Po­riin ol­tiin nui­jaa vail­le val­mis ra­ken­ta­maan mo­ni­toi­mi­a­ree­na, joka oli­si hyö­dyt­tä­nyt niin Po­ri­lai­sia kuin naa­pu­ri­kun­ta­lai­sia.

Po­rin ur­hei­lu­ti­lat ovat pie­net. Ur­hei­lu­ta­lol­la ei ole kun­non kent­tää sa­li­ban­dyn pää­sar­jo­jen pe­laa­mi­seen. Kent­tä on lii­an pie­ni mi­toil­taan. Ylei­sur­hei­lu­joil­la on ur­hei­lu­ta­lol­la to­del­la hei­kot ti­lat har­joi­tel­la la­je­jaan pu­hu­mat­ta­kaan voi­mis­te­lus­ta. Huo­mi­oon pi­tää ot­taa myös la­jit, joi­den har­ras­ta­ja­mää­rät ovat nou­sus­sa, esi­mer­kik­si kamp­pai­lu­la­jit, voi­mai­lut sekä mo­net eri mai­la­pe­lit, ku­ten pöy­tä­ten­nis.

En­täs Kar­hu­hal­li? Kar­hu­hal­li, jos­sa on yk­si te­ko­nur­mi, mut­ta käyt­tä­jiä to­del­la pal­jon, edes jal­ka­pal­loi­li­jat ei­vät saa Kar­hu­hal­lis­ta har­joi­tuk­siin tar­peek­si vuo­ro­ja, vaan osa har­joi­tuk­sis­ta on pi­det­tä­vä kou­lu­jen sa­leis­sa. Tal­vi­ai­kaan ai­noa mah­dol­li­suus har­joi­tel­la jal­ka­pal­loa on Kar­hu­hal­li tai Ur­hei­lu­kes­kuk­sen te­ko­nur­mi. Mo­lem­mat ovat täy­teen va­rat­tu­na. Oma­toi­mis­ta har­joit­te­lua ei voi teh­dä tal­vi­ai­kaan mit­kään muut la­jit kuin tal­viur­hei­lu­la­jit. Kos­ka ei ole ti­lo­ja mis­sä har­joi­tel­la, tämä nä­kyy ke­hi­tyk­ses­sä. Kau­pun­geis­sa, joil­la on kent­tiä/ti­lo­ja, jois­sa lap­set ja nuo­ret voi­vat har­joi­tel­la oma­toi­mi­ses­ti, tämä nä­kyy ke­hi­tyk­ses­sä. Kyl­lä Po­rin päät­tä­jien pi­täi­si miet­tiä myös, mi­ten tu­ke­vat kil­paur­hei­li­joi­ta ke­hi­tyk­ses­sään kai­kis­sa la­jeis­sa ta­sa­puo­li­ses­ti. Ku­ten jää­ur­hei­li­joi­ta sekä pe­sä­pal­loi­li­joi­ta. Mo­ni­toi­mi­a­ree­na oli­si ol­lut tä­hän­kin rat­kai­su.

Esi­mer­kik­si jal­ka­pal­lo­jouk­ku­eet ei­vät voi Po­ris­sa jär­jes­tää iso­ja tur­nauk­sia tal­vel­la, kos­ka ei ole kent­tiä, mis­sä pe­la­ta. Tur­nauk­set toi­si­vat jouk­ku­ei­ta ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa tai kau­em­paa. Tur­nauk­set toi­si­vat ma­joit­tu­jia ja hy­vää mai­nos­ta kau­pun­gil­le.

En­täs eri­tyis­ryh­mät, mis­sä hei­dän ti­lan­sa ja vuo­ron­sa on? Ei pidä unoh­taa lii­kun­ta­ra­joit­tei­sia tai ke­hi­tys­vam­mai­sia tai ikään­ty­nei­tä. Meil­lä jo­kai­sel­la on oi­keus lii­kun­taan, vuo­roi­hin ja jo­kai­sel­la meil­lä on oi­keus har­ras­taa sa­mo­ja la­je­ja kuin niin sa­no­tus­ti ter­veet lap­set, nuo­ret tai ai­kui­set.

