Työ­e­lä­män toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on muut­tu­nut eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na. Vä­es­tön ikään­ty­mi­nen, sii­tä joh­tu­va työn­te­ki­jä- ja osaa­ja­pu­la sekä työs­sä­jak­sa­mi­sen mer­ki­tys työ­u­rien pi­tuu­teen on ol­lut tie­dos­sa jo pi­dem­pään. Hyb­ri­di- ja etä­työn hyö­dyn­tä­mis­tä voi­mak­kaas­ti kiih­dyt­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mia häi­pyi on­nek­si taus­tal­le, mut­ta sitä seu­ra­si toi­nen en­na­koi­ma­ton, työ­e­lä­mään vai­kut­ta­va ul­koi­nen muu­tos­te­ki­jä. Ve­nä­jän käyn­nis­tä­mä hyök­käys­so­ta toi mu­ka­naan val­ta­van mää­rän in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä uk­rai­na­lai­sil­le, ja so­dan hei­jas­tus­vai­ku­tuk­set ovat laa­jo­ja myös glo­baa­lin ta­lou­den sa­ral­la.

Ener­gi­ak­rii­sin ai­heut­ta­ma epä­var­muus on osin häl­ven­ty­nyt, mut­ta kiih­ty­nyt inf­laa­tio nos­taa edel­leen tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den hin­to­ja sekä lai­no­jen kor­ko­ja. Kor­ko­jen ja kus­tan­nus­ten nou­su leik­kaa or­ga­ni­saa­ti­oi­den in­ves­toin­te­ja. Ta­lous on ko­vil­la, mut­ta liik­kees­sä on py­syt­tä­vä. Tuot­ta­vuut­ta pi­tää kas­vat­taa, osaa­ja­pu­laa hel­pot­taa ja in­no­vaa­ti­oi­ta sekä lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja syn­nyt­tää kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ja jat­ku­van op­pi­mi­sen hen­ges­sä. Tyy­pil­li­ses­ti tä­hän tar­vi­taan ver­kos­to­mais­ta toi­min­taa ja kou­lu­tus­ta­kin kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Täs­tä pari käy­tän­nön esi­merk­kiä:

Yh­des­sä kump­pa­nei­den­sa kans­sa Win­No­va to­teut­taa Jat­ku­van op­pi­mi­sen ja työl­li­syy­den pal­ve­lu­kes­kus JOT­PA:n ra­hoit­ta­maa kou­lu­tus­ta muun mu­as­sa ak­ku- ja met­sä­te­ol­li­suu­den tar­pei­siin. Ak­ku­te­ol­li­suu­den tuo­tan­to- ja pro­ses­si­työn työn­te­ki­jöi­den osaa­mis­ta sy­ven­ne­tään eri­tyi­ses­ti ar­vo­ket­jun al­ku- ja lop­pu­pään vai­heis­sa esi­mer­kik­si raa­ka-ai­nei­den ja ma­te­ri­aa­lien sekä ak­ku­jen uu­del­leen­käy­tön ja kier­rä­tyk­sen osal­ta.

Il­mas­to­kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on puo­les­taan tar­jo­ta työ­ka­lu­ja met­sien kes­tä­vään ja vas­tuul­li­seen käyt­töön, hoi­toon, mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­seen sekä met­sä­ko­nei­den käy­tön hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­seen.

JOT­PA:n ra­hoit­ta­mat kou­lu­tuk­set ovat kou­lu­tet­ta­vil­le ja yri­tyk­sil­le mak­sut­to­mia, jo­ten ajal­li­nen pa­nos­tus on mer­kit­tä­vin osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­ta­va hyö­dy­ke.

Juha Miik­ku­lai­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­va