Huo­men­na tors­tai­na mo­nes­sa per­hees­sä ele­tään jän­nit­tä­viä ja eh­kä pe­lot­ta­vi­a­kin het­kiä. Moni kou­lu­lai­nen as­te­lee kou­lu­tie­tään en­sim­mäis­tä ker­taa, mut­ta vie­lä use­am­mal­le se on jo tut­tu.

Joka ker­ta ke­sä­lo­man jäl­keen on kui­ten­kin ai­na uu­den al­ku. Tämä voi tar­koit­taa uu­sia luok­ka­ka­ve­rei­ta, opet­ta­jia tai ko­ko­naan uu­den kou­lu­ym­pä­ris­tön. Jol­lain luo­kal­la al­kaa uu­sia op­pi­ai­nei­ta ja kai­kil­la edes­sä on uut­ta opit­ta­vaa. Ke­sä­lo­man si­jaan päi­viin pa­laa tut­tu ar­ki ru­tii­nei­neen.

Täl­lä ker­taa Po­ris­sa on yh­des­sä pai­kas­sa kaik­ki kai­kil­le uut­ta. To­e­jo­en ja Ruos­nie­men alu­een op­pi­laat ja Poh­jois­väy­län kou­lun hen­ki­lö­kun­ta pää­se­vät aloit­ta­maan uu­den lu­ku­vuo­den upou­u­sis­sa ti­lois­sa. Se on hie­no asia lap­sil­le ja kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le, mut­ta myös kai­kil­le alu­een asuk­kail­le.

Jat­kos­sa kun­nat ovat si­vis­tys- ja elin­voi­ma­kun­tia. Toi­mi­van, tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen kou­lu­ver­kon tu­li­si ol­la kun­nal­le kun­nia-asia. Po­ris­sa ja mo­nes­sa muus­sa­kin Sa­ta­kun­nan kun­nas­sa asia on näin. On us­kal­let­tu teh­dä kal­lii­ta, mut­ta to­del­la tar­pel­li­sia in­ves­toin­te­ja kou­lu­verk­koon sekä var­hais­kas­va­tuk­sen yk­si­köi­hin.

Kou­lut ei­vät ole enää pelk­kiä kou­lu­ja. Niis­tä ra­ken­ne­taan mo­ni­toi­mi­ta­lo­ja kir­jas­toi­neen ja ti­loi­neen, jois­sa on saa­ta­vil­la eri­lai­sia pal­ve­lu­ja ja mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa. Tämä on fik­sua, tu­le­vai­suu­teen kat­so­vaa po­li­tiik­kaa.

Tur­val­lis­ta kou­lu­tie­tä ja iloa syk­syn koi­tok­siin!

Vi­lii­na Vä­li­mä­ki

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (Pori), Ko­koo­muk­sen si­vis­tys­po­li­tii­kan ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja ja luo­ka­no­pet­ta­ja