Nyt se on käy­tän­nös­sä var­maa, naa­pu­rim­me Po­rin uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja on Lau­ri In­na. Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to teki his­to­ri­aa va­lit­se­mal­la pe­rin­tei­se­nä `de­ma­ri­lin­naak­kee­na` tun­ne­tun kau­pun­gin keu­la­ku­vak­si po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­mat­to­man eh­dok­kaan. En tie­dä oli­ko va­lin­ta yl­lä­tys, mut­ta ai­na­kin se ker­too sel­ke­ää kiel­tään uu­dis­tu­mi­sen ja muu­tok­sen tar­pees­ta. Pori on sel­ke­äs­ti siir­ty­mäs­sä uu­teen ai­kaan. Toi­vot­ta­vas­ti se ai­heut­taa po­si­tii­vis­ta vä­ri­nää niin Po­ris­sa kuin koko Sa­ta­kun­nas­sa.

Uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­tap­ro­ses­si on yk­si val­tuus­ton kriit­ti­sim­piä teh­tä­viä, jois­sa on syy­tä on­nis­tua. En­tis­tä use­am­pi kun­ta ja kau­pun­ki on on­nek­si ym­mär­tä­nyt, et­tä sen ai­no­an so­pi­van puo­lu­e­kan­nan aset­ta­mi­nen ha­ku­vai­hees­sa yk­kösk­ri­tee­rik­si jät­tää tu­kun pä­te­viä ja ky­vyk­käi­tä ha­ki­joi­ta va­lin­tap­ro­ses­sin ul­ko­puo­lel­le. Tämä ei ole enää ny­ky­päi­vää ja työ­voi­ma­pu­lan nä­ky­es­sä en­tis­tä sel­vem­min myös kun­ta­sek­to­ril­la, ei myös­kään vii­sas­ta. Puh­taas­ti po­liit­ti­set vir­ka­ni­mi­tyk­set jou­ta­vat vii­mein­kin his­to­ri­aan.

Toi­saal­ta on hyvä muis­taa, et­tä po­liit­ti­set puo­lu­eet ovat de­mok­ra­ti­an kul­ma­ki­vi ja nii­den kan­na­tus vaa­leis­sa pei­laa kan­sa­lais­ten tah­to­ti­laa yh­teis­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on val­lit­se­vis­ta ar­vois­ta. Vir­ka­mie­hen puo­lu­e­kan­ta ei saa ol­la tär­kein va­lin­ta­pe­rus­te, mut­ta ei myös­kään dis­me­riit­ti. Po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on sy­väl­li­sem­pi ym­mär­tä­mi­nen on jo­kai­sel­le kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ja muil­le­kin joh­ta­vil­le vi­ran­hal­ti­joil­le hyö­dyl­li­nen tai­to. Vä­riä saa toki tun­nus­taa, mut­ta se ei saa mil­lään ta­val­la vai­kut­taa ob­jek­tii­vi­suu­teen teh­tä­viä hoi­det­ta­es­sa.

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­la on mer­kit­tä­vä roo­li niin isois­sa kuin pie­nis­sä­kin kun­nis­sa. Maa­kun­nan pää­kau­pun­gis­sa teh­tä­vän ja sii­hen va­li­tun hen­ki­lön per­soo­nal­la on suu­ri mer­ki­tys koko maa­kun­nan ke­hit­ty­mi­sel­le, elin­voi­mal­le ja yh­teis­työl­le. Hyvä joh­ta­ja on­nis­tuu saa­maan joh­ta­mas­taan or­ga­ni­saa­ti­os­ta ir­ti par­haan mah­dol­li­sen, kun taas huo­nol­la joh­ta­mi­sel­la pys­tyy hal­vaan­nut­ta­maan koko toi­min­nan. Sama kos­kee myös si­dos­ryh­mien ja ver­kos­to­jen toi­min­taa.

Joh­ta­mis­tyy­li ja -tai­to lei­maa­vat koko or­ga­ni­saa­ti­o­ta. Vää­rät va­lin­nat voi­vat kun­nis­sa tul­la kal­liik­si. Mää­rä­ai­kai­suuk­sien yleis­ty­mi­nen on on­nek­si hel­pot­ta­nut on­gel­maa. Kun­nan­joh­ta­jan tär­kein paik­ka ei ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut kau­pun­gin­ta­lon hal­lin­to­ker­rok­sen uu­me­nis­sa tam­mi­pöy­dän ta­ka­na. Mo­ni­puo­li­nen ver­kos­toi­tu­mi­nen ja yh­teis­työ niin alu­een kun­tien, elin­kei­no­e­lä­män kuin kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den kans­sa on päi­vän sana. Yh­tei­siä ta­voit­tei­ta val­mis­tel­laan ja edun­val­von­ta hoi­de­taan yh­des­sä naa­pu­ri­kun­tien ja maa­kun­ta­lii­ton kans­sa.

Sa­ta­kun­ta on mer­kit­tä­vä vien­ti­maa­kun­ta ja sil­lä on tär­keä ase­ma myös ruu­an­tuo­tan­non ja huol­to­var­muu­den nä­kö­kul­mas­ta. Muut­to­tap­pi­on py­säyt­tä­mi­nen ja maa­kun­nan vä­ki­mää­rän kään­tä­mi­nen kas­vuun tu­lee ol­la kaik­kien toi­mi­joi­den yh­tei­nen ta­voi­te. Si­säi­siä ra­ja­rii­to­ja ja naa­pu­ri­ka­teut­ta em­me tar­vit­se saa­ti kai­paa. Sa­ta­kun­nan vaa­li­pii­ri on var­sin pie­ni ja kan­sa­ne­dus­ta­jien mää­rä vä­häi­nen. Tu­le­vai­suu­des­sa jou­dut­ta­neen jäl­leen poh­ti­maan, mi­ten vaa­li­pii­ri­ja­koa pi­täi­si muut­taa. Maa­kun­nal­li­nen edun­val­von­ta ei kui­ten­kaan voi jää­dä odot­ta­maan val­ta­kun­nal­li­sia rat­kai­su­ja, vaan Sa­ta­kun­nan tu­le­vai­suut­ta on ra­ken­net­ta­va kaik­kien toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä. Myös naa­pu­ri­maa­kun­tien kans­sa yh­teis­työn on ol­ta­va sau­ma­ton­ta.

Ul­vi­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toi­vo­tan Po­rin tuo­reen kau­pun­gin­joh­ta­jan läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si Sa­ta­kun­taan. Sa­mal­la haas­tan Po­rin kau­pun­gin toi­mi­maan mää­rä­tie­toi­se­na ja yh­teis­työ­ha­kui­se­na moot­to­ri­na ra­ken­ta­maan elin­voi­mais­ta ja yrit­tä­jyys­myön­teis­tä maa­kun­taa. Me ul­vi­la­lai­set ha­lu­am­me ol­la täs­sä työs­sä mu­ka­na.

An­ne Holm­lund

Ul­vi­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja