Maa­lis­kuus­sa uu­ti­soi­tiin, et­tä Agat­ha Chris­tien Her­cu­le Poi­rot ja Nei­ti Marp­le -kir­jo­jen uu­sis­ta pai­nok­sis­ta on pois­tet­tu louk­kaa­vaa kiel­tä ja ku­vai­lua. Kir­joi­hin teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta ovat vas­tan­neet niin kut­su­tut ko­ke­mus­lu­ki­jat. Ky­sy­mys on sii­tä, et­tä kir­jat si­säl­tä­vät ku­vai­lua ja ter­me­jä, joi­ta pi­de­tään ny­ky­päi­vä­nä ra­sis­ti­si­na ja nai­sia hal­ven­ta­vi­na.

Chris­tien kir­jat ei­vät ole ai­noi­ta, jot­ka ovat vii­me ai­koi­na ko­ke­neet vas­taa­vaa sen­suu­ria. Muun mu­as­sa las­ten kir­jo­ja, sar­ja­ku­via ja ai­kuis­ten ro­maa­nei­ta on muo­kat­tu su­ku­puo­leen, ro­tuun ja ul­ko­nä­köön liit­ty­vien il­mai­su­jen osal­ta. Dis­ney on kiel­täy­ty­nyt jul­kai­se­maan joi­tain Don Ro­san Roo­pe-setä sar­ja­ku­via, las­ten­kir­jai­li­ja Ro­ald Dah­lin kir­jas­sa Kuka pel­kää noi­tia ole­va noi­ta ei enää toi­mi­kaan kas­sa­nei­ti­nä vaan työs­ken­te­lee yri­tys­joh­ta­ja­na. Ian Fle­min­gin Ja­mes Bond kir­jois­ta sii­vo­taan pois sek­sis­ti­set ja ra­sis­ti­set il­mai­sut.

On tot­ta, et­tä mo­net van­hat kir­jat pi­tä­vät si­säl­lään ele­ment­te­jä, joi­ta ku­kaan ei kir­joit­tai­si enää te­ok­siin­sa. Pi­tää kui­ten­kin muis­taa, et­tä te­ok­set on saa­tet­tu kir­joit­taa ai­ka­na, jol­loin or­juus ja ro­tu­e­rot­te­lu oli­vat nor­maa­lia ja ho­mo­sek­su­aa­li­suut­ta pi­det­tiin sai­rau­te­na. Ra­sis­mi ja ni­mit­te­ly ei­vät tie­ten­kään ole oi­kein, mut­ta muok­kaa­mal­la kir­jo­ja vää­ris­te­lem­me his­to­ri­aa.

Lu­ki­jat ei­vät ole tyh­miä. He ym­mär­tä­vät, et­tä van­hois­sa sar­ja­ku­vis­sa ja kir­jois­sa käy­tet­tä­vä kie­li ja ter­mis­tö ovat van­hen­tu­nei­ta. It­se asi­as­sa se saa lu­ki­jan huo­maa­maan, kuin­ka pal­jon yh­teis­kun­ta on ke­hit­ty­nyt. Sa­maan ai­kaan kuin Dis­ney-yh­tiö pel­kää ra­sis­mi­lei­maa, lap­set pe­laa­vat pe­li­kon­so­leil­laan räis­kin­tä­pe­le­jä, jois­sa am­mu­taan ja mur­ha­taan ih­mi­siä.

Voi­sim­me­ko vain kir­joit­taa uu­sin­ta­pai­nos­ten etu­leh­dil­le il­moi­tuk­sen, et­tä teks­ti ku­vas­taa omaa ai­kaan­sa ja si­säl­tää ele­ment­te­jä, joi­ta ei enää pi­de­tä hy­väk­syt­tä­vi­nä? Vai on­ko tä­mä­kään tar­peen?

Kir­jai­li­ja­na en voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, mitä omien kir­jo­je­ni ee­tok­ses­ta aja­tel­laan vii­den­kym­men vuo­den pääs­tä. Mil­lai­nen yh­teis­kun­ta ja ar­vo­maa­il­ma sil­loin val­lit­see?

Art­tu Tuo­mi­nen

Po­ri­lai­nen kir­jai­li­ja ja ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri, joka am­men­taa luo­mis­vim­man­sa po­ri­lai­ses­ta hul­luu­des­ta, ran­ni­kon luon­nos­ta ja Sel­kä­me­ren aal­lois­ta.