Lä­hes vii­me töi­nään väis­ty­nyt edus­kun­ta hy­väk­syi lain TE24–uu­dis­tuk­ses­ta. Lain pe­rus­teel­la työ­voi­ma- ja elin­voi­ma­pal­ve­lut siir­ty­vät val­ti­ol­ta kun­tien teh­tä­vik­si vuo­den 2025 alus­ta. Myös työn­ha­ki­joi­na ole­vien maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tus­pal­ve­lut siir­ty­vät kun­nil­le sa­mas­sa ai­ka­tau­lus­sa. Pal­ve­lu­jen siir­to on mer­kit­tä­vä lisä kun­tien teh­tä­viin, ja ra­hoi­tus­ta näi­hin teh­tä­viin tu­lee kun­nil­le val­ti­o­no­suuk­sien kaut­ta.

TE-uu­dis­tuk­sen mu­kai­sia pal­ve­lu­ja saa tuot­taa sel­lai­nen kun­ta, jos­sa työ­voi­maa on vä­hin­tään 20 000. Mi­kä­li työ­voi­maa on kun­nas­sa vä­hem­män, muo­dos­ta­vat kun­nat työl­li­syy­sa­lu­eik­si kut­sut­tu­ja yh­teis­toi­min­ta-alu­ei­ta. Työn­ha­ku­pal­ve­lut, oh­jaus ja vi­ran­hal­ti­joi­den pää­tök­sen­te­ko tu­le­vat lä­hem­mäs asi­ak­kai­ta, niin työn­ha­ki­joi­ta kuin työ­nan­ta­ji­a­kin. Ja lä­hel­lä­hän tar­peet tun­nis­te­taan par­hai­ten.

Tä­män siir­ron mu­ka­na myös kun­tien ta­lou­del­li­nen vas­tuu työt­tö­myy­des­tä li­sään­tyy, ja työt­tö­myy­des­tä ai­heu­tu­via “sak­ko­mak­su­ja” ale­taan las­kut­taa ko­ti­kun­nal­ta jo 100 päi­vää kes­tä­neen työt­tö­myys­jak­son jäl­keen. Kun­nil­le tu­lee siis vah­vo­ja ta­lou­del­li­sia kan­nus­ti­mia hoi­taa työl­li­syys­pal­ve­lu­jaan tu­lok­sel­li­ses­ti.

Sa­ta­kun­taan näyt­tää syn­ty­vän kak­si työl­li­syy­sa­lu­et­ta: Pori-ve­toi­nen 11 kun­nan työl­li­syy­sa­lue ja Rau­ma-ve­toi­nen vii­den kun­nan työl­li­syy­sa­lue. Tämä kak­si­ja­ko ei ole ta­voi­tel­ta­vin tai sel­kein mal­li vä­he­ne­vän vä­es­tön maa­kun­taam­me. Ja­os­ta syn­tyy esi­mer­kik­si uu­sia ra­ja­pin­to­ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien suun­taan. Toi­saal­ta kah­den pie­nem­män työl­li­syy­sa­lu­een mal­li pys­ty­nee tuo­maan kai­vat­tua te­hoa työt­tö­mien työl­lis­tä­mi­seen ja aut­ta­maan työ­nan­ta­jia työ­voi­man et­sin­näs­sä.

Pori on kut­su­nut yh­teis­työ­kun­tan­sa vir­ka- ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­don kau­pun­gin­ta­lol­le yh­tei­seen suun­nit­te­lu­ti­lai­suu­teen tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Alu­e­ja­os­ta ja työl­li­syy­sa­lu­een mal­lis­ta pi­tää teh­dä vi­ral­li­set pää­tök­set lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä. Tä­män jäl­keen pääs­tään siir­ty­mään työl­li­syy­sa­lu­een konk­reet­ti­sem­paan val­mis­te­luun.

Ar­ja Lau­lai­nen

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)