Pu­na­mus­ta Sa­ta­kun­ta vaih­tui vii­kon­lop­pu­na het­kek­si si­ni­kel­tai­sek­si. Van­nou­tu­nut­ta Äs­sä­kan­nat­ta­jaa kir­pai­see, mut­ta ny­ky­ään ot­te­lui­den jäl­keen hy­mys­sä suin. Huip­pu­viih­det­tä vaik­ka lop­pu­tu­lok­sel­ta toi­voi­si jos­kus tois­ta.

Äs­sien ja Lu­kon pai­kal­lis­pe­lit aloi­te­taan lau­la­mal­la Sa­ta­kun­nan lau­lu – seis­ten. Ylei­sö lau­laa mu­ka­na, po­ri­lai­sy­lei­sö kar­jai­see lop­pu­sa­nat: ”Kar­hun käm­men lyö!” Pe­rään fa­nit aloit­ta­vat kan­na­tus­huu­ton­sa.

Ot­te­lu­ta­pah­tu­miin on pa­nos­tet­tu muu­al­la­kin kuin No­kia Aree­nal­la. Hal­lil­le kan­nat­taa tul­la hy­vis­sä ajoin en­nen ot­te­lun al­kua. Oheis­ti­lois­sa on oh­jel­maa ja tun­nel­maa. Me­di­a­kuu­ti­ot Po­ris­sa ja Rau­mal­la ovat maa­il­man­luok­kaa. Käy­tän­nös­sä seu­ro­jen ra­hoil­la han­kit­tu­ja.

Il­vek­sen fa­nit väit­tä­vät ole­van­sa maan ko­vim­pia. Jos mi­nul­ta tai pe­laa­jil­ta ky­syy, vas­taus on, et­tä Iso­mä­en tun­nel­maa sei­so­ma­kat­so­moi­neen ei voi­ta mi­kään.

Vaik­ka fa­ni­kult­tuu­ri on – sa­no­taan­ko fik­suun­tu­nut – ai­na yli­lyön­neil­tä ei ole väl­tyt­ty. Ge­gen pa­ta­li­pun ta­ka­na muu­ta­ma kat­so­mon tuo­li sai ko­kea ko­via Lu­kon kär­sit­tyä vie­ras­tap­pi­on Iso­mä­en aree­nas­sa vii­me ke­vää­nä.

Uut­ta kult­tuu­ria edus­taa Lu­kon lan­see­raa­ma kort­ti­pak­ka, jos­ta pa­dat puut­tu­vat. Po­ri­lai­sia nau­rat­taa, et­tä äs­sät kui­ten­kin jäi­vät. ”Puo­li­tie­hen jää­nyt­tä to­teu­tus­ta, ku­ten Rau­mal­la yleen­sä”, si­val­si Pa­tal­joo­nan pu­heen­joh­ta­ja. Näi­tä li­sää!

Äs­sien me­nes­tys­tä vuo­den lii­gas­sa ku­va­taan il­mi­ök­si. Ei Lu­kol­la­kaan ai­van huo­nos­ti mene eten­kin, jos CHL-pe­lit las­ke­taan mu­kaan. Kan­nat­ta­jat ja­no­a­vat li­sää voit­to­ja ja en­nen kaik­kea tais­te­lua. Pe­rik­si ei an­ne­ta mil­loin­kaan!

Lii­gan muu­ta­man vuo­den jat­ku­nut une­li­aam­pi jak­so ko­ro­na­kau­si­neen on ohi. Us­koa tuot­teen tu­le­vai­suu­teen an­taa myös pää­tös lii­gan avaa­mi­ses­ta. Ur­hei­lul­li­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä on pi­det­tä­vä kiin­ni ke­vää­seen saak­ka tai pu­to­a­mi­nen di­va­riin on mah­dol­lis­ta.

Po­rin ja Rau­man hal­lit myy­tiin vii­kon­lo­pun der­byis­sä täy­teen. Tun­nel­ma oli jäl­leen ka­tos­sa. Pai­kal­la ol­lei­den li­säk­si tu­han­net seu­ra­si­vat ot­te­lui­ta me­di­an vä­li­tyk­sel­lä. Seu­ran­ta jat­kuu kah­vi­pöy­dis­sä. Jou­lu­kuun re­vans­sia odo­tel­les­sa!

Samp­sa Ka­ta­ja