So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin tar­vi­taan riit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta. Ko­ro­nak­rii­si, hoi­ta­ja­pu­la ja pit­kään jat­ku­nut vai­kea työ­mark­ki­na­ti­lan­ne ovat en­ti­ses­tään kas­vat­ta­neet hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tus­vel­kaa. Sa­maa on li­sän­nyt myös kun­ta­toi­mi­joi­den jat­ku­va sote-bud­jet­tien ali­re­sur­soin­ti ja hoi­don jat­ku­vuu­den lai­min­lyön­ti.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­sen tu­lee ol­la riit­tä­vä, jot­ta alu­eet pys­ty­vät ai­dos­ti hoi­ta­maan la­ki­sää­tei­set teh­tä­vät. Uu­sien alu­ei­den tär­kein teh­tä­vä on saa­da pe­rus­pal­ve­lut kun­toon. Vas­ta sitä kaut­ta voi­daan oi­ke­as­ti saa­da nä­ky­vä muu­tos ai­kaan sote-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­sa ja laa­dus­sa. Olen­nais­ta tu­le­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on, ovat­ko kaik­ki puo­lu­eet val­mii­ta sat­saa­maan sote-pal­ve­lui­hin.

SDP ei ole val­mis leik­kaa­maan so­tes­ta, mut­ta sa­maa ei ole kuul­tu kai­kil­ta puo­lu­eil­ta. Täl­lai­sel­la leik­kaus­po­li­tii­kal­la oli­si ka­tast­ro­faa­li­sia vai­ku­tuk­sia muun mu­as­sa kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten pe­ru­mi­se­na ja hoi­toon pää­syn heik­ke­ne­mi­se­nä. Se ajai­si tiuk­koi­hin äk­ki­jar­ru­tuk­siin, yt-neu­vot­te­lui­hin ja ko­viin sääs­töi­hin ih­mi­sil­le elin­tär­keis­sä pal­ve­luis­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Leik­kauk­set joh­tai­si­vat myös hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tus­ve­lan edel­leen kas­vuun. Sel­lai­ses­ta po­li­tii­kas­ta oli­si oi­keu­den­mu­kai­suus kau­ka­na, ja li­sään­ty­vä so­si­aa­li­nen kes­tä­vyys­va­je tu­li­si ve­ron­mak­sa­jil­le kal­liik­si.

Ter­vey­teen si­joit­ta­mi­nen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen, joka aut­taa vä­hen­tä­mään so­ten li­sä­ku­lu­ja ja li­sää­mään hy­vin­voin­tia pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. So­si­aa­li­sen kes­tä­vyys­va­jeen kor­jaa­mi­sek­si tar­vi­taan sekä riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta et­tä li­sä­toi­mia, jot­ka kes­kit­ty­vät ter­veys­pal­ve­lui­den te­hok­kuu­den ja vai­kut­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­seen, so­si­aa­li­sen tasa-ar­von li­sää­mi­seen sekä sai­rauk­sien eh­käi­syyn ja hoi­toon pää­syyn in­ves­toi­mi­seen.

Tu­le­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa rat­kais­taan, mi­ten yh­teis­kun­nan hei­koim­pia ja sai­raim­pia koh­del­laan. Leik­kaus­veit­si tu­li­si jät­tää po­lii­tik­ko­jen si­jas­ta ki­rur­gien kä­siin. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon sat­saa­mis­ta ei tule näh­dä ku­lu­e­rä­nä, vaan in­ves­toin­ti­na.

Kris­ta Kiu­ru

Per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri,

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (sd.)