Art­tu Mä­ke­lä / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Nash­vil­le Pre­da­tors oli ot­ta­mas­sa isän­ti­nä hää­rän­nees­tä Ot­ta­wa Se­na­tor­sis­ta nis­ka­lenk­kiä, kun­nes Ot­ta­wa kään­si pe­lin kurs­sin ja luis­te­li ko­ti­voit­toon kol­men maa­lin tap­pi­ol­ta.

Voit­toon sii­vit­tä­neen 4–3-maa­lin teki Clau­de Gi­roux, kun jat­ko­ai­kaa oli pe­lat­tu rei­lut kol­me ja puo­li mi­nuut­tia.

Mer­kit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä Ot­ta­wan voi­tos­sa oli suo­ma­lais­maa­li­vah­ti Joo­nas Kor­pi­sa­lo, joka kut­sut­tiin jääl­le sen jäl­keen, kun tans­ka­lai­nen Mads Sö­gaard oli eh­ti­nyt pääs­tää kol­me maa­lia ot­te­lun avau­se­räs­sä.

Kor­pi­sa­lo tor­jui kaik­ki 17 hän­tä koh­ti teh­tyä lau­kaus­ta. Pe­li­ai­kaa suo­ma­lai­sel­le ker­tyi kaik­ki­aan noin 43 ja puo­li mi­nuut­tia.

Nash­vil­len maa­lil­la oli vah­ti­vuo­ros­sa Juu­se Sa­ros, joka tor­jui 35 lau­kauk­ses­ta yh­teen­sä 31. Ten­nes­see­läis­seu­ran toi­nen suo­ma­lais­ves­ka­ri, Ke­vin Lan­ki­nen seu­ra­si maa­nan­tai-il­lan ot­te­lun vaih­to­pen­kil­tä.

Sa­ros sai ot­te­lun pää­tö­se­räs­sä kak­si­mi­nuut­ti­sen ran­gais­tuk­sen Ot­ta­wan sak­sa­lais­hyök­kää­jän Tim Stützlen kam­pit­ta­mi­ses­ta.

Nash­vil­len Mic­ha­el McCar­ron ava­si il­lan maa­li­ti­lin, kun ot­te­lun en­sim­mäis­tä erää oli ta­ka­na noin kah­dek­san ja puo­li mi­nuut­tia. Phi­lip To­ma­si­no seu­ra­si pe­räs­tä erän 17. mi­nuu­til­la te­ke­mäl­lään osu­mal­la. Ja­kov Tre­nin saat­te­li vuo­ros­taan maa­liin seu­ran vii­mei­sek­si jää­neen osu­man, kun ot­te­lua oli pe­lat­tu 19 mi­nuut­tia.

Isän­nät ei­vät jää­neet kui­ten­kaan tu­leen ma­kaa­maan ka­run avau­se­rän jäl­ki­mai­nin­geis­sa, vaan Drake Bat­her­son ja Tim Stützle toi­vat toi­sen erän en­sim­mäi­sen puo­lis­kon ka­ven­nuk­sil­laan Ot­ta­wan vain maa­lin pää­hän vie­rais­taan.

Jat­ko­a­jal­le ot­te­lun ve­näyt­tä­neen 3–3-ta­soi­tuk­sen teki Brady Tkac­huk toi­sen erän 18. mi­nuu­til­la.

Avau­se­rän jäl­keen Ot­ta­wa teki kaik­ki­aan 28 lau­kaus­ta Nash­vil­len maa­lia koh­den, kun vie­ras­jouk­ku­een yri­tys­ten mää­rä oli vaa­ti­mat­to­mam­pi 18.

Sa­ros ja Lan­ki­nen ovat ol­leet Nash­vil­len ai­no­at suo­ma­lai­set sen jäl­keen kun vie­lä al­ku­kau­del­la Nash­vil­len ri­veis­sä pe­lan­nut Juu­so Pärs­si­nen pas­si­tet­tiin fa­mi­lii­ga AHL:ään.

Ai­em­min täl­lä kau­del­la Mil­wau­kee Ad­mi­ral­siin siir­ty­nyt Pärs­si­nen on ol­lut Ad­mi­ral­sis­sa tä­hän men­nes­sä fan­tas­ti­nen, ku­vai­lee Ad­mi­ral­sin GM ja Pre­da­tor­sin pe­laa­ja­ke­hi­tys­joh­ta­ja Scott Nic­hol.

Seu­ra päi­vit­te­li Pärs­si­sen kuu­lu­mi­sia sun­nun­tai­na ja tuol­loin jul­kais­tus­sa ar­tik­ke­lis­sa pai­no­tet­tiin, et­tä AHL-ko­men­nus ei ole ran­gais­tus, vaan pyr­ki­mys ke­hit­tää suo­ma­lais­pe­laa­jan ky­ky­jä.

Ar­tik­ke­lis­sa ei esi­tet­ty ar­vi­oi­ta sii­tä, voi­si­ko Pärs­si­nen ol­la ve­tä­mäs­sä Pre­da­tor­sin pai­dan ta­kai­sin yl­len­sä täl­lä kau­del­la.