Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ten ana­ly­soin­ti on me­neil­lään. Sa­ta­kun­nas­sa ää­nes­tä­jien tah­to oli sel­väs­ti muut­taa suun­taa ja hyvä niin. Nyt vaa­lien jäl­kei­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa nä­em­me, mil­lä ko­koon­pa­nol­la suun­nan­muu­tos teh­dään. Sel­vää on, et­tä suun­ta muut­tuu. Vii­me hal­li­tus­kau­den po­li­tiik­ka, jos­sa mo­nen sek­to­rin asi­at krii­siy­tyi­vät ja sa­mal­la ra­haa pa­loi val­ta­vas­ti sai ää­nes­tä­jil­tä sel­vän epä­luot­ta­muk­sen.

Sa­ta­kun­nas­sa Pe­rus­suo­ma­lai­set ja Ko­koo­mus sai­vat kan­sa­ne­dus­ta­ja­pai­kois­ta vii­si maa­kun­nan kah­dek­sas­ta pai­kas­ta eli sel­ke­än enem­mis­tön. Suu­rin syy tä­hän ja var­sin­kin sel­ke­ään muu­tok­seen oli tyy­ty­mät­tö­mien suu­ri osuus ää­nes­tä­jis­tä. Tyy­ty­mä­tön voi ol­la mo­neen asi­aan ku­ten ta­lou­den­pi­toon, maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tai vaik­ka ties­tön yl­lä­pi­toon. Tyy­ty­mä­tön ym­mär­tää, et­tä ää­nes­tä­mäl­lä sa­maa puo­lu­et­ta, joka val­las­sa ol­les­saan on ai­heut­ta­nut tyy­ty­mät­tö­myy­den, ei tah­ti muu­tu. Sik­si on vaih­det­ta­va ää­nes­tä­mi­sen koh­det­ta.

Epä­koh­tien ko­ros­ta­mi­nen vaa­li­kam­pan­join­nis­sa toi­mii tiet­tyyn pis­tee­seen as­ti. Pelk­kiä epä­koh­tia lu­et­te­le­mal­la ei saa ai­kaan kuin pa­haa oloa ja sen li­sää­mi­nen yh­teis­kun­nas­sa ei var­mas­ti ole hyvä ta­voi­te. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä tyy­ty­mät­tö­myys ka­na­voi­tuu ää­nes­tä­mi­seen.

Po­si­tii­vi­sen tu­le­vai­suu­den maa­laa­mi­nen ja rat­kai­su­jen tar­jo­a­mi­nen on yh­tä lail­la tär­ke­ää. Myös se kan­nus­taa ää­nes­tä­jiä uur­nil­le. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti Sa­ta­kun­nas­sa jäi vä­hän maan kes­ki­ar­von al­le, 68 pro­sent­tiin. Ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den nos­ta­mi­nen on yk­si kes­kei­nen puo­lu­ei­den yh­tei­nen ta­voi­te koko maas­sa ja eri­tyi­ses­ti meil­lä Sa­ta­kun­nas­sa.

Tyy­ty­mät­tö­miä tu­lee ole­maan sil­ti ai­na. Var­sin­kin, kun lu­vas­sa on iso­ja ra­ken­neu­u­dis­tuk­sia, jot­ka kos­ket­ta­vat enem­män tai vä­hem­män suur­ta jouk­koa suo­ma­lai­sia. Ei uu­si hal­li­tus­kaan var­mas­ti saa toi­mil­leen kaik­kien tu­kea. Ei­kä Suo­men kal­tai­ses­sa mo­ni­puo­lu­e­jär­jes­tel­mäs­sä kuu­lu­kaan. Sii­tä po­li­tii­kan aal­to­liik­keet ja suun­nan­muu­tok­set kum­pu­a­vat. Jos hal­li­tus pys­tyy toi­mil­laan muut­ta­maan asi­oi­ta niin, et­tä tyy­ty­mät­tö­myys vä­he­nee, voi po­va­ta ää­nes­tä­jien tu­kea jat­kos­sa­kin.

Samu Vah­te­ris­to

Sa­ta­kun­nan Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja