Al­ku­ke­vät on läh­te­nyt liik­keel­le su­rul­li­sen työ­tais­te­lu­e­pi­so­din mer­keis­sä. Po­liit­tis­ten lak­ko­jen jat­ku­es­sa viik­ko­ja on sa­no­mat­ta­kin sel­vää, et­tä va­hin­got yri­tyk­sil­le sekä työn­te­ki­jöil­le ovat mer­kit­tä­viä. Tais­te­lun kes­ki­pis­teek­si ovat nous­seet hal­li­tuk­sen uu­dis­tus­lin­jauk­set ja työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen ra­di­kaa­lit vas­ta­toi­met lak­ko­jen muo­dos­sa. La­koil­la is­ke­tään ras­kaas­ti val­ti­on kan­san­ta­lou­teen, mil­lä saat­taa ol­la va­ka­vat seu­rauk­set yri­tys­ten kas­vuun, in­ves­toin­ti­ha­luk­kuu­teen sekä sa­mal­la myös työ­paik­ko­jen py­sy­vyy­teen. La­koil­la is­ke­tään en­si­si­jai­ses­ti suu­riin yri­tyk­siin, mut­ta lak­ko­jen pit­kit­ty­es­sä vai­ku­tuk­set myös pien­ten yri­tys­ten toi­min­ta­ky­kyyn voi­vat ol­la ra­di­kaa­lit. Suu­ret yri­tyk­set työl­lis­tä­vät ali­han­kin­ta­ket­ju­jen kaut­ta ison osan pie­nis­tä yri­tyk­sis­tä ja li­säk­si vä­lil­li­ses­ti myös mui­ta yri­tyk­siä, jot­ka tar­jo­a­vat pal­ve­lu­ja esi­mer­kik­si ruo­ka- tai kiin­teis­tö­huol­lon kaut­ta. Pal­ve­lu­jen ket­ju saat­taa ulot­tua nel­jään tai jopa use­am­paan yri­tyk­seen ker­ral­laan.

Al­le 10 hen­ki­löä työl­lis­tä­vien yri­tys­ten mää­rä Suo­mes­sa on 95,5 pro­sent­tia koko yri­tys­kan­nas­ta. Näil­lä yri­tyk­sil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li maam­me hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Työ­nan­ta­ja­y­rit­tä­jiem­me mää­rä las­kee sa­maan ai­kaan vauh­dil­la. Eri­tyi­ses­ti pie­ni työ­nan­ta­ja on ah­taal­la lii­an han­ka­lan ja kuor­mit­ta­van sään­te­lyn kes­kel­lä. Moni pie­ni työ­nan­ta­ja on jou­tu­nut pis­tä­mään pil­lit pus­siin tai hen­ki­lö­kun­nan pois, ja toi­mii tä­nään ver­kos­to­jen avul­la.

Tar­vit­sem­me myös pie­niä työ­nan­ta­jia. Jo­kai­nen iso työ­nan­ta­ja on jos­kus ol­lut pie­ni. Jos meil­lä ei ole työ­nan­ta­jia, ei ole myös­kään työ­paik­ko­ja.

Työl­lis­tä­mis­ha­luk­kuu­teen taas vai­kut­taa edel­lä mai­ni­tun ris­ki­not­to- ja kas­vu­ha­luk­kuu­den li­säk­si voi­mak­kaas­ti työ­mark­ki­noi­den toi­mi­vuus. Mi­kä­li työl­lis­tä­mi­sen ris­ki py­syy koh­tuul­li­se­na, on hel­pom­pi teh­dä pää­tök­siä ih­mis­ten palk­kaa­mi­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti pie­nis­sä, muu­ta­man hen­ki­lön työl­lis­tä­vis­sä yri­tyk­sis­sä oli­si kyl­lä ha­lua työl­lis­tää, mut­ta mi­kä­li työl­lis­tä­mi­seen liit­ty­vät jäyk­kyy­det ovat lii­al­li­sia, on hel­pom­pi ol­la palk­kaa­mat­ta. Tämä jar­rut­taa niin kas­vua, in­ves­toin­te­ja kuin Suo­men ve­ro­tu­lo­ja­kin.

