Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Tiuk­ka ku­lis­si­pe­li jää­kie­kon Lii­gan ja Mes­tik­sen vä­lil­lä sai maa­nan­tai­na li­sä­kier­rok­sia, kun Mes­tis-tai­pa­leen­sa aloit­ta­nut Hel­sin­gin Jo­ke­rit il­moit­ti, et­tei seu­ra ai­o­kaan ha­kea lii­ga­paik­kaa kau­del­le 2025–2026 ny­kyi­sil­lä eh­doil­la. Jo­ke­rit pe­rus­te­li asi­aa tie­dot­tees­saan ta­lou­del­li­sil­la syil­lä ja pai­not­ti, et­tei seu­ran tu­le­vai­suut­ta ha­lu­ta vaa­ran­taa.

Lii­ga tie­dot­ti lo­ka­kuus­sa, et­tä ke­vääs­tä 2025 al­ka­en Lii­gan vii­mei­sen ja Mes­tik­sen voit­ta­jan vä­lil­lä jär­jes­te­tään lii­ga­kar­sin­ta. Kar­sin­ta­sar­jan voit­ta­mi­sen li­säk­si nou­sua mie­li­vän seu­ran on täy­tet­tä­vä Lii­gan li­sens­sieh­dot.

Pää­sar­ja­nou­sun mer­kit­tä­vin yk­sit­täi­nen kus­tan­nus on lii­ga­o­sa­ke. Lii­ga on ar­vi­oi­nut Jo­ke­reil­le, et­tä seu­ran lii­ga­o­sak­keen hin­ta nou­si­si pe­rä­ti 3,8 mil­joo­naan eu­roon.

– Tämä mei­dän pää­tös pe­rus­tuu nii­hin fak­toi­hin, mitä meil­lä on: Lii­gan jouk­ku­e­mää­rään ja ra­ken­tee­seen, sii­hen mi­ten osa­ke on ar­vo­tet­tu ja et­tä Lii­gaan on men­tä­vä pe­laa­mal­la. Se ko­ko­nai­suus ei ole Jo­ke­rien kan­nal­ta mil­lään mit­ta­ril­la jär­ke­vä ja se ve­sit­tää mei­dän toi­min­nan pe­ri­aat­teet, jot­ka me ke­sä­kuus­sa lin­ja­sim­me, Jo­ke­rien pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Saar­ni sa­noi STT:lle.

Jo­ke­rit ju­lis­ti pää­tee­moik­seen vas­tuul­li­suu­den, oman ju­ni­o­ri­työn tur­vaa­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen sekä seu­ran ta­lou­del­li­sen oma­va­rai­suu­den, kun hel­sin­ki­läis­seu­ra as­tui uu­den seu­ra­joh­ton­sa kans­sa jul­ki­suu­teen al­ku­ke­säl­lä.

– Ha­lu­am­me py­syä niis­sä pe­ri­aat­teis­sa, joi­den va­raan Jo­ke­rien uu­si tu­le­mi­nen on teh­ty, Saar­ni to­te­si.

Saar­ni ar­vi­oi, et­tä Lii­gas­sa pe­laa­mi­nen vaa­ti­si Jo­ke­reil­ta noin 7–9 mil­joo­nan eu­ron bud­je­tin. Ny­ky­mal­lil­la Mes­tis-jouk­ku­een lii­ga­paik­ka on jät­ti­mäi­sen vuo­ren ta­ka­na.

– Kun Lii­ga ker­toi pa­laut­ta­van­sa kar­sin­nat, se vai­kut­ti sil­loin as­ke­leel­ta oi­ke­aan suun­taan. Sen jäl­keen on sel­vin­nyt lii­ga­o­sak­keen hin­ta ja mui­ta vaa­dit­ta­via asi­oi­ta, ja on­han se yh­tä­lö nou­si­ja­jouk­ku­eel­le ää­ret­tö­män haas­ta­va. Meil­lä on to­del­la ko­vat näy­töt sii­tä, mi­ten olem­me saa­neet ylei­sön mu­kaan jouk­ku­een taak­se, ja asia on meil­le­kin to­del­la haas­ta­va. Lii­ga toki päät­tää it­se omis­ta asi­ois­taan, em­me voi ot­taa sii­hen kan­taa, Saar­ni sa­noi.

Jo­ke­rit ko­ros­ti tie­dot­tees­saan, et­tä seu­ran ta­voit­tee­na on edel­leen voit­taa Mes­tik­sen mes­ta­ruus en­si kau­del­la ja pe­la­ta tu­le­vai­suu­des­sa Suo­men kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la. Hel­sin­ki­läis­seu­ra pa­la­si täk­si kau­dek­si ko­ti­maan kiek­ko­kar­tal­le vuo­sien 2014–2022 KHL-seik­kai­lun jäl­keen.

En­si ke­vää­nä lii­ga­kar­sin­to­ja ei vie­lä jär­jes­te­tä. Mes­tis-seu­rois­ta Kiek­ko-Es­poo ja TuTo Hoc­key ovat ha­ke­neet en­si kau­dek­si lii­ga­li­sens­siä.

Kiek­ko-Es­poon pu­heen­joh­ta­ja Ami Ru­bins­tein ker­toi, et­tei es­poo­lais­seu­ra ole vie­lä saa­nut Lii­gal­ta tark­kaa tie­toa osak­keen hin­nas­ta.

– Mei­dän läh­tö­koh­tam­me Lii­gan suh­teen käy­dyis­sä kes­kus­te­luis­sa on ol­lut, et­tä lii­ga­o­sak­keen hin­nan pi­tää ol­la pe­rus­tel­tu ja sel­lai­sel­la poh­jal­la, et­tä se mah­dol­lis­taa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen. Ei pel­käs­tään mei­dän osal­tam­me, vaan myös mui­den osal­ta, Ru­bins­tein sa­noi STT:lle.

– Odo­tam­me rau­has­sa, et­tä saam­me tie­don osak­keen hin­nas­ta. Otam­me sii­nä vai­hees­sa omal­ta osal­tam­me kan­taa.