Sa­ta­kun­nan ta­lous kas­voi ko­his­ten vuo­den 2022 tam­mi-ke­sä­kuun ai­ka­na. Val­ta­o­sas­sa pää­toi­mi­a­lois­ta lii­ke­vaih­to kas­voi no­pe­as­ti, osin jopa poik­keuk­sel­li­sen ri­pe­äs­ti. Näi­tä oli­vat met­sä- ja tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus kes­ki­mää­rin sekä ra­ken­ta­mi­nen. Lii­ke­vaih­don kas­vun taus­tal­la vai­kut­taa osin myös hin­to­jen nou­su eten­kin tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­sa. Toi­saal­ta use­an pää­toi­mi­a­lan hen­ki­lös­tö­mää­rä oli kas­vus­sa, mikä viit­taa osal­taan tuo­tan­to­mää­rien nou­suun.

– Te­ol­li­suus on Sa­ta­kun­nas­sa edel­leen vah­vaa ja se tuot­taa huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin pal­ve­lut. Sa­ta­kun­nan vah­vuus on eri­tyi­ses­ti vien­nin kas­vu, vaik­ka Ve­na­tor teki lo­ven maa­kun­nan BKT:hen ja tuot­ta­vuu­teen, ker­too Sa­ta­kun­ta­lii­ton tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa alu­e­ke­hi­ty­sa­si­an­tun­ti­ja Saku Vä­hä­san­ta­nen.

Mer­kit­tä­vää on­kin, et­tä al­ku­vuo­des­ta 2022 Meri-Po­rin te­ol­li­suu­sa­lue jat­koi ri­pe­ää el­py­mis­tään. Po­rin kau­pun­ki on pa­nos­ta­nut vah­vas­ti alu­een ke­hit­tä­mi­seen ja tu­lok­sia nä­kyy jo ti­las­tois­sa.

– Pit­kä­jän­teis­tä työ­tä se vaa­tii, mut­ta Meri-Po­ris­sa on hyvä inf­ra ym­pä­ril­lä, Vä­hä­san­ta­nen sa­noo.

Ta­lou­den nä­ky­miä var­jos­ta­vat inf­laa­tio, ta­lous­pa­kot­tei­den vai­ku­tuk­set, raa­ka-ai­ne- ja kom­po­nent­ti­pu­la sekä kal­lis ener­gia. Taan­tu­ma­kin on var­sin mah­dol­li­nen.

– Ta­lous­kas­vu hii­puu nyt koko eu­ro­a­lu­eel­la. Myös luot­ta­mu­sin­di­kaat­to­rit ovat pai­nu­neet mii­nuk­sen puo­lel­le. Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus koko Suo­men ta­lou­teen on mar­ras­kuus­sa ol­lut koko mit­taus­his­to­ri­an ai­kai­sis­sa poh­ja­lu­ke­mis­sa. Täl­lä on suo­ra vai­ku­tus BKT:hen, sil­lä ta­lou­den kas­vu le­pää pit­käl­ti ku­lut­ta­jien os­to­pää­tös­ten va­ras­sa.

Al­ku­vuo­den hyvä työl­li­syys­ke­hi­tys on se­kin kään­ty­nyt lop­pu­vuo­den ai­ka­na las­kuun. Vaik­ka työl­li­syys kas­voi al­ku­vuo­des­ta Sa­ta­kun­nas­sa noin nel­jä pro­sent­tia, al­kaa työt­tö­myy­sas­te ol­la läh­tö­ti­lan­tees­sa.

– Pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys on Sa­ta­kun­nas­sa run­saas­ti alen­tu­nut, mut­ta muu­ten työt­tö­myys­lu­vut ovat kas­va­neet. Tä­hän vai­kut­taa muun mu­as­sa Uk­rai­nan ti­lan­ne. Uk­rai­na­lai­sia on tul­lut työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si ke­säs­tä al­ka­en ja tu­le­van ke­vään ai­ka­na mää­rä kas­vaa, kun yhä use­am­pi siir­tyy työt­tö­myys­tu­en pii­riin, Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen työ­mark­ki­na-asi­an­tun­ti­ja Han­nu Ah­ven­jär­vi to­te­aa.

Kat­ri Mä­en­pää