Las­ten ja nuor­ten pa­hoin­voin­ti on li­sään­ty­nyt huo­les­tut­ta­vas­ti läpi koko 2000-lu­vun ja Or­pon hal­li­tuk­sen leik­kauk­set so­si­aa­li­tur­vaan tu­le­vat pa­hen­ta­maan ti­lan­net­ta mer­kit­tä­väs­ti. YK:n las­ten oi­keuk­sien ko­mi­tea ve­to­si vii­me ke­sä­nä hal­li­tuk­seen, jot­ta se ei en­ti­ses­tään hei­ken­täi­si köy­hyys- ja syr­jäy­ty­mis­ti­lan­tees­sa ole­vien las­ten eli­no­lo­suh­tei­ta.

So­si­aa­li­tur­va­mi­nis­te­ri Grahn-Laa­so­nen vas­ta­si so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta syn­ty­nee­seen kri­tiik­kiin ho­ke­mal­la sa­maa si­säl­lö­tön­tä mant­raa työl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­tä köy­hyy­den tor­ju­ja­na. Lap­si­per­hei­den köy­hyys ei kui­ten­kaan se­li­ty yk­sin työt­tö­myy­del­lä, sil­lä lä­hes puo­let köy­hien lap­si­per­hei­den van­hem­mis­ta käy tut­ki­tus­ti töis­sä.

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­sen mu­kaan hal­li­tu­soh­jel­mas­sa ei näy min­kään­lais­ta ar­vi­oin­tia leik­kauk­sien vai­ku­tuk­ses­ta lap­siin. Use­at tut­ki­muk­set osoit­ta­vat köy­hyy­den yh­tey­det las­ten­suo­je­lun li­sään­ty­mi­sen tar­pee­seen, nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­teen sekä nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mien ja syr­jäy­ty­mi­sen li­sään­ty­mi­seen.

Lä­hin­nä us­ko­muk­siin ja ide­o­lo­gi­aan pe­rus­tu­vil­la leik­kauk­sil­la tu­lee­kin ole­maan kal­lis hin­ta. Las­ten ja nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen tu­lee nä­ky­mään jo ny­kyi­sel­lään lii­tok­sis­taan na­ti­se­vien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den li­sään­ty­nei­nä so­si­aa­li- ja ter­veys­kus­tan­nuk­si­na.

Vas­tuul­li­nen po­li­tiik­ka pe­rus­tuu ai­na huo­lel­li­seen vai­ku­tu­sar­vi­oin­tiin, jol­la mah­dol­lis­te­taan pää­tök­sis­tä syn­ty­nei­den vai­ku­tus­ten en­na­koin­ti ja seu­ran­ta. Las­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen työ­ka­luk­si tu­lee ot­taa käyt­töön lap­si­bud­je­toin­ti, jol­la tar­koi­te­taan ta­lou­sar­vi­on ja ti­lin­pää­tök­sen tar­kas­te­le­mis­ta lap­sen oi­keuk­sien nä­kö­kul­mas­ta. Lap­si­bud­je­toin­ti tuo nä­ky­väk­si pää­tök­sen­te­on hyö­dyt, hai­tat ja mah­dol­li­set ris­ti­rii­dat. Se mah­dol­lis­taa myös käy­tet­ty­jen eu­ro­jen oi­keu­den­mu­kai­sem­man ja vai­kut­ta­vam­man koh­den­ta­mi­sen.

Ko­ru­lau­sei­den ai­ka on ohi. Nyt tar­vi­taan konk­reet­ti­sia te­ko­ja, jot­ta voim­me puut­tua yli­su­ku­pol­vi­sen köy­hyy­teen ja tur­va­ta las­ten oi­keu­det leik­kiin, ter­vey­teen ja tur­val­li­seen kas­vuun. Las­ten oi­keuk­sien puo­les­ta toi­mi­vat kan­sa­lais­jär­jes­töt ovat tu­lok­set­ta ve­don­neet maam­me hal­li­tuk­seen, mut­ta alu­e­ta­sol­la asi­oi­hin voi­daan vie­lä vai­kut­taa.

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti ei voi pe­rus­tua olet­ta­muk­sil­le ja luu­loil­le, vaan sen tu­lee pe­rus­tua tut­kit­tuun tie­toon. Jää­kin näh­tä­väk­si, löy­tyy­kö Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuus­tos­ta riit­tä­väs­ti po­liit­tis­ta tah­toa lap­si­bud­je­toin­nin to­teut­ta­mi­seen.

Jar­no Val­to­nen

Koor­di­naat­to­ri, Sa­ta­kun­nan va­sem­mis­to­liit­to