Nina Tör­nudd / STT

Suo­ma­lai­set suu­ry­ri­tyk­set ovat ruu­van­neet kas­vuo­do­tuk­si­aan alas­päin ja kes­kit­ty­vät nyt tuot­ta­vuu­den ja te­hok­kuu­den li­sää­mi­seen, il­me­nee OP:n tuo­rees­ta Suu­ry­ri­tys­tut­ki­muk­ses­ta.

Suu­ry­ri­tys­ten ta­lou­del­li­nen ase­ma on va­kaa, mut­ta nii­den kas­vuo­do­tuk­sis­sa nä­kyy ta­lou­den ti­lan­ne ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tön epä­var­muus.

Vain joka kym­me­nes suu­ry­ri­tys ai­koo laa­jen­taa ja ke­hit­tää toi­min­taan­sa tänä vuon­na. Muu­tos on huo­mat­ta­va, sil­lä vie­lä kak­si vuot­ta sit­ten kas­vua ta­voit­te­li joka kol­mas suu­ry­ri­tys. Nou­su­vi­ret­tä odo­tel­laan nyt pää­a­si­as­sa ul­ko­mail­ta.

– Heik­ko ta­lous­ti­lan­ne on to­si­a­sia. Suo­ma­lai­set suu­ry­ri­tyk­set ovat kui­ten­kin so­peu­tu­neet sii­hen, ja yri­tys­ten tu­lok­sen­te­ko­ky­ky on säi­ly­nyt suh­teel­li­sen hy­vä­nä. Mo­nes­sa suu­ry­ri­tyk­ses­sä nos­te­taan jo kat­set­ta ho­ri­sont­tiin ja val­mis­tau­du­taan suh­dan­ne­kään­teen jäl­kei­seen ai­kaan, sa­noo OP Yri­tys­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kat­ja Kei­taan­nie­mi tie­dot­tees­sa.

Odot­te­le­va il­ma­pii­ri nä­kyy myös in­ves­toin­neis­sa. Tänä vuon­na 52 pro­sent­tia ai­neel­li­sis­ta ja 40 pro­sent­tia ai­neet­to­mis­ta in­ves­toin­neis­ta ai­o­taan käyt­tää ny­kyi­sen lii­ke­toi­min­nan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­seen. Osuus on kor­keim­mil­laan vii­teen vuo­teen.

Useim­mat suu­ry­ri­tyk­set suun­taa­vat kat­seen­sa nyt ko­ti­maan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le. Ky­syn­nän, ali­han­kin­ta­os­to­jen ja hen­ki­lös­tön mää­rän odo­te­taan kas­va­van no­pe­am­min ul­ko­mail­la kuin Suo­mes­sa. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na tuo­tan­non ar­vi­oi­daan kas­va­van eten­kin eu­ro­a­lu­eel­la.

Suu­ry­ri­tyk­set nä­ke­vät uh­ka­ku­via eri­tyi­ses­ti inf­laa­ti­os­sa, ra­hoi­tus­kus­tan­nus­ten nou­sus­sa ja työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuu­des­sa. Kak­si kol­mes­ta vas­taa­jas­ta ar­vi­oi kor­ko­ta­son epä­var­muu­den tuo­van yri­tyk­sel­le on­gel­mia lä­hi­vuo­si­na. Kor­ko­jen nou­su on pul­ma myös mal­til­li­ses­ti vel­kaan­tu­neil­le yri­tyk­sil­le kun ne ar­vi­oi­vat in­ves­toin­tien­sa kan­nat­ta­vuut­ta.

Toi­saal­ta vii­me vuo­sien krii­sit ovat pa­ran­ta­neet suu­ry­ri­tys­ten re­a­goin­ti­no­peut­ta. Krii­sien kes­kel­lä suu­ry­ri­tyk­set ko­ke­vat ole­van­sa vah­vim­mil­laan tuo­tan­toon liit­ty­vis­sä ydin­toi­min­nois­sa.

– Ge­o­po­liit­ti­set jän­nit­teet ja kas­va­vat vas­tuul­li­suus­vel­voit­teet ovat saa­neet yri­tyk­set tart­tu­maan ak­tii­vi­sem­min rat­kai­si­jan roo­liin yh­teis­kun­nal­li­sis­sa epä­koh­dis­sa. Lä­hes 80 pro­sent­tia suu­ry­ri­tyk­sis­tä ko­kee yh­teis­kun­nal­lis­ten on­gel­mien, ku­ten ym­pä­ris­tö- ja ta­lous­ky­sy­mys­ten rat­kai­se­mi­sen teh­tä­väk­seen. Luku on mit­taus­his­to­ri­an kor­kein, Kei­taan­nie­mi sa­noo.

Tu­lok­set pe­rus­tu­vat OP:n vuo­sit­tai­seen Suu­ry­ri­tys­tut­ki­muk­seen, joka mit­taa suo­ma­lais­ten suu­ry­ri­tys­ten nä­ke­myk­siä lii­ke­toi­min­nan ja ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­tä. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si 176 joh­to­ryh­mä­ta­son edus­ta­jaa yh­teen­sä 141 suo­ma­lai­ses­ta suu­ry­ri­tyk­ses­tä tai Suo­mes­sa toi­mi­vas­ta suu­res­ta ty­tä­ryh­ti­ös­tä. Yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to on tuo­reim­pien tie­to­jen mu­kaan yli 244 mil­jar­dia eu­roa. Ai­neis­to ke­rät­tiin syk­syl­lä 2023.

Suu­ry­ri­tys­tut­ki­mus­ta on teh­ty vuo­des­ta 2012 saak­ka. OP-ryh­mä to­teut­taa tut­ki­muk­sen kump­pa­ni­naan aja­tus­hau­to­mo NIBS.