Ari An­te­roi­nen

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät mar­ras­kuun ai­ka­na kol­me yri­tys­to­ria. Tors­tai­na 17.11. ol­laan Tek­no­lo­gi­a­kes­kus Pri­po­lis­sa Po­ris­sa, 22.11. paik­ka­na on Rau­mal­la Tek­no­lo­gi­a­ta­lo Sy­ty­tin ja vie­lä 24.11. Kan­kaan­pääs­sä Tai­de­kou­lun Kam­pus SAMK.

– Pai­kal­la on ta­vat­ta­vis­sa asi­an­tun­ti­joi­ta, ku­ten ra­hoit­ta­jia, yri­tys­vä­lit­tä­jiä, TE-toi­mis­ton vä­keä ja pal­jon mui­ta neu­vo­jia. Yrit­tä­jät voi­vat tul­la sin­ne pai­kal­le ky­se­le­mään neu­vo­ja asi­ois­ta, mit­kä hei­tä sil­lä het­kel­lä kiin­nos­ta­vat, avaa Pia Ös­ter­lund Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jis­tä.

Al­kuun on lu­vas­sa pie­ni brie­fing ja pai­kal­la ole­vien asi­an­tun­ti­joi­den sekä hei­dän tar­jo­a­mien­sa pal­ve­lui­den esit­te­ly.

– Sen jäl­keen on var­si­nai­nen to­ri­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi kier­rel­lä omaan tah­tiin­sa asi­an­tun­ti­joi­den jut­tu­sil­la.

Vas­taa­van­lais­ta ta­pah­tu­maa yri­tet­tiin elo­kuus­sa Ko­ke­mä­el­lä.

– Sil­loin ky­syim­me etu­kä­teen, kuka on myy­mäs­sä ja kuka os­ta­mas­sa sekä mikä toi­mi­a­la on ky­sees­sä. Sil­loin tai­sim­me saa­da sin­ne vain yh­den myyn­ti­ai­keis­sa ole­van yrit­tä­jän, Ös­ter­lund puus­kah­taa.

– Tie­toa pi­tää nyh­tää. Sik­si em­me nyt lait­ta­neet kut­suun, et­tä tule myy­jä­nä tai os­ta­ja­na, vaan et­tä tule pai­kal­le. Siel­lä voi sit­ten kes­kus­te­lun lo­mas­sa tuo­da il­mi, et­tä on­ko myy­mäs­sä tai os­ta­mas­sa. Vä­lil­lä tämä on ai­ka sa­la­myh­käis­tä. Yri­tys pi­täi­si myy­dä, mut­ta ei sii­tä voi oi­kein ul­ko­puo­li­sil­le ker­toa. Sit­ten ih­me­tel­lään, mik­sei ku­kaan tie­dä, et­tä tämä on myyn­nis­sä, ih­met­te­lee Ös­ter­lund.

Tu­le­via yri­tys­to­re­ja Ös­ter­lund luon­neh­tii ma­ta­lan kyn­nyk­sen neu­von­ta­pai­koik­si.

– Yrit­tä­jä voi ta­va­ta ker­ral­la use­am­man asi­an­tun­ti­jan. Sii­nä on yri­tys­to­rin tar­koi­tus.

Pia Ös­ter­lun­din mu­kaan mo­nel­le yrit­tä­jäl­le on yri­tyk­sen hin­nan mää­rit­te­le­mi­nen han­ka­laa. Sii­hen­kin asi­aan löy­tyy yri­tys­to­reil­ta neu­vo­ja.

– Myy­jän koh­dal­la hin­ta saat­taa pom­pa­ta ylös, kos­ka siel­lä on se tun­ne­puo­li­kin mu­ka­na. Var­sin­kin sii­nä koh­din, kun omis­ta­ja on ai­ka­naan ol­lut pis­tä­mäs­sä yri­tys­tä pys­tyyn vaik­ka­pa kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Vaik­ka os­ta­ja löy­tyi­si­kin, myy­jäl­le voi tul­la hil­li­tön luo­pu­mi­sen tus­ka. Tuo tuos­sa on oi­ke­as­ti os­ta­mas­sa ja minä olen täs­tä nyt luo­pu­mas­sa. Sit­ten vie­lä poh­di­taan, jos­ko sit­ten­kään. Ai­ka mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka pal­jon tun­teet lop­pu­jen lo­puk­si vai­kut­ta­vat.

Yri­tys­to­ril­le voi siis tul­la pai­kal­le ker­to­mat­ta muil­le, kuka on ja mik­si hän on siel­lä.

– Voi ol­la siel­lä va­paas­ti kat­so­mas­sa ja ky­se­le­mäs­sä, ei­kä ku­kaan tie­dä on­ko ky­sees­sä myy­jä, os­ta­ja vai ihan muu­ten vaan pai­kal­la, tar­ken­taa Pia Ös­ter­lund vie­lä.

Mo­ni­kaan kun ei mie­ti yri­tys­tä pe­rus­ta­es­saan, et­tä jos­kus tu­lee ai­ka sii­tä luo­pua.

– Yrit­tä­jä­to­ril­la nä­kee ker­ral­la mon­ta asi­an­tun­ti­jaa. Eh­kä se he­rät­tää sit­ten poh­ti­maan, oli­si­ko mi­nun yri­tyk­sel­le oi­kea ai­ka et­siä jat­ka­jaa nyt vai myö­hem­min. Pää­tös saat­taa jää­dä ky­te­mään, Ös­ter­lund sa­noo.

Ös­ter­lund ver­taa it­se­ään pil­ke sil­mä­kul­mas­sa he­rä­tys­saar­naa­jak­si.

– Käyn he­rät­te­le­mäs­sä ih­mi­siä aja­tuk­seen, et­tä jos­kus si­nul­le­kin tu­lee se luo­pu­mi­nen. Voi­si­ko jo val­mis­tau­tua?

En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen on avoin­na Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien net­ti­si­vuil­la 9.11. saak­ka. Il­moit­tau­tu­mi­nen on sen ta­kia, et­tä pai­kal­la on kah­vi­tar­joi­lua. Mi­tään muu­ta siel­lä ei Pia Ös­ter­lun­din mu­kaan udel­la.

– Myös vii­mei­sim­mäs­sä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jä -leh­des­tä löy­tyy puo­len si­vun il­moi­tus, mis­tä nä­kyy kaik­kien kol­men ta­pah­tu­man tie­dot ja si­säl­tö.