Pie­nis­sä yri­tyk­sis­sä on kaut­ta-ai­ko­jen toi­mi­nut pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen kult­tuu­ri. Jos yri­tys me­nes­tyy, tuo se myös työn­te­ki­jöil­le pal­kan li­säk­si mui­ta etu­ja – ky­e­tään so­pi­maan lo­mis­ta, yli­töis­tä ja omis­ta me­nois­ta niin, et­tä yri­tyk­sien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ei­vät vaa­ran­nu. Pe­ri­aa­te on ol­lut se, et­tä kun töi­tä on, nii­tä teh­dään ja tar­vit­ta­es­sa hil­jai­sim­pi­na ai­koi­na tun­te­ja ta­sail­laan, niin et­tä lo­mau­tuk­siin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se läh­teä. Tämä on var­mas­ti kai­kil­le osa­puo­lil­le pa­ras rat­kai­su.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät teki jä­se­nil­leen ky­se­lyn la­kon vai­ku­tuk­sis­ta. Tu­lok­sis­ta il­me­nee, et­tä lä­hes puo­lel­le vas­taa­jis­ta la­kois­ta on ol­lut hait­taa yri­tys­toi­min­nal­le. Suu­rim­mak­si on­gel­mak­si on muo­dos­tu­nut lo­gis­ti­set on­gel­mat, joi­den vuok­si raa­ka-ai­nei­den ja kom­po­nent­tien saa­ta­vuus on ol­lut heik­koa tai kes­key­ty­nyt ko­ko­naan tai vas­taa­vas­ti lop­pu­tuo­tet­ta ei saa­da toi­mi­tet­tua asi­ak­kaal­le. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa näis­tä koi­tuu myös so­pi­mus­sank­ti­oi­ta yri­tyk­sil­le.

Suo­mes­sa on sa­to­ja­tu­han­sia yri­tyk­siä, jois­sa ko­e­taan kun­nia-asi­ak­si nou­dat­taa la­ke­ja ja yh­tei­siä pe­li­sään­tö­jä. Jopa yli­tun­nol­li­ses­ti. Työ­nan­ta­ji­na toi­mi­vat yrit­tä­jät ko­ke­vat laa­jas­ti kun­nia-asi­ak­seen ra­ken­taa hy­vin­voi­via ja mo­ti­voi­tu­nei­ta työ­yh­tei­sö­jä, sil­lä tämä on yri­tys­ten etu. Yrit­tä­jien vas­tuul­li­suus työn­te­ki­jöi­tään koh­taan nä­kyy myös tut­ki­muk­sis­sa. Työ­pai­koil­la ta­pah­tu­van so­pi­mi­sen ta­sa­puo­lis­ta­mi­nen myös jär­jes­täy­ty­mät­tö­miin yri­tyk­siin ei tätä tu­li­si mi­hin­kään muut­ta­maan. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me­kin Suo­meen pi­kai­ses­ti työ­rau­han.

Pää­si­äis­vii­kol­la oli va­loi­saa­kin seu­rat­ta­vaa. Kä­vim­me Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen kans­sa vie­rai­le­mas­sa Sa­ta­kun­nan Yri­tys­ky­läs­sä, joka on avat­tu Po­riin syk­syl­lä 2023. Yri­tys­ky­lä Sa­ta­kun­ta on kuu­des- ja yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le suun­nat­tu op­pi­mi­sym­pä­ris­tö, jos­sa op­pi­laat saa­vat toi­mia päi­vän yrit­tä­jä­nä, yri­tyk­sen eri roo­leis­sa tai jopa kun­nan­joh­ta­ja­na. Yri­tys­ky­lä on hie­nos­ti or­ga­ni­soi­tu kon­sep­ti, joka teki läs­nä­o­li­joi­hin suu­ren vai­ku­tuk­sen. Toi­min­taa seu­ra­tes­sa olim­me jäl­leen ker­ran va­kuut­tu­nei­ta sii­tä, et­tä nuo­ris­sa on val­ta­va osaa­mi­nen ja tu­le­vai­suus on hy­vis­sä kä­sis­sä.

Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me.

Juk­ka Hur­ri­la

Pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät