Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Suo­men Jää­pal­lo­liit­to osoit­taa kun­ni­oi­tus­ta jää­pal­lon pit­kil­le pe­rin­teil­le Suo­mes­sa ja la­jin pa­ris­sa toi­mi­neil­le hen­ki­löil­le kut­su­mal­la hei­tä Jää­pal­lon Kun­ni­a­gal­le­ri­aan. Gal­le­ri­an va­lin­ta­pe­rus­tei­na ovat muun mu­as­sa pit­kä ja an­si­o­kas pe­laa­jau­ra, jon­ka päät­ty­mi­ses­tä on ku­lu­nut vä­hin­tään vii­si vuot­ta ja pit­kä­ai­kai­nen ja mer­kit­tä­vä jär­jes­tö- ja ur­hei­lu­joh­ta­jau­ra la­jin pii­ris­sä tai muu eri­tyi­sen an­si­o­kas ja mer­kit­tä­vä toi­min­ta jää­pal­lon hy­väk­si.

Po­ri­lai­sis­ta kun­ni­a­gal­le­ri­aan on ni­met­ty nu­me­rol­la 17 Ka­le­vi Ruut­tu, nu­me­rol­la 21 Ris­to Su­ves, nu­me­rol­la 35 Mis­ka Su­ves ja nu­me­rol­la 39 Erkki Vä­ki­par­ta. Tuo­rein va­lin­ta gal­le­ri­aan on pit­kän­lin­jan po­ri­lai­nen jää­pal­lo­vai­kut­ta­ja Han­nu Neva.

– Hen­ki­löi­tä gal­le­ri­aan va­lit­ta­es­sa py­ri­tään ot­ta­maan huo­mi­oon sekä his­to­ri­al­li­set et­tä alu­eel­li­set nä­kö­koh­dat, tar­ken­taa Neva.

Hannu Neva kutsuttiin Jääpallon Kunniagalleriaan.

Hannu Neva kutsuttiin Jääpallon Kunniagalleriaan.

Elina Wallin

Ne­van kiin­nos­tus jää­pal­loon syt­tyi jo hä­nen syn­ty­mä­kau­pun­gis­saan Por­voos­sa, jos­sa hän pe­la­si Akil­lek­sen ju­ni­o­reis­sa.

– Var­si­nai­sen jää­pal­lo­työ­ni tein kui­ten­kin Po­ris­sa. Olin jääl­lä po­ri­lais­ta jää­pal­loa el­vy­tet­tä­es­sä 1960-lu­vul­la ja tu­lin mu­kaan Na­ru­ke­rän seu­ra­työ­hön jo 1980-lu­vun alus­sa.

Al­ku­vai­hees­sa Neva, 85, toi­mi Na­ru­ke­rän hal­li­tuk­ses­sa, jos­sa hä­nen eri­kois­huo­mi­on­sa kiin­nit­tyi seu­ran nuo­ri­so­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen. Hän on ol­lut ak­tii­vi­nen lu­kuis­ten tur­naus­ten ja juh­lien jär­jes­tä­jä­nä. Vuo­des­ta 2005 läh­tien Neva on joh­ta­nut pon­nek­kaas­ti Na­ru­ke­rän ve­te­raa­nien eli Iki­ke­rän toi­min­taa, mut­ta sa­mal­la hän on puu­han­nut vä­sy­mät­tö­mäs­ti koko seu­ra­toi­min­nan taus­tal­la.

Neva toi­mi Jää­pal­lo­lii­ton Län­si-Suo­men pii­rin pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1987–1992. Jää­pal­lo­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa ja eri va­li­o­kun­nis­sa hän oli vuo­des­ta 1988 al­ka­en tois­ta­kym­men­ta vuot­ta.

– Kerä ja laa­jem­min koko jää­pal­lo la­ji­na ovat lä­hel­lä sy­dän­tä. Ken­tän lai­dal­la tu­lee ol­tua ai­na ko­ti­pe­leis­sä. Na­ru­ke­rän ko­ri­a­ree­nal­la tun­nel­ma on upea – ke­lis­sä kuin ke­lis­sä. Me­nes­tys­tä on tul­lut kii­tet­tä­väs­ti, mut­ta mes­ta­ruus on kier­tä­nyt mei­tä tur­han kau­an. Nyt toi­veet ovat taas kor­ke­al­la. Jouk­ku­ees­sa on Ee­ro Paa­vo­lan ja Joo­na Ra­ja­lan joh­dol­la pal­jon po­ten­ti­aa­lia – ai­na mes­ta­ruu­teen as­ti. Kul­ta­juh­lat ovat haa­veis­sa, mut­ta kaik­ki on ai­na lop­pu­pe­leis­sä pie­nes­tä kiin­ni, Neva sa­noo.