Tun­te­ma­ton So­ti­las -ro­maa­nis­sa ja -elo­ku­vas­sa on mo­nen muis­tiin jää­nyt koh­taus, jos­sa ali­ker­sant­ti Lah­ti­nen vas­taa hir­te­hi­ses­ti näl­kään­sä va­lit­ta­vil­le so­ti­lail­le. Lah­ti­nen to­kai­see, et­tä ”me­nes va­lit­taan näl­kää­si niin lyö­dään sem­mo­nen rä­tin­ki etee­si, jos­sa to­dis­te­taan, et­tei si­nul­la voi ol­la näl­kä”. Lah­ti­sen kom­men­tit ovat tul­leet mie­leen, kun on lu­ke­nut pe­rus­te­lu­ja Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ra­ken­teen kar­si­mi­sel­le ja muu­to­soh­jel­mal­le.

Vii­mek­si tä­män vii­kon maa­nan­tai­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een tie­dot­tees­sa ker­rot­tiin, mi­ten muu­to­soh­jel­man tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa pal­ve­lu­jen yh­den­ver­tai­suut­ta, vai­kut­ta­vuut­ta ja saa­ta­vuut­ta sekä saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Ta­voit­tee­na on li­säk­si, et­tä kaik­ki asi­a­kas­ryh­mät saa­vat tar­pei­siin­sa näh­den oi­ke­as­sa pai­kas­sa ja oi­ke­aan ai­kaan mah­dol­li­sim­man hy­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut. Kai­ken li­säk­si pal­ve­lut oli­si­vat asi­ak­kai­den saa­ta­vil­la yh­den­ver­tai­ses­ti, oi­kea-ai­kai­ses­ti ja lä­hel­lä mo­nin eri ta­voin.

Vaik­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le on ra­has­ta puu­te, se te­kee ali­jää­mää jo en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na ja kai­ken li­säk­si sen pi­täi­si ku­roa ali­jää­mät um­peen pa­ris­sa vuo­des­sa, niin eri­tyi­ses­ti yh­den asi­a­kas­ryh­män osal­ta on syy­tä ol­la to­del­la huo­lis­saan. Tämä asi­a­kas­ryh­mä on ikäih­mi­set, jot­ka tar­vit­se­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia asu­mis­pal­ve­lui­ta. Jul­ki­suu­teen tuo­dut suun­ni­tel­mat ovat saa­neet ai­kaan pel­koa mo­nes­sa van­huk­ses­sa ja hei­dän omai­sis­saan. Mis­tä mi­nul­le tai lä­hi­o­mai­sil­le löy­tyy tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­ta­es­sa hoi­to­paik­ka? Ky­sy­mys on syy­tä ot­taa va­ka­vas­ti, sen ta­ka­na on pal­jon epä­tie­toi­suut­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä ikään­ty­vien ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia asu­mis­pal­ve­lui­den toi­mi­pis­tei­tä yh­teen­sä 73. Jul­ki­sia niis­tä on 29 ja yk­si­tyi­siä 44. Vie­lä nyt jo­kai­ses­sa kun­nas­sa si­jait­see ai­na­kin yk­si asu­mi­syk­sik­kö. Asi­a­kas­paik­ko­ja niis­sä on yh­teen­sä yli 2 500. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen mu­kaan nel­jän vuo­den ai­ka­na jul­ki­sis­ta asu­mis­pal­ve­lui­den toi­mi­pis­teis­tä lak­kau­tet­tai­siin noin kym­me­nen. Sa­mal­la syn­tyy ti­lan­tei­ta, et­tei kai­kis­sa kun­nis­sa ole enää jul­ki­sia yk­si­köi­tä lain­kaan, sa­moin asi­a­kas­pai­kat vä­he­ne­vät pie­nim­mis­sä kun­nis­sa. Jos näin käy, on vai­kea näh­dä, mi­ten näi­tä pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien pal­ve­lut pa­ra­ni­si­vat.

Jos jos­sa­kin koh­das­sa sääs­tö­jä ja te­hos­ta­mis­toi­mia ha­et­ta­es­sa on eri­tyi­ses­ti kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­oi­ta­va asi­ak­kai­den ar­vos­tuk­seen, niin se on iäk­kääm­mät ih­mi­set. He ovat jo taks­värk­kin­sä yh­teis­kun­nal­le teh­neet. Heil­le on lu­vat­tu ar­vo­kas van­huus. Työ­i­käi­set ja -ky­kyi­set voi­vat ha­kea pal­ve­lui­taan ny­kyis­tä pi­dem­mäl­tä­kin, mut­ta ikäih­mis­ten osal­ta sa­maa ei voi­da vaa­tia. Toi­vot­ta­vas­ti myös elä­ke­läis­jär­jes­töt ja muu ikäih­mis­ten jär­jes­töt ovat tä­män huo­man­neet ja ak­ti­voi­tu­vat edun­val­von­nas­saan.

Kun vi­ra­no­mai­nen tuo jul­ki­suu­teen suun­ni­tel­mia, kan­sa­lai­set ot­ta­vat ne luon­nol­li­ses­ti va­ka­vas­ti. Näin on myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een suun­ni­tel­mien lai­ta. Kun kyse on pal­ve­luis­ta ja eri­tyi­ses­ti asu­mi­sen pal­ve­luis­ta on sel­vä, et­tä suun­ni­tel­mat ovat saa­neet ai­kaan pe­lon il­ma­pii­rin. Ih­mi­set ovat huo­les­tu­nei­ta. Moni poh­tii, min­ne he jou­tu­vat hoi­toon, kun ei­vät pär­jää enää ko­to­na. On­ko hoi­to­lai­tok­sis­sa yh­tään tut­tua ih­mis­tä, mi­ten omai­set pää­se­vät kat­so­maan? Mo­net muut pal­ve­lut voi­daan teh­dä etä­nä ja di­gi­taa­li­ses­ti tai nii­tä voi­daan jär­jes­tää va­lit­tui­na päi­vi­nä eri puo­lel­la Sa­ta­kun­taa, mut­ta asu­mis­pal­ve­lui­den osal­ta kyse on vuo­den jo­kai­ses­ta päi­väs­tä. Tu­le­vis­sa pää­tök­sis­sä mi­ta­taan yh­teis­kun­nan ja päät­tä­jien ar­vot.

Kim Huo­vin­lah­ti