Pet­te­ri Iko­nen / STT

Ral­li­au­toi­lun ne­lin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri Juha Kank­ku­nen on har­mis­saan la­jin ny­ky­ti­las­ta. MM-sar­jan kau­den en­sim­mäi­nen kil­pai­lu Mon­te Car­lon ral­li aje­taan lop­pu­vii­kos­ta, mut­ta mu­ka­na on vain kak­si teh­das­tal­lia ei­kä yh­tään suo­ma­lais­ta kil­pai­lun pää­luo­kas­sa.

– Ny­ky­ti­la on anee­mi­nen sii­nä mie­les­sä, kos­ka 4–5 tal­lia pi­täi­si ol­la. Nuo­ril­le pi­täi­si tul­la paik­ko­ja. Tuol­la tal­li­mää­räl­lä oli­si pai­kat 15 kul­jet­ta­jal­le, Kank­ku­nen ker­toi STT:lle kak­si viik­koa sit­ten Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tys­sä Ur­hei­lu­gaa­las­sa.

Ral­li ei ole la­ji­na muo­dik­kain il­mas­to­tie­toi­si­na ai­koi­na. Ra­hoit­ta­jat ovat har­vas­sa, ei­vät­kä au­ton­val­mis­ta­jat läh­de mu­kaan niin hel­pos­ti kuin ai­em­min.

– Kun ajoin Sa­fa­ri-ral­lin nu­me­rol­la 21, kaik­ki edel­lä oli­vat täy­siä teh­da­sau­to­ja. Taso oli 1980- ja 1990-lu­vuil­la ai­van tois­ta luok­kaa kuin nyt. Oli vie­lä 2000-lu­vun alus­sa­kin, Kank­ku­nen muis­tut­ti.

Täl­lä kau­del­la Hy­un­dai ja To­yo­ta ovat ai­no­at teh­das­tal­lit. For­de­ja ajat­ta­va M-Sport on yk­si­tyis­ra­hoit­tei­nen.

Esi­mer­kik­si Lan­ci­an ja Su­ba­run pa­luu­ai­keis­ta on riit­tä­nyt po­ri­naa vii­me vuo­si­na.

– Olen kuul­lut Lan­ci­an suun­ni­tel­mas­ta, joka on ol­lut ole­mas­sa pi­dem­män ai­kaa, Kank­ku­nen sa­noi.

– He tu­li­si­vat WRC2-luok­kaan. Yk­kös­luok­ka on niin spe­si­aa­li, kun on hyb­ri­di­au­tot. Sel­lai­sen ra­ken­ta­mi­nen mak­saa 1,3 mil­joo­naa. Kak­ko­nen mak­saa 300 000.

Au­tour­hei­lu on kal­lis­ta tou­hua. Hyb­ri­di­au­tot ovat nos­ta­neet vaa­ti­mus­ta­soa.

– Kak­ko­sen pys­tyy ra­ken­ta­maan kym­me­nel­lä in­si­nöö­ril­lä, mut­ta yk­kö­sen te­koon pi­tää ol­la 50. Ku­lut ja vai­keus nou­se­vat, Kank­ku­nen ava­si luok­kien vä­lis­tä eroa.

Kank­ku­nen saa­pui Ur­hei­lu­gaa­laan pok­kaa­maan pal­kin­non Suo­men ur­hei­lun kun­ni­a­gal­le­ri­aan va­lit­se­mi­ses­ta.

– Ar­vos­tan tä­män kor­ke­al­le, kos­ka meil­lä on Suo­mes­sa tun­ne­tus­ti kor­kea- ja ko­va­ta­soi­nen his­to­ria ur­hei­lus­sa. On pal­jon le­gen­do­ja, eri la­jeis­sa. On kun­nia pääs­tä osak­si tätä jouk­koa mui­den kans­sa.

Kank­ku­sen li­säk­si kun­ni­an sai­vat tänä vuon­na jal­ka­pal­loi­li­ja Sami Hyy­piä, sa­li­ban­dyn­pe­laa­ja Mika Ko­ho­nen ja pi­ka­juok­si­ja Riit­ta Sa­lin.

Kvar­te­tis­ta Sa­lin (1974), Kank­ku­nen (1993) ja Hyy­piä (2001) on va­lit­tu Suo­men vuo­den ur­hei­li­jak­si.

Kank­ku­nen oli rata-au­toi­li­ja Keke Ros­ber­gin (1982) jäl­keen toi­nen moot­to­riur­hei­li­ja, joka sai kun­ni­an. Kank­ku­nen on edel­leen ai­noa ral­li­au­toi­li­ja, joka on va­lit­tu vuo­den ur­hei­li­jak­si.

– Sen pal­kin­non ar­vos­tan kor­ke­al­le. Sinä vuon­na oli mui­ta­kin maa­il­man­mes­ta­rei­ta. Taso oli huip­pu­luok­kaa, Kank­ku­nen muis­tut­ti.

Kank­ku­nen ker­toi seu­raa­van­sa ur­hei­lua laa­jas­ti, mut­ta kak­si la­jia ovat eri­tyi­sen lä­hel­lä sy­dän­tä.

– Suo­ma­lai­set kat­so­vat pe­rin­tei­ses­ti pal­jon jää­kiek­koa, mut­ta suo­sik­ki­la­je­ja­ni ovat ol­leet kei­hään­heit­to ja mä­ki­hyp­py. Niis­sä to­sin ei ole enää pär­jät­ty ai­em­paan mal­liin. Ei­kö­hän sii­hen tu­lee vie­lä muu­tos.

Suo­sik­ki­la­jien­sa ur­hei­li­jois­ta Kank­ku­nen nos­taa esil­le kes­ki­suo­ma­lai­set "naa­pu­ri­mie­het".

– Mat­ti Ny­kä­nen ja Jani Soi­ni­nen Jy­väs­ky­läs­tä, Lau­kaas­ta ko­toi­sin ole­va Kank­ku­nen mai­nit­si mä­ki­hy­pyn olym­pi­a­voit­ta­jat.

Kei­hään­heit­tä­jis­tä yk­si maa­il­man­mes­ta­ri nou­see yli mui­den, myös mie­len­kiin­non koh­teen­sa ta­kia.

– Rä­dyn Sep­po on in­no­kas ral­li­mies. Olem­me ol­leet var­maan kym­me­nen vuot­ta sa­mois­sa pai­kois­sa kat­so­mas­sa ral­lia, Kank­ku­nen tuu­mi.

Kank­ku­nen tuli tun­ne­tuk­si kul­jet­ta­ja­na, joka näki ko­ko­nai­suu­den. Yk­sit­täi­sen eri­kois­ko­keen tai kil­pai­lun­kin voi­ton si­jaan hän näki, mikä pal­ve­lee par­hai­ten maa­il­man­mes­ta­ruu­den ta­voit­te­lua. Tur­hia ris­ke­jä ei kan­nat­ta­nut ot­taa. Kank­ku­nen on muis­tut­ta­nut usein, et­tä 1980-lu­vun B-ryh­män ral­li­hir­muis­sa­kin oli jar­ru­pol­jin.

Kank­ku­nen voit­ti maa­il­man­mes­ta­ruu­det Peu­ge­o­til­la (1986), Lan­ci­al­la (1987 ja 1991) ja To­yo­tal­la (1993). Kol­mel­la eri mer­kil­lä voit­ta­mi­nen on en­nä­tys, jota vas­ta rans­