Huo­ma­sin kir­joit­ta­va­ni tätä ko­lum­nia Nato-lip­pa­lak­ki pääs­sä. Puh­das, jos­kin it­se­ä­ni hu­vit­ta­va sat­tu­ma. Lip­pis on pe­ru­ja erääl­tä vie­rai­lul­ta Na­ton pää­ma­jaan Brys­se­lis­sä.

Yleis­ra­dio uu­ti­soi vii­me vii­kol­la sii­tä, mi­ten Na­ton ja Yh­dys­val­to­jen läs­nä­o­lo Suo­mes­sa voi to­teu­tua ja tii­vis­tyä. Ai­ko­mus on va­ra­ta ti­laa esi­kun­nal­le, sa­ta­mal­le, len­to­ken­täl­le ja har­joi­tu­sa­lu­eel­le. Vä­hem­män­kin seu­ran­nut ym­mär­tää, et­tä Sa­ta­kun­nal­la on nyt mo­men­tum.

Na­ton läs­nä­o­lo Suo­mes­sa li­sää kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­den­tun­net­ta. Sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain aja­tel­tu­na se li­sää myös elin­kei­no­e­lä­män vi­reyt­tä ja työl­li­syyt­tä.

Po­rin len­to­kent­tää pi­den­net­tiin jo vuo­sia sit­ten Nato-yh­teen­so­pi­vak­si. Sa­ta­maan ol­laan ra­ken­ta­mas­sa ro-ro-ramp­pi, ava­ten sa­not­tu­na roll in–roll out, jos­ta isom­mat ja pie­nem­mät ajo­neu­vot pää­se­vät aja­maan suo­raan si­sään ja ulos. Pori–Nii­ni­sa­lon ra­dan el­vyt­tä­mi­nen on työn al­la.

Na­ton jä­se­ne­nä Suo­men puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­jen tu­lee ol­la vä­hin­tään 2 pro­sent­tia brut­to­kan­san­tuot­tees­ta. Täy­täm­me tä­män edel­ly­tyk­sen. Jot­kut ovat pi­tä­neet mää­rää lii­al­li­se­na.

Tuol­la so­vi­tul­la mää­rä­ra­hal­la voi­daan kui­ten­kin hyö­dyn­tää muu­ta­kin kuin puo­lus­tus­ta. Ro-ro-ramp­pi kel­paa muil­le­kin kuin puo­lus­tus­voi­mil­le. Ra­ta­hank­keet ovat tä­män päi­vän elin­kei­no­e­lä­män ja kaa­voit­ta­jien tar­kas­sa syy­nis­sä.

Olen ai­na ol­lut sil­lä kan­nal­la, et­tä Suo­men kuu­luu liit­tou­tua län­teen. Nyt olen mo­nen muun ta­voin ha­vah­tu­nut sii­hen, et­tä tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen­kin liit­tou­tu­mi­nen avaa uu­sia ovia laa­jas­ti. Suo­meen ei enää pe­lä­tä in­ves­toi­da, te­ol­li­sil­le ja kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le on avau­tu­nut ai­van uu­sia ovia.

En niin vä­li­tä van­ho­jen muis­te­lus­ta, mut­ta näyt­tää sil­tä, et­tä se on päi­vän sana. Ta­sa­puo­li­suu­den ni­mis­sä; en mi­nä­kään pi­täi­si pa­ha­na, jos päät­tä­jien lau­sun­to­ja Neu­vos­to­lii­tos­ta ja Ve­nä­jäs­tä hiu­kan avat­tai­siin. Oli­si­ko suo­met­tu­mi­sen ai­ka ohi?

Sa­ta­kun­nan päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt ak­tii­vi­suut­ta niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti­kin. Tun­nus­te­taan ny­ky­ti­lan­ne, ei­kä mul­li­tel­la sen vuok­si, et­tä joku sa­noi sen en­sin.

Samp­sa Ka­ta­ja

Pori