Sa­ta­kun­nan mer­ki­tys koko maal­le on suu­rem­pi kuin mitä tie­dos­tam­me. Ha­lu­an jäl­leen tois­taa, et­tä 4 pro­sen­til­la Suo­men vä­es­tös­tä tuo­tam­me 8 pro­sent­tia Suo­men vien­nin ar­vos­ta, 10 pro­sent­tia ul­ko­maan­kau­pas­ta kul­kee Sa­ta­kun­nan sa­ta­mien kaut­ta ja 40 pro­sent­tia Suo­men ener­gi­as­ta tuo­te­taan Sa­ta­kun­nas­sa. Maa­kun­tam­me ar­vos­tus on usein kui­ten­kin al­hai­nen jopa meil­le sa­ta­kun­ta­lai­sil­le ja jos­kus tun­tuu, et­tä olem­me pa­him­pia it­sem­me ar­vos­te­li­joi­ta.

Osaam­me­ko ar­vos­taa ja nos­taa it­se­äm­me tar­peek­si? Al­ku­vuo­den ai­ka­na yli 9 600 yrit­tä­jää ar­vi­oi ko­ti­kun­tan­sa toi­min­taa ja yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ris­sa. Sa­ta­kun­nas­ta ky­se­lyyn vas­ta­si 698 yrit­tä­jää. Edel­li­sen ky­se­lyn tu­lok­sil­la olim­me nel­jän­siä maa­kun­tien vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa, mut­ta nyt Sa­ta­kun­ta on nos­ta­nut si­joi­tuk­sen­sa toi­sek­si, vain Ete­lä-Poh­jan­maa nip­pa­nap­pa Sa­ta­kun­taa edel­lä. Tu­lok­set jul­kis­tet­tiin Kun­nal­lis­joh­don Se­mi­naa­ris­sa Tu­rus­sa 14.5.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien ta­voi­te on ol­la pa­ras maa­kun­ta yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten tu­ke­mi­sel­le. Ta­voit­teem­me kul­tai­nen kruu­nu kar­hul­lem­me jäi vain hius­kar­van pää­hän. Ero yk­kös­maa­kun­taan Ete­lä-Poh­jan­maa­han oli 0,02 pis­tet­tä. En­ti­ses­tään pa­ran­tu­neet ar­vo­sa­nat ker­to­vat, et­tä meil­lä Sa­ta­kun­nas­sa on teh­ty ja teh­dään to­del­la hy­vää ja ke­hit­tä­vää työ­tä yrit­tä­mi­sen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si. Tämä ker­too myös sii­tä, et­tä kun­nat ovat ot­ta­neet va­ka­vas­ti elin­voi­ma­teh­tä­vän­sä. Ne­ga­tii­vi­set en­nus­teet vä­es­tö­ke­hi­tyk­ses­tä on kään­net­tä­vis­sä ai­no­as­taan elin­voi­ma­työl­lä. Muut­to­voit­to edel­lyt­tää yrit­tä­mis­tä ja työ­paik­ko­ja ja hy­vään elä­mään liit­ty­viä pal­ve­lu­ja.

Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ris­sa yrit­tä­jät ar­vi­oi­vat oman kun­tan­sa toi­min­taa ja eri­tyi­ses­ti sen elin­kei­no­po­li­tiik­kaa. Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa elin­kei­no­toi­min­ta ja­e­taan eri osa-alu­ei­siin. Eri osa-alu­eis­ta Sa­ta­kun­ta oli yk­kö­se­nä pää­tök­sen­te­on yri­tys­läh­töi­syy­des­sä, han­kin­nois­sa, elin­kei­no­po­li­tii­kan ase­mas­sa, kou­lu­tuk­ses­sa ja osaa­mi­ses­sa sekä oman toi­min­nan avoi­muu­des­sa ja mark­ki­noil­le me­nos­sa.

Ko­ko­nai­sar­vo­sa­naan­sa oli nos­ta­nut seit­se­män Sa­ta­kun­nan kun­taa ja kau­pun­kia: Rau­ma, Ul­vi­la, Kan­kaan­pää, Eu­ra, Po­mark­ku, Jä­mi­jär­vi sekä Pori. Eri osa-alu­eis­sa oli mo­nien kun­tien koh­dal­la hie­no­ja nou­su­ja, mikä osoit­taa, et­tä ai­em­pien tut­ki­muk­sen ke­hit­tä­mis­koh­tei­siin on tar­tut­tu. Nou­si­jois­ta pi­tää nos­taa eri­tyi­ses­ti Eu­ra ja Rau­ma, joi­den val­ta­kun­nal­li­nen si­ja­lu­vun ko­ro­tus oli hui­kea. Yh­teen­ve­to­na voi sa­noa, et­tä meil­lä poh­ja kun­tien ja yrit­tä­jien yh­teis­työl­le on kun­nos­sa ja vuo­ro­pu­he­lu toi­mi­vaa. Pie­nel­lä pon­nis­tuk­sel­la maa­kun­tam­me kruu­nun kir­kas­tus kul­tai­sek­si on edel­leen mah­dol­lis­ta.

Sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta kun­nis­ta val­ta­kun­nal­li­seen Top10 jouk­koon omas­sa ko­ko­luo­kas­saan pää­si Me­ri­kar­via, joka oli pien­ten kun­tien sar­jas­sa si­jal­la 6. Kär­ki­kun­taa val­ta­kun­nal­li­ses­sa ver­tai­lus­sa em­me ole siis saa­neet, mut­ta maa­kun­tam­me on ko­ko­nai­suu­des­saan kova. Alu­een hyvä yh­teis­työ nä­kyy ko­ko­nai­suu­des­sa.

Tu­lok­set käy­dään läpi jo­kai­sen kun­nan kans­sa. On ilo teh­dä kun­tien kans­sa yh­teis­työ­tä ja pys­tyä aut­ta­maan kun­tia elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä. Sa­ta­kun­nas­sa kun­nat ovat­kin ot­ta­neet Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­rin hy­vin käyt­töön työ­ka­luk­si ke­hit­tä­mis­toi­min­taan­sa.

Tur­haa työ­tä em­me ole teh­neet, vaan juu­ri sitä oi­ke­aa ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Kir­kas­te­taan vie­lä li­sää ta­voit­tei­ta, kruu­nua ja elin­voi­maa. Tä­nään - Kun­nal­lis­joh­don Se­mi­naa­rin jäl­kei­se­nä viik­ko­na kruu­num­me on kir­kas ja au­rin­ko pais­taa. Ke­sän ja tu­le­vai­suu­den odo­tus on par­haim­mil­laan. Näi­den myö­tä toi­vo­tan hy­vää ke­sää kai­kil­le.

Nina-Mari Tur­pe­la

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät