Yri­tyk­set ja yrit­tä­jät pi­tä­vät maa­kun­tam­me elin­voi­mai­se­na. Ta­voit­tee­na on edel­leen li­sä­tä me­nes­ty­vien yri­tys­ten mää­rää ja sen myö­tä li­sä­tä alu­eem­me veto- ja pi­to­voi­maa.

Maa­kun­nas­sam­me toi­mii jo noin 19 000 yri­tys­tä. Vuo­sit­tain pe­rus­te­taan Sa­ta­kun­taan suun­nil­leen 1 000 uut­ta yri­tys­tä. Työl­lis­tä­vis­tä yri­tyk­sis­tä Lä­hes 9 000 on 0–4 hen­ki­löä työl­lis­tä­viä. Mi­tä­pä jos jo­kai­nen näis­tä ky­ke­ni­si työl­lis­tä­mään edes yh­den hen­ki­lön li­sää? Työl­li­syys­vai­ku­tuk­set oli­si­vat huo­mat­ta­vat. Yri­tyk­set ovat siis mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa työl­lis­tä­mi­ses­sä ja elin­voi­mai­suu­den kas­vat­ta­mi­ses­sa.

Omis­ta­jan­vaih­dos­neu­von­ta­työ on tär­keä osa yrit­tä­jyys­maa­kun­taa, sil­lä seu­raa­van vii­den vuo­den ai­ka­na 32 pro­sent­tia alu­eem­me yri­tyk­sis­tä poh­tii omis­ta­jan­vaih­dos­ta. Yri­tys­kaup­pa on lois­ta­va vaih­to­eh­to myös al­ka­val­le yrit­tä­jäl­le. Se on usein ris­kit­tö­mäm­pää kuin yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen ihan alus­ta. Kas­sa­vir­taa on jo ole­mas­sa, toi­mi­ti­lat ovat val­mii­na ja en­nen kaik­kea mak­sa­via asi­ak­kai­ta­kin on ole­mas­sa. Kas­vun poh­ja ja mah­dol­li­suu­det ovat siis jo ole­mas­sa. Omis­ta­jan­vaih­dok­set ovat­kin usein uu­den al­ku kas­vun tiel­le.

Maa­kun­nas­sam­me on mo­nia yri­tyk­siä vail­la jat­ka­jaa. Mis­tä se ker­too? Haas­tei­ta on lu­kui­sia. Omis­ta­jan­vaih­dos­ta suun­ni­tel­laan lii­an myö­hään, usein vas­ta pa­kon edes­sä. Muis­tu­tan­kin myyn­nin ajan­koh­das­ta – myy kun yri­tyk­sel­lä me­nee hy­vin. Pidä yri­tyk­se­si jat­ku­vas­ti myyn­ti­kun­nos­sa ja seu­raa ala­ti sen kan­nat­ta­vuut­ta. On tär­ke­ää, et­tä avaam­me sa­lai­sen ark­kum­me ajois­sa ja ker­rom­me avoi­mes­ti tu­le­vas­ta yri­tys­kau­pas­ta. Yri­tyk­sen myyn­ti ei saa ol­la tabu. Avoi­muus ja luot­ta­mus os­ta­jan ja myy­jän kes­ken syn­tyy vain pu­hu­mal­la. Mää­ri­tä yri­tyk­se­si ar­vo sään­nöl­li­sin vä­li­a­join. Hy­väl­lä suun­nit­te­lul­la ja asi­an­tun­ti­joi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä pää­set it­se hel­pom­mal­la ja toi­vot­tu lop­pu­tu­los on var­mem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa. Me­nes­ty­vät ja hy­vää tu­los­ta ta­ko­vat fir­mat kiin­nos­ta­vat os­ta­jia.

Uu­det omis­ta­jat ta­kaa­vat työ­paik­ko­jen ja osaa­mi­sen säi­ly­mi­sen paik­ka­kun­nil­la. Elin­voi­mais­ten yri­tys­ten myö­tä kun­tiem­me ja kau­pun­kiem­me ve­ro­tu­lot li­sään­ty­vät. Yri­tyk­sen jat­ka­jat ta­kaa­vat myös pal­ve­lui­den py­sy­mi­sen alu­eel­la.

Me sa­ta­kun­ta­lai­set olem­me kuu­lui­sia vaa­ti­mat­to­muu­des­tam­me. ”Tämä on nyt vaan täl­lai­nen pie­ni ja vaa­ti­ma­ton yri­tys.” Tä­män lau­seen kuu­len usein vie­rail­les­sa­ni yrit­tä­jän luo­na. Mitä jos vä­hän röy­his­täi­sim­me rin­taam­me ja oli­sim­me yl­pei­tä yri­tyk­sis­täm­me, osaa­mi­ses­tam­me ja saa­vu­tuk­sis­tam­me?

Olet­han mu­ka­na tal­kois­sa, sil­lä Sa­ta­kun­ta on yrit­tä­jyys­maa­kun­ta!

Pia Ös­ter­lund

Omis­ta­jan­vaih­do­sa­si­an­tun­ti­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät