Juk­ka Vil­po­nie­mi

Ai­em­min per­heyh­ti­ö­nä toi­mi­nut Lu­vi­an Saha Oy muut­tui osak­si kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­nia, kun alun pe­rin itä­val­ta­lai­nen puun­ja­los­tu­sy­ri­tys HS Tim­ber Group os­ti vuon­na 2022 Lu­vi­an Sa­han koko osa­ke­kan­nan.

– Uu­si omis­ta­ja toi meil­le en­nen kaik­kea le­ve­äm­mät har­ti­at uu­si­ne kan­sain­vä­li­si­ne yh­teyk­si­neen. Olem­me kui­ten­kin edel­leen hy­vin it­se­näi­nen toi­mi­ja ja HS Tim­ber Grou­pin ai­noa yk­sik­kö Poh­jois­mais­sa, toi­mi­tus­joh­ta­ja­Puus­ka sa­noo.

Lu­vi­an Saha on ol­lut jo pit­kään kas­vu­ha­kui­nen yri­tys, ja uu­si omis­ta­ja li­sä­si kas­vun mah­dol­li­suuk­sia. Puus­kan mu­kaan jat­kos­sa­kin ta­voit­tee­na on hal­lit­tu kas­vu.

Vuon­na 2022 Lu­vi­an Saha tuot­ti noin 300 000 kuu­ti­o­met­riä sa­ha­ta­va­raa, kuus­ta ja män­tyä, sekä noin 50 000 kuu­ti­o­ta ja­los­te­tuot­tei­ta. Yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to oli noin 100 mil­joo­naa eu­roa. Hen­ki­lös­tö­mää­rä on nyt 135, työn­te­ki­jöi­tä 95 ja toi­mi­hen­ki­löi­tä 40.

Vii­me vuon­na yri­tys palk­ka­si noin kym­me­nen uut­ta työn­te­ki­jää ja­los­te­tuo­tan­non li­sää­mi­sen myö­tä.

– Kai se­kin osoit­taa sitä, et­tä kul­jem­me vas­ta­vir­taan, sil­lä useil­la sa­hoil­la vä­keä on pi­kem­min­kin vä­hen­net­ty. Meil­lä myös kaik­ki ton­til­la työs­ken­te­le­vät hen­ki­löt ovat omil­la palk­ka­lis­toil­lam­me – ul­kois­ta­mi­siin tai vä­li­ai­kai­seen vuok­ra­työ­voi­maan em­me juu­ri ole tur­vau­tu­neet, ker­too Veli-Mat­ti Puus­ka.

Tuo­tan­nos­ta 90 pro­sent­tia me­nee vien­tiin kai­kil­le man­te­reil­le, mui­den mu­as­sa Ja­pa­niin, Poh­jois-Af­rik­kaan, Eu­roop­paan, Yh­dys­val­toi­hin ja Aust­ra­li­aan.

Ko­ti­maan ra­ken­nu­sa­lan hil­je­ne­mi­nen nä­kyy myös Lu­vi­al­la, mut­ta myyn­ti­joh­ta­ja Vil­le Va­li­on mu­kaan se ei ole vai­kut­ta­nut yh­ti­ön tuo­tan­toon. Vien­nin osuus on ol­lut jo pi­dem­pään kas­vus­sa.

Sii­hen, mikä on vii­me­ai­ko­jen po­liit­tis­ten lak­ko­jen vai­ku­tus yh­ti­ön toi­min­taan, ei yri­tyk­sen joh­to ha­lua ot­taa kan­taa sen laa­jem­min.

Lu­vi­an Sa­han suun­ni­tel­mis­sa on in­ves­toi­da uu­teen ka­na­va­kui­vaa­moon, jon­ka on mää­rä val­mis­tua lop­pu­vuo­des­ta 2025. Sen myö­tä sa­ha­ta­va­ra­tuo­tan­non mää­rää on mah­dol­lis­ta nos­taa 360 000 kuu­ti­o­met­riin.

Kil­pai­lu puun­han­kin­nas­sa on ko­vaa, mut­ta raa­ka-ai­neen eli tuk­ki­puun han­kin­ta on ko­et­tu Lu­vi­al­la vah­vuu­dek­si sen pe­rus­tu­es­sa pit­kä­ai­kai­siin asi­a­kas­suh­tei­siin ja pal­ve­lu­ta­soon.

– Ha­lu­am­me ol­la met­sä­no­mis­ta­jil­le luo­tet­ta­va ja vas­tuul­li­nen kump­pa­ni, toi­mi­tus­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Puus­ka ker­too.

Si­jain­ti­paik­kaan­sa val­ta­tien 8 var­rel­la Lu­vi­al­la sa­han joh­to pi­tää eri­no­mai­se­na.

– Si­jait­sem­me so­pi­vas­ti Po­rin ja Rau­man sa­ta­mien vä­lis­sä. Mo­lem­mat sa­ta­mat ovat toi­min­nal­lem­me elin­tär­kei­tä. Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­git ja sa­ta­ma­o­pe­raat­to­rit pi­tä­vät myös jat­kos­sa­kin sa­ta­mat kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä, Va­lio poh­tii.

Hän pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä myös jul­ki­sen lii­ken­teen yh­tey­det toi­mi­vat, eri­tyi­ses­ti len­to- ja ju­na­lii­ken­ne.

– Nii­den su­ju­vuu­del­la on mer­ki­tys­tä eri­tyi­ses­ti myyn­ti­hen­ki­lös­töl­lem­me sekä asi­ak­kail­lem­me. Kun­han vie­lä ties­tön kun­to saa­daan koh­dil­leen, niin toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ovat kun­nos­sa, Va­lio sa­noo.