Tui­ja Saa­ri­nen

Heti kät­te­lys­sä saa konk­reet­ti­sen kä­si­tyk­sen sii­tä, mi­ten yh­teis­työ Ko­ke­mä­en Yrit­tä­jien ja kau­pun­gin vä­lil­lä su­juu: Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Vä­li­mä­ki ter­veh­tii vi­ras­to­ta­lon au­las­sa ja ker­too, et­tä on na­pan­nut haas­tat­te­luun ”len­nos­ta” mu­kaan myös kau­pun­gin­joh­ta­ja Tee­mu Nie­mi­sen, jol­ta on juu­ri so­pi­vas­ti pe­ruun­tu­nut ta­paa­mi­nen. Mut­kat­to­muus, ren­tous ja hyvä hen­ki ku­vaa­vat Vä­li­mä­en mu­kaan hy­vin suh­tei­ta Ko­ke­mä­en kau­pun­kiin.

Vä­li­mä­ki ja Yrit­tä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jas­min Bly an­ta­vat tun­nus­tus­ta eten­kin Nie­mi­sel­le.

– Ko­ke­mä­en Yrit­tä­jien toi­min­ta on ol­lut vii­mei­set 5–6 vuot­ta nou­su­joh­teis­ta, mut­ta Tee­mun kau­pun­gin­joh­ta­juu­sai­ka­na olem­me läh­te­neet var­si­nai­seen nou­su­kii­toon, heh­kut­taa Bly.

Kii­tos kuu­luu myös Ko­ke­mä­en Yrit­tä­jien koko hal­li­tuk­sel­le, jos­sa on ol­lut eri­tyi­sen hyvä hen­ki, vaik­ka ko­koon­pa­no on vä­lil­lä vaih­tu­nut­kin.

– Kai­kil­la jä­se­nil­lä on mer­ki­tys ja teh­tä­vä, ja ko­kous­ten il­ma­pii­ri on sel­lai­nen, et­tä jo­kai­nen us­kal­taa tuo­da esil­le omat aja­tuk­sen­sa. Yh­des­sä olem­me pi­tä­neet yh­dis­tys­tä nä­ky­vil­lä niin maa­kun­nas­sa kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

Ko­ke­mä­el­lä on tie­dos­tet­tu hy­vin se, mi­ten tär­kei­tä yri­tyk­set ovat kau­pun­gin elin­voi­mal­le – eten­kin pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la. Yri­tys­myön­tei­syys nä­kyy muun mu­as­sa sii­nä, et­tä kau­pun­gin edus­ta­ja osal­lis­tuu kaik­kiin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen ko­kouk­siin.

– Edun­val­von­ta on mo­lem­min­puo­lis­ta. Yrit­tä­jät py­sy­vät kar­tal­la sii­tä, mitä kau­pun­ki suun­nit­te­lee ja päin­vas­toin, to­te­aa Nie­mi­nen.

Vii­me vuon­na Ko­ke­mä­en Yrit­tä­jät sai va­jaa pa­ri­kym­men­tä uut­ta jä­sen­tä. Se on Vä­li­mä­en mu­kaan enem­män kuin ker­taa­kaan lä­hi­vuo­si­na. Kai­ken kaik­ki­aan jä­se­niä on 163.

– Luku edus­taa noin 500 työ­paik­kaa Ko­ke­mä­el­lä. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten on pal­ve­lu­a­lan yri­tyk­siä ja te­ol­li­suut­ta pal­ve­le­via yri­tyk­siä.

Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­ses­sä on käy­tös­sä har­vi­nai­nen pu­heen­joh­ta­juus­mal­li: Vä­li­mä­ki ja Bly ja­ka­vat pu­heen­joh­ta­juu­den. Käy­tän­nön edut ovat huo­mat­ta­vat jo ajan­käy­töl­li­ses­ti. Kak­sois­joh­ta­juus ke­ven­tää työ­taak­kaa myös esi­mer­kik­si si­ten, et­tä yk­si ih­mi­nen ei jou­du kä­sit­te­le­mään kaik­kea sitä pos­tia, joka pu­heen­joh­ta­jal­le yleen­sä tu­lee. Ko­ke­mä­en pa­ri­val­ja­kon vah­vuus on se­kin, et­tä Vä­li­mä­ki asuu ja työs­ken­te­lee Po­rin seu­dul­la ja Bly taas Ko­ke­mä­el­lä, mikä hel­pot­taa eri­lai­siin ko­kouk­siin ja ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mis­ta, oli­vat­pa ne sit­ten mis­sä päin Sa­ta­kun­taa ta­han­sa.

– Täl­lais­ta kah­den pu­heen­joh­ta­jan mal­lia ei ole mis­sään muu­al­la. Se he­rät­ti run­saas­ti kiin­nos­tus­ta vii­me vuo­den Val­ta­kun­nal­li­sil­la yrit­tä­jä­päi­vil­lä. Myös muul­ta hal­li­tuk­sel­ta on tul­lut po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien myön­tä­män tun­nus­tuk­sen pe­rus­te­luis­sa mai­ni­taan muun mu­as­sa yh­dis­tyk­sen ak­tii­vi­nen alu­eel­li­nen ja val­ta­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen.

– Olem­me ol­leet ak­tii­vi­sia muun mu­as­sa sote-kie­mu­rois­sa. Ko­ke­mä­en suh­teen on ai­ka ra­ju­ja suun­ni­tel­mia. Olem­me ko­et­ta­neet mo­nin ta­voin tuo­da esil­le esi­mer­kik­si sitä, mitä vai­ku­tuk­sia Ko­ke­mä­en sote-toi­min­to­jen lo­pet­ta­mi­sel­la oli­si.

Mitä toi­vei­ta Ko­ke­mä­en Yrit­tä­jil­lä oli­si kau­pun­gin suun­taan, vai on­ko kaik­ki jo niin täy­del­lis­tä kuin voi ol­la?

– Ai­ka lä­hel­lä sitä ol­laan, mut­ta voi­sim­me ti­la­ta muu­ta­man ker­ros- tai ri­vi­ta­lon. Vuok­ra-asun­noil­la on iso mer­ki­tys osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­del­le, heit­tää Vä­li­mä­ki.

– Asia on täl­lä het­kel­lä sel­vi­tyk­ses­sä, tie­tää kau­pun­gin­joh­ta­ja täs­sä koh­taa ker­toa.