STT

Pörs­sis­sä on näh­ty tä­nään lie­väs­ti nou­su­joh­tei­nen päi­vä. Il­lal­la en­nen kuut­ta Hel­sin­gin pörs­si oli yli puo­len pro­sen­tin nou­sus­sa.

Vaih­de­tuim­pien lis­tal­la oli va­jaat pari pro­sent­tia nous­sut ener­gi­ayh­tiö For­tum. Yh­ti­ön Uni­per-kaup­pa on eden­nyt täl­lä vii­kol­la ja tuli tä­nään pää­tök­seen­sä.

For­tum ker­too vas­taa­not­ta­neen­sa noin 0,5 mil­jar­din eu­ron kaup­pa­hin­nan Uni­pe­rin osak­keis­ta ja Uni­per on mak­sa­nut ta­kai­sin For­tu­min myön­tä­män 4 mil­jar­din eu­ron osa­kas­lai­nan.

Uni­per-omis­tuk­ses­ta jää For­tu­mil­le mil­jar­dien tap­pi­ot, sil­lä se si­joit­ti sak­sa­lai­syh­ti­öön vuo­sien ai­ka­na noin seit­se­män mil­jar­dia eu­roa omaa pää­o­maa.

Kai­vos­tek­no­lo­gi­ayh­tiö Met­so Ou­to­tec kii­pe­si il­lal­la liki vii­den pro­sen­tin tah­tia.

Eu­roo­pan suu­ret pörs­sit oli­vat il­lal­la 1–2 pro­sen­tin nou­sus­sa. Eu­roo­pan suun­ta oli si­ten op­ti­mis­ti­sem­pi kuin Aa­si­as­sa, jos­sa ke­hi­tys oli hei­kom­paa. To­ki­on pörs­si sul­keu­tui ai­em­min aa­mul­la las­kuun jo vii­den­te­nä pe­räk­käi­se­nä päi­vä­nä, kun je­nin vah­vis­tu­mi­nen pai­noi kurs­se­ja. Je­nin nou­sun ai­heut­ti Ja­pa­nin kes­kus­pan­kin yl­lät­tä­vä lin­jan­muu­tos, kun se päät­ti laa­jen­taa val­ti­on­lai­no­jen kor­ko­käy­rän vaih­te­lu­vä­liä.

Nik­kei 225 -in­dek­si pää­tyi 0,7 pro­sent­tia alas­päin. Mark­ki­noil­la odo­tet­tiin, et­tä kes­kus­pan­kin uu­si lin­jaus vah­vis­taa jat­kos­sa je­niä en­ti­ses­tään, kun mark­ki­na­ko­rot Ja­pa­nis­sa nou­se­vat.

Kurs­sit suun­ta­si­vat alas­päin myös muu­al­la Aa­si­as­sa. Kii­nan ko­ro­na­po­li­tii­kan muu­tos ai­heut­taa kas­va­vaa epä­var­muut­ta maan ta­lou­den nä­ky­mis­tä.

---

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP