STT

Van­ho­jen osa­ke­a­sun­to­jen hin­nat las­ki­vat mar­ras­kuus­sa koko maas­sa 3,9 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta, mut­ta nou­si­vat 1,4 pro­sent­tia lo­ka­kuus­ta, ker­too Ti­las­to­kes­kus.

Las­kua vii­me­vuo­ti­ses­ta mi­tat­tiin eri­tyi­ses­ti Van­taal­la, mis­sä van­ho­jen osa­ke­a­sun­to­jen hin­nat pu­to­si­vat 7,9 pro­sent­tia ja Hel­sin­gis­sä, mis­sä hin­nat las­ki­vat 6,0 pro­sent­tia.

Kuu­des­sa suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa van­ho­jen osa­ke­a­sun­to­jen hin­nat las­ki­vat 5,1 pro­sent­tia vii­me vuo­den mar­ras­kuus­ta. Suur­ten kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la hin­nat las­ki­vat vain 1,6 pro­sent­tia.