Yrit­tä­jyys on kas­vun ja in­ves­toin­tien moot­to­ri. Suo­men kas­vu syn­tyy suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kas­vun kaut­ta. Kas­vaak­seen yrit­tä­jä tar­vit­see va­kaan ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen ve­ro­tuk­sen, osaa­vaa työ­voi­maa ja vä­hän by­rok­ra­ti­aa. Jul­ki­sen ta­lou­den on ol­ta­va kun­nos­sa. Päät­tä­jien on nos­tet­ta­va ri­maa ja teh­tä­vä kas­vu­po­li­tiik­kaa, joka vah­vis­taa Suo­men ta­lou­den kes­tä­vää kas­vua. Sa­mal­la on teh­tä­vä so­peu­tus­po­li­tiik­kaa ja lei­kat­ta­va eri­tyi­ses­ti nii­tä me­no­ja, jot­ka jar­rut­ta­vat kas­vua ja hi­das­ta­vat työl­li­syy­den kas­vua.

”Nos­te­taan ri­maa” on Yrit­tä­jien tee­ma edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2023. Ri­man nos­ta­mi­nen kos­kee kaik­kia: jul­kis­ta sek­to­ria, päät­tä­jiä, yri­tyk­siä ja työn­te­ki­jöi­tä. Päät­tä­jil­le tämä tar­koit­taa sitä, et­tä jul­ki­nen ta­lous on lai­tet­ta­va kun­toon. Jul­ki­sen sek­to­rin on kes­ki­tyt­tä­vä ydin­teh­tä­viin­sä, ja teh­tä­vä ne ai­em­paa pa­rem­min. On jä­tet­tä­vä yri­tyk­sil­le ti­laa kas­vaa ja an­net­ta­va niil­le ta­sa­ver­tai­nen mah­dol­li­suus tuot­taa jul­ki­sia pal­ve­lu­ja.

Suo­men Yrit­tä­jien Nos­te­taan ri­maa -edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­mas­sa esi­te­tyil­lä kei­noil­la var­mis­tam­me, et­tä Suo­men ta­lous toi­puu ja kas­vaa kes­tä­väs­ti, työl­li­syys vah­vis­tuu ja hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan pe­rus­ta lu­jit­tuu. Yrit­tä­jyys on Suo­men tu­ki­jal­ka. Nos­te­taan ri­maa -oh­jel­man ta­voit­tee­na on hel­pot­taa yrit­tä­mis­tä ja työl­lis­tä­mis­tä.

Yrit­tä­jien vii­si kes­kei­sin­tä vies­tiä kas­vun luo­mi­sek­si: 

• Lo­pe­te­taan jul­ki­nen vel­kaan­tu­mi­nen. Aloi­te­taan jul­ki­sen ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen.  

• Alen­ne­taan yrit­tä­mi­sen ja työn ve­ro­tus­ta. Teh­dään en­na­koi­vaa ja va­kaa­ta ve­ro­po­li­tiik­kaa.  

• To­teu­te­taan tuot­ta­vuut­ta ja työl­li­syyt­tä vah­vis­ta­via uu­dis­tuk­sia, ku­ten työ­mark­ki­na­re­for­me­ja.  

• Pa­nos­te­taan osaa­mi­seen: eri­tyi­ses­ti tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tua uu­del­leen. 

• Kas­va­te­taan tut­ki­muk­sen ja ke­hit­tä­mi­sen in­ves­toin­te­ja pk-yri­tyk­sis­sä. 

Yrit­tä­jien vaa­li­oh­jel­mas­ta on jul­kais­tu

• Kas­vuoh­jel­ma: Si­sul­la ja sit­key­del­lä

• Työ­mark­ki­na­oh­jel­ma: Vain teh­ty työ on tär­ke­ää

• Kil­pai­luoh­jel­ma: Su­ju­vaa ja rei­lua

• Sote-oh­jel­ma: Yrit­tä­jä­kin voi pa­ran­taa

Suo­men ti­lan­ne on niin va­ka­va, et­tä elin­kei­no­e­lä­män jär­jes­töt ovat poik­keuk­sel­li­ses­ti jul­kis­ta­neet myös yh­tei­set ta­voit­teet hal­li­tus­kau­del­le. Kil­pai­lu­ky­kyi­nen ve­ro­tus on var­mis­tet­ta­va, vel­kaan­tu­mi­nen on tai­tet­ta­va ja Suo­meen on luo­ta­va li­sää työ­tä, vaa­ti­vat Suo­men Yrit­tä­jät, Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK, Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri ja Per­hey­ri­tys­ten liit­to.

Tu­tus­tu Yrit­tä­jien vaa­li­oh­jel­maan ja yrit­tä­jä­eh­dok­kai­siin (tu­los­sa) osoit­tees­sa www.nos­te­taan­ri­maa.fi