Ar­voi­sa lu­ki­ja! Läh­ti­sit­kö sinä va­pau­te­si, tur­val­li­suu­te­si ja eh­kä hen­ke­si­kin hin­nal­la ju­lis­ta­maan sa­no­maa, jos­ta tie­dät, et­tei se ole tot­ta, ja ker­to­maan ta­pah­tu­mas­ta, jota et us­ko ta­pah­tu­neek­si?

Näil­tä poh­jin oli­si kris­ti­nus­ko syn­ty­nyt, jos us­kon­tun­nus­tuk­sem­me päät­tyi­si sa­noi­hin ”ris­tiin­nau­lit­tiin, kuo­li ja hau­dat­tiin”. Pis­te. Gal­lup­suo­sik­ki­na Je­ru­sa­le­miin rat­sas­ta­nut kär­si rö­kä­le­tap­pi­on his­to­ri­an kuu­lui­sim­mas­sa kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä, kun kaik­ki kan­sa huu­si: ”Vie pois tämä, mut­ta pääs­tä meil­le Ba­rab­bas!" Ja tap­pi­on ko­ki­vat kär­si­neen­sä myös hä­nen lä­him­mät seu­raa­jan­sa. Rak­kau­des­ta jäi ky­te­vä hiil­los, us­kos­ta ja toi­vos­ta vain kyl­mää tuh­kaa.

Mi­nus­ta ai­noa jär­jel­li­ses­ti­kin kes­tä­vä se­li­tys sil­le val­lan­ku­mouk­sel­le, joka heis­sä seu­raa­vien viik­ko­jen ai­ka­na ta­pah­tui, voi ol­la vain, et­tä pis­teen si­jas­ta tu­li­kin kak­sois­pis­te: ”nou­si kol­man­te­na päi­vä­nä kuol­leis­ta” ja ”mo­ni­nais­ten epää­mät­tö­mien to­dis­tus­ten kaut­ta osoit­ti elä­vän­sä”, ku­ten lää­kä­ri Luuk­kaan kynä meil­le ker­too.

Se vih­doin sai hei­dät va­kuut­tu­neik­si. Ja liik­keel­le, kun het­ki koit­ti. Ku­ten hei­dän seu­raa­jan­sa­kin. Ajat­te­len täs­sä eri­tyi­ses­ti lä­he­tys­työn mart­tyy­re­ja. Ei­vät he ole läh­te­neet ou­toi­hin oloi­hin, kaik­ken­sa an­ta­en, kau­pit­te­le­maan jo­tain ”us­kon­toa” toi­sen ti­lal­le, vaan vie­mään vies­tiä Hä­nes­tä, jon­ka oli­vat koh­dan­neet, jos­sa pe­las­tus on val­mis­tet­tu ”kai­kel­le kan­sal­le”, ja joka yk­sin voi aut­taa ih­mi­sen kuo­le­mas­ta elä­mään.

Olet­te­ko ta­van­neet?

Mii­ka Vuo­la

Is­ra­e­lin Ys­tä­vät, Rau­man pai­kal­li­so­sas­to