Muu­sik­ko Es­ko Lin­na­val­li sai Yr­jö-pal­kin­non Jaz­z­päi­vil­lä Po­ris­sa syk­syl­lä 1990. Lin­na­val­li oli mu­sii­kin mo­ni­tai­tu­ri, joka pal­kit­tiin vä­hän jäl­ki­ju­nas­sa. Hän oli­si an­sain­nut tun­nus­tuk­sen jo ai­em­min, mut­ta hyvä näin­kin. Hän pois­tui jou­kos­tam­me vuo­si pal­kit­se­mi­sen jäl­keen. Yr­jö on Suo­men Jaz­z­lii­ton myön­tä­mä huo­mi­o­no­soi­tus suo­ma­lai­sil­le jaz­z­muu­si­koil­le.

Yr­jö-pal­kin­non li­säk­si mu­siik­ki­maa­il­man huo­mi­o­no­soi­tuk­sia ovat myös kan­sain­vä­li­set Gram­myt ja ko­ti­mai­set Em­mat, ne ja­e­taan ää­ni­te­te­ol­li­suu­den mai­ne­te­ois­ta. Po­pu­laa­ri­viih­tees­sä yleen­sä ja mu­siik­ki­te­ol­li­suu­des­sa eri­tyi­ses­ti nuo­ruus on ol­lut valt­tia. Moni laa­du­kas ää­ni­te on jää­nyt vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le, kun sen te­ki­jät ja esit­tä­jät ovat kuu­lu­neet van­hem­paan kaar­tiin. Elä­män­työ­pal­kin­not ovat sit­ten erik­seen.

Hie­rai­sin sil­mi­ä­ni, kun luin tä­män vuo­den Gram­my- ja Em­ma-pal­ki­tuis­ta. Ikä­ra­sis­mis­ta ei ol­lut tie­to­a­kaan. Par­haan rock-al­bu­min pal­kin­non sai 74-vuo­ti­as Black Sab­bath -ve­te­raa­ni, lau­la­ja Oz­zy Os­bour­ne le­vyl­lään Pa­tient Num­ber 9. Vuo­den bii­sik­si va­lit­tiin, Pori Jaz­zis­sa­kin esiin­ty­neen, 73-vuo­ti­aan blu­es­muu­sik­ko Bon­nie Rait­tin kap­pa­le Just Like That.

Suo­men Em­ma-gaa­las­sa pan­tiin pa­rem­mak­si, kun vuo­den Jazz-Em­man sai 87-vuo­ti­as sak­so­fo­nis­ti Ju­ha­ni ”Jun­nu” Aal­to­nen. Hän sai Yr­jö-pal­kin­non jo vuon­na 1968 eli 55 vuot­ta sit­ten. Nos­tan hat­tua, ko­mea ura!

Mu­siik­ki­pal­kin­to­jen ni­mil­lä on his­to­ri­an­sa. Gram­my juon­tuu gra­mo­fo­neis­ta. Em­man kek­si sa­ta­kun­ta­lais­taus­tai­nen toi­mit­ta­ja Tom­mi Liu­ha­la, joka poi­mi ni­men Ture Aran ja Ta­pio Rau­ta­vaa­ran­kin esit­tä­mäs­tä Em­ma-is­kel­mäs­tä. Se oli en­sim­mäi­siä suo­ma­lai­sia sa­vi­kiek­ko­hit­te­jä. Yr­jö-pal­kin­non nimi oli 1960-lu­vun jaz­z­vä­en huu­mo­ria ja kie­li pos­kes­sa an­net­tu, mut­ta jäi elä­mään.

Gram­myt ja­et­tiin nyt 65. ker­ran. Los An­ge­le­sis­sa jär­jes­te­tys­sä juh­las­sa teh­tiin his­to­ri­aa, kun Sam Smith ja Kim Pet­ras voit­ti­vat Gram­myn par­haas­ta duo­e­si­tyk­ses­tä kap­pa­leel­laan Un­ho­ly. He ovat en­sim­mäi­nen ei-bi­nää­ri­nen (muun­su­ku­puo­li­nen) ja trans­su­ku­puo­li­nen duo, joka voit­ti pal­kin­non. Lau­la­ja Sam Smith on yk­si en­si ke­sän Pori Jaz­zin pää­ni­miä.

Mik­ko Pel­to­la

tie­dot­ta­ja, vies­tin­täy­rit­tä­jä