Mark­ku Uha­ri / STT

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den on mää­rä an­taa tä­nään rat­kai­sun­sa laa­jas­sa pe­tos­ju­tus­sa. Epäil­lyn ri­kos­ko­ko­nai­suu­den uh­rei­na oli S-Pan­kin asi­ak­kai­ta.

Syyt­tei­den mu­kaan pa­ri­kymp­pi­nen mies lä­het­ti vii­me vuon­na sa­doil­le pan­kin asi­ak­kail­le hui­jaus­vies­te­jä. Vies­tit ava­si­vat syyt­tä­jien mu­kaan S-Pan­kin verk­ko­pan­kil­ta näyt­tä­vän si­vus­ton, jon­ne syö­te­tyt käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sa­la­sa­nat mies sai hal­tuun­sa.

– Vies­tin si­säl­tö on vii­tan­nut sii­hen, et­tä asi­a­no­mis­ta­jan tu­li­si kii­reel­li­ses­ti ava­ta vies­tis­sä ol­lut link­ki, jot­ta hän voi es­tää verk­ko­pank­kiin­sa liit­ty­vän lu­vat­to­man toi­min­nan, syyt­tees­sä ker­ro­taan.

Mies ava­si syyt­tei­den mu­kaan asi­ak­kai­den oi­ke­at verk­ko­pan­kit saa­mil­laan tun­nuk­sil­la ja siir­si ra­ho­ja eteen­päin tai vir­tu­aa­li­va­luu­toik­si.

Li­säk­si hän sai syyt­tä­jien mu­kaan myös asi­ak­kai­den mak­su­kort­tien nu­me­rot hal­tuun­sa ja teki niil­lä os­to­ja.

Syytteet: Asiakkailta vietiin lähes 2,4 miljoonaa

Pan­kin asi­ak­kail­ta vie­tiin syyt­tei­den mu­kaan yh­teen­sä lä­hes 2,4 mil­joo­naa eu­roa. Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi ai­em­min, et­tä osa ti­li­siir­rois­ta on­nis­tut­tiin py­säyt­tä­mään.

Syyt­tä­jät vaa­ti­vat mie­hel­le vä­hin­tään vii­den vuo­den ran­gais­tus­ta useis­ta tör­keis­tä mak­su­vä­li­ne­pe­tok­sis­ta. Syyt­tei­den mu­kaan teot on teh­ty osa­na jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­lis­ryh­män toi­min­taa.

Hei­nä­kuus­sa Hel­sin­gis­sä is­tu­tus­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä syyt­tei­siin oli vas­taa­mas­sa vain yk­si mies, joka van­git­tiin vii­me jou­lu­kuus­sa. Hän on kiis­tä­nyt syyt­teet.

Po­lii­si ker­toi ai­em­min, et­tä hui­jauk­ses­sa käy­tet­ty­jen verk­ko­si­vu­jen pal­ve­li­met si­jait­si­vat pää­o­sin Mol­do­vas­sa.

Kä­rä­jä­oi­keu­den on mää­rä an­taa tuo­mi­on­sa maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä.