Mark­ku Uha­ri, Mika-Mat­ti Tas­ki­nen / STT

Tur­bu­lens­sis­sa ole­vat kor­ko­mark­ki­nat ovat li­sän­neet asun­to­lai­naa hank­ki­vien kiin­nos­tus­ta vuo­den eu­ri­bo­ria ly­hy­em­piin vii­te­kor­koi­hin. Vuot­ta ly­hy­em­mät vii­te­ko­rot ovat al­ka­neet hou­ku­tel­la asun­to­ve­lal­li­sia, kos­ka nii­den nou­su on tois­tai­sek­si ol­lut 12 kuu­kau­den eu­ri­bo­ria mal­til­li­sem­paa.

Suo­ma­lais­ten suu­rim­mis­ta asun­to­luo­tot­ta­jis­ta OP ja Dans­ke Bank ker­to­vat tar­jo­a­van­sa täl­lä het­kel­lä vuo­den eu­ri­bo­rin li­säk­si myös kol­men ja kuu­den kuu­kau­den eu­ri­bor-vii­te­kor­koa asun­to­lai­noi­hin. Suu­ris­ta pan­keis­ta ai­no­as­taan Nor­dea ker­too tar­jo­a­van­sa ly­him­mil­lään täl­lä het­kel­lä vuo­den eu­ri­bo­riin si­dot­tua lai­nan vii­te­kor­koa.

Myös Ak­tia ker­too tar­jo­a­van­sa täl­lä het­kel­lä vuo­den eu­ri­bo­rin li­säk­si myös kol­men ja kuu­den kuu­kau­den eu­ri­bor-vii­te­kor­koa lai­noil­le. S-Pank­ki sekä Sääs­tö­pank­ki-ryh­män pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­va Nooa Sääs­tö­pank­ki tar­jo­a­vat vuo­den rin­nal­la puo­len vuo­den eu­ri­bo­ria.

Eu­ri­bor-vii­te­kor­ko­ja on ly­him­mil­lään jopa vii­kon mit­tai­si­na, mut­ta yh­des­tä­kään STT:n ky­sy­mäs­tä pan­kis­ta ei tar­jo­ta ku­lut­ta­jil­le asun­to­lai­nan vii­te­ko­ron vaih­to­eh­dok­si kol­mea kuu­kaut­ta ly­hy­em­piä eu­ri­bor-vii­te­kor­ko­ja.

Suo­ma­lais­ten yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin vii­te­kor­ko on kah­den­tois­ta kuu­kau­den eu­ri­bor, mut­ta inf­laa­tio on nos­ta­nut kor­koa voi­mak­kaas­ti ku­lu­van vuo­den ai­ka­na.

Ke­vää­seen saak­ka 12 kuu­kau­den eu­ri­bor oli use­an vuo­den ajan ne­ga­tii­vi­nen, mut­ta 9. mar­ras­kuu­ta se oli nous­sut 2,87 pro­sent­tiin. Sa­ma­na päi­vä­nä kol­men kuu­kau­den eu­ri­bor oli 1,80 pro­sent­tia, kuu­den kuu­kau­den 2,33 pro­sent­tia. Ver­tai­lun vuok­si esi­mer­kik­si pro­sent­tiyk­si­kön ero 200  000 eu­ron lai­nan ko­ros­sa tar­koit­taa vuo­des­sa 2  000 eu­roa.

Asu­mi­sen pal­ve­lui­den joh­ta­ja Satu Nur­mi OP:sta ker­too, et­tä vie­lä ne­ga­tii­vis­ten vii­te­kor­ko­jen ai­ka­na 12 kuu­kau­den eu­ri­bo­rin va­lit­si­vat käy­tän­nös­sä kaik­ki.

–  99-pro­sent­ti­ses­ti käy­tim­me sitä. Syk­syn ai­ka­na muut­kin poh­ja­kor­ko­vaih­to­eh­to ovat ol­leet kiin­nos­ta­via, sa­noo Nur­mi.

Dans­ke Ban­kin hen­ki­lö­a­si­ak­kai­den lai­nois­ta vas­taa­va joh­ta­ja Sari Ta­ka­la ker­too, et­tä vaik­ka pank­ki voi neu­vo­tel­la asi­ak­kai­den kans­sa myös vuot­ta ly­hy­em­pien vii­te­kor­ko­jen käy­tös­tä, ei pank­ki nii­tä täl­lä het­kel­lä suo­sit­te­le.

–  Ym­mär­rän asi­ak­kai­den ha­lun kes­kus­tel­la ai­hees­ta. Säh­kö­las­kut, läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set, vas­tik­keet ja nou­se­va ruu­an hin­ta ovat tuo­neet huo­mat­ta­vaa epä­var­muut­ta mo­nen suo­ma­lai­sen kuu­kau­si­bud­jet­tiin, ker­too Ta­ka­la.

Suu­ri ky­sy­mys on, voi­ko asun­to­lai­naa ha­ke­va hyö­tyä ta­lou­del­li­ses­ti sii­tä, et­tä se va­lit­see muun vii­te­ko­ron kuin pe­rin­tei­sen vuo­den eu­ri­bo­rin.

Vii­te­ko­rois­sa on Suo­men Pan­kin ra­ha­po­li­tii­kan to­teu­tuk­sen toi­mis­to­pääl­lik­kö Niko Her­ra­lan mu­kaan kyse sii­tä, mil­lä hin­nal­la pank­ki saa va­kuu­de­ton­ta ra­hoi­tus­ta mark­ki­noil­ta. Vii­te­ko­ron kes­to ker­too, mik­si ajak­si pank­ki ku­na­kin päi­vä­nä lai­naa saa ky­sei­sel­lä hin­nal­la.

Ku­lut­ta­jal­le se tar­koit­taa, et­tä asun­to­lai­nan eu­ri­bor-vii­te­kor­ko päi­vit­tyy ai­na kol­men, kuu­den tai 12 kuu­kau­den vä­lein. Jos pi­sim­män eu­ri­bo­rin tar­kas­tus on ol­lut so­pi­vaan ai­kaan, voi asun­to­lai­nan kor­ko ol­la yhä nol­lan tun­tu­mas­sa. Vii­te­ko­ron pääl­le pan­kit li­sää­vät vie­lä mar­gi­naa­lin­sa. Lo­ka­kuun lo­pus­sa suo­ma­lais­ten asun­to­lai­no­jen kes­ki­kor­ko oli mar­gi­naa­li- ja vii­te­kor­ko yh­teen­las­ket­tu­na 1,32.