Juk­ka Sil­vast

Voi­si sa­noa, et­tä tämä hou­kut­te­lee ai­na­kin kat­so­maan huu­to­kau­pan taak­se, eli Huu­to­kaup­pa.com-si­vus­toa. 10 sen­tin läh­tö­hin­ta OP Teu­ra­mon mu­kaan ei vie­lä mer­kit­se mi­tään.

– Näin myy­dään ai­ka pal­jon asun­to­ja, Po­ris­sa vä­hem­män. Tapa ei lii­ty pak­ko­myyn­tiin mi­ten­kään.

Teu­ra­mon vä­lit­tä­mä asun­to on ker­ros­ta­los­sa pie­ni yk­siö, ns. Kar­hu­kort­te­lis­sa kal­liil­la alu­eel­la. Ne­li­ö­tä on 25 ja ra­ken­nus­vuo­si 2019.

OP Koti Län­si-Suo­men Teu­ra­mo ker­too, et­tä näin usein saa­daan kel­vol­li­nen hin­ta esiin. Tai jos ei mene kau­pak­si ole­te­tul­la hin­nal­la huu­to­kau­pas­sa il­man poh­ja­hin­taa, voi myy­jä jat­kaa neu­vot­te­lu­ja par­haan tar­jouk­sen teh­neen kans­sa. Tämä asun­to tam­mi­kuus­sa oli myyn­nis­sä huu­to­kau­pas­sa kak­si viik­koa poh­ja­hin­ta­na 25 000 eu­roa ja yh­ti­ö­ve­lat pääl­le.

– Ei tul­lut yh­tään tar­jous­ta.

Nyt on pon­nis­tet­tu uu­del­leen il­man poh­ja­hin­taa.

– Tä­män kaup­pa­ta­van etu on sii­nä, et­tä se ta­voit­taa eri­lai­sia os­ta­ja­ryh­miä kuin muu­ten ta­voit­taa. Tie­tyt pii­rit seu­raa­vat huu­to­kaup­po­ja ja si­joit­ta­jat ot­ta­vat yh­teyt­tä.

– Näin myy­dään myös ek­soot­ti­sim­pia koh­tei­ta, ku­ten ou­to­ja tai kum­mal­li­sia koh­tei­ta, jot­ka ei­vät löy­dä os­ta­jia mui­ta reit­te­jä pit­kin.

– Pel­le­pe­lot­ta­mat saat­ta­vat in­nos­tua. Nyt­kin on huu­to­kau­pas­sa Kul­laan Pa­luk­sel­la van­ha pank­ki­kiin­teis­tö, joka on muu­tet­tu asun­noik­si. Joku voi löy­tää ja läh­tee tar­jo­a­maan.

Jari Teu­ra­mo sa­noo muu­ten asun­to­mark­ki­noil­la vil­kas­tu­neet vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na. Näyt­te­lyis­sä on jo käy­nyt lu­paa­vas­ti kat­so­jia.

Ky­sei­nen Kar­hu­kort­te­lin asun­to oli ar­vo­tet­tu huu­dois­sa tä­nään tiis­tai­na il­lan­suus­sa 8 500 eu­ron ar­voi­sek­si ja tie­tys­ti yh­ti­ö­vel­ka pääl­le.

– Näyt­tää, et­tä säh­kök­rii­si oli­si tait­tu­mas­sa. Kun­han kor­ko­ta­so rau­hoit­tui­si. Va­lon merk­ke­jä on il­mas­sa. Ei tämä ruu­suil­la tans­si­mis­ta ole, mut­ta ihan ok, ja kaup­po­ja­kin teh­dään.

Teu­ra­mo sa­noo, et­tä Po­rin mark­ki­nan piir­tee­nä tä­nään on si­joit­ta­jien vä­hyys. Po­rin hin­ta­ta­sos­sa hä­nen mu­kaan­sa ei ole juu­ri mi­tään ta­pah­tu­nut, kun muu­toin­kin lii­kah­duk­set ovat ai­van mar­gi­naa­li­sia.

– Po­ris­sa on ai­na ol­tu mal­til­li­sel­la ta­sol­la.

OP Koti Län­si-Suo­mel­la oli kak­si muu­ta­kin huu­to­kaup­pa­koh­det­ta – toi­nen lii­ke­huo­neis­to Iso­lin­nan­ka­dul­la ja yk­si oma­ko­ti­ta­lo. Teu­ra­mo sa­noo, et­tä huu­to­kaup­pa­koh­teis­sa tie­tys­ti myy­jä päät­tää, mil­lä hin­ta­ta­sol­la nol­las­ta läh­te­vien asun­to­jen huu­to hy­väk­sy­tään.

Ky­sei­sen Kar­hu­kort­te­lin yk­si­ön tar­jou­sai­ka päät­tyy tä­nään tiis­tai­na 14.02. kel­lo 20.55, tai 3 min vii­mei­sen tar­jouk­sen jäl­keen.