Saam­me lu­kea joka päi­vä leh­des­tä tai kuul­la uu­ti­sis­ta mi­ten alai­käi­set voi­vat pa­hoin. Ei tä­hän pa­hoin­voin­tiin ko­ro­na ole syy­nä, vaan jot­kut muut syyt. Ai­na ei voi­da syyt­tää van­hem­pia. Kuin­ka moni lap­si/nuo­ri voi­si pa­rem­min, kun hä­nel­lä oli­si har­ras­tus mi­hin men­nä. Paik­ka, jos­sa tul­la hy­väk­sy­tyk­si sel­lai­se­na kuin on. Paik­ka, jos­sa on ka­ve­rei­ta ja ai­na­kin yk­si tur­val­li­nen ai­kui­nen, val­men­ta­ja tai muu jouk­ku­ees­sa toi­mi­va hen­ki­lö. Kun Po­ris­sa oli­si pie­nem­mät hin­nat kent­tien ja sa­lien vuok­ris­sa, seu­rat voi­si­vat pe­riä pal­jon pie­nem­piä kuu­kau­si­mak­su­ja, jot­ka taas vai­kut­ta­vat osal­lis­tu­ja­mää­riin. Lii­an kal­liit kuu­kau­si­mak­sut vie­vät lap­sia ja nuo­ria pois, mikä nä­kyy pa­hoin­voin­nin pur­ka­mi­se­na eri­puo­lil­la kau­pun­kia. Teh­dään il­keyk­siä, kun ei ole muu­ta­kaan te­ke­mis­tä tai on paha ol­la. Lap­sen ja nuo­ren mie­li mus­te­nee ja lii­an moni lap­si on tänä päi­vä­nä it­se­mur­han toi­vos­sa. Olem­me täy­sin vää­räs­sä suun­nas­sa, kun las­ten aja­tuk­set ovat tuol­lai­sia. Hei­dän kuu­lui­si naut­tia lap­suu­des­taan niin kuin me ai­kui­set olem­me saa­neet naut­tia. Las­ten ja nuor­ten pa­hoin­voin­ti nä­kyy myös sai­raa­lois­sa.

Pori me­net­ti to­del­la pal­jon, kun mo­ni­toi­mi­a­ree­naa ei ra­ken­net­tu. Po­riin pi­täi­si saa­da jo­kai­sel­le la­jil­le ja seu­roil­le li­sää har­joi­tus­ti­laa. Po­ris­sa jää­ur­hei­li­joil­le on Iso­mä­ki Aree­na, As­to­ra Aree­na, te­ko­jää­kau­ka­lo sekä har­joi­tus­hal­li ja iso te­ko­jää. Jää­ur­hei­lu­la­jit pys­ty­vät jär­jes­tä­mään isom­pia tur­nauk­sia ja har­joit­te­le­maan ym­pä­ri vuo­den pa­rem­mis­sa ti­lois­sa kuin esi­mer­kik­si pal­loi­lu­la­jit.

Päät­tä­jien pi­täi­si ku­lu­jen si­jaan ot­taa huo­mi­oon. mitä hy­vää mo­ni­toi­mi­a­ree­na toi­si tul­les­saan. Kuin­ka pal­jon tu­li­si li­sää käyt­tä­jiä niin oman kun­nan alu­eel­ta kuin naa­pu­ri­kun­nis­ta. On­han pal­jon jär­ke­väm­pää kau­pun­gin ra­ken­taa ja kus­tan­taa kuin yk­si­tyi­nen ra­hoit­ta­ja. Yk­si­tyi­sen ra­hoit­ta­jan pyy­tä­mät vuok­rat ovat pal­jon suu­rem­pia, mikä vä­hen­tää käyt­töä tai pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa vä­hen­tää ur­hei­li­joi­den mää­rää ta­lou­del­lis­ten asi­oi­den vuok­si. Mis­sä on tuki niil­le, jot­ka kil­pai­le­vat ikä­luok­kaa ja la­jia kat­so­mat­ta kil­paur­hei­lua ja halu me­nes­tyä, mis­sä on tuki kun ikä­luok­ka me­nes­tyy omal­la ta­sol­laan?

Mitä me­ne­tim­me, kun Mo­ni­toi­mi­a­ree­naa ei ra­ken­net­tu? Me­ne­tim­me muun mu­as­sa alus­ta­vas­ti Po­ril­le va­ra­tun yli 10 000 tans­si­jan ta­pah­tu­man Gym­na­est­ra­das­sa, mikä oli­si tuo­nut kau­pun­kiin tans­si­joi­den li­säk­si hei­dän van­hem­mat, si­sa­ruk­set, iso­van­hem­mat ja ys­tä­vät sekä seu­ro­jen toi­mi­hen­ki­löt.

Is­mo Län­ti­nen

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (ps.), kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen