n ja ko­koo­muk­sen eri­tah­ti­suus. Tämä vaa­li­kau­den alus­sa ko­koo­mus ei ole py­sy­nyt it­se omas­sa tah­dis­saan. Ti­lan­teen se voi kor­ja­ta vain it­se.

Kim Huo­vin­lah­ti

pää­toi­mit­ta­ja