Rau­man kau­pun­gin tuo­rein stra­te­gia nos­ti kes­kei­sek­si pai­no­pis­teek­seen lap­set – ja nuo­ret. Näin ol­len on myös luon­nol­lis­ta, et­tä sitä seu­ran­neet ta­lou­sar­vi­ot ja in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat ovat nou­dat­ta­neet tätä yh­teis­tä tah­to­ti­laa kii­tet­tä­väs­ti.

Rau­mal­la on kä­sil­lä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mien to­teu­tus, jon­ka ta­ka­na sei­so­vat kau­pun­gin­val­tuus­to­ta­son yk­si­mie­li­set pää­tök­set. Par­hail­laan vii­meis­te­lem­me Ka­rin Kam­puk­sen ko­ko­nai­suut­ta, jon­ka kes­kei­se­nä osa­na on uu­si kou­lu lu­kuis­ten va­paa-ajan har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien ohel­la. Sa­ma­nai­kai­ses­ti Na­nun­kal­li­on ja Uo­ti­lan puu­kou­lun hank­keet ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti luo­den paik­ka­kun­nal­lem­me uut­ta ja ajan­mu­kais­ta kou­lu­ti­laa op­pi­lail­lem­me. Huo­li­mat­ta seu­tum­me syn­ty­vyy­den voi­mak­kaas­ta las­kus­ta on pe­rus­tel­tua in­ves­toi­da ajan­mu­kai­seen ja toi­mi­vaan kou­lu­tuk­sen si­säl­töön ter­vei­den ja toi­mi­vien ti­lo­jen ohes­sa.

Lii­an usein on syö­ty kou­lu­tuk­sen si­säl­töä yl­lä­pi­tä­en heik­ko­kun­tois­ta ja epä­ter­vet­tä kou­lu­verk­koa ly­hyi­tä vä­li­mat­ko­ja yli­ko­ros­ta­en las­ten van­hem­pien toi­mes­ta. Pe­rus­tel­tu­jen in­ves­toin­tien to­teu­dut­tua voi­daan lo­pul­ta­kin pa­nos­taa olen­nai­seen ku­ten tun­ti­ke­hyk­seen, tu­ki­pal­ve­lui­hin, eri­tyi­sen tuen tar­pee­seen ja mah­dol­li­siin va­lin­nai­suuk­siin. Nämä jos jot­kut ovat sitä kou­lu­tuk­sen ha­lut­tua pää­o­maa, jos­ta kas­va­va nuo­ri­som­me on tu­le­vai­suu­des­sa riip­pu­vai­sia.

Sa­ma­nai­kai­ses­ti on syy­tä päi­vit­tää myös var­hais­kas­va­tuk­sen verk­ko, jon­ka pe­li­na­vauk­se­na kau­pun­gin­val­tuus­tom­me päät­ti maa­nan­tai­na hank­kia Tu­run yli­o­pis­tol­ta Pik­ku­nors­sin päi­vä­ko­din it­sel­leen kiin­teis­töä ja hen­ki­lö­kun­taa myö­den vah­vis­ta­maan ter­veen pal­ve­lu­verk­kom­me ja yli­o­pis­to­yh­teis­työn ti­lan­net­ta paik­ka­kun­nal­lam­me. Tä­män tyy­li­siä roh­kei­ta avauk­sia on syy­tä jat­kaa Rau­mal­la, jot­ta re­surs­sien koh­den­ta­mi­nen jat­kos­sa­kin koh­dis­tui­si si­säl­löl­li­siin tee­moi­hin it­se laa­jan kiin­teis­tö­ver­kon te­ko­hen­git­tä­mi­sen si­jaan.

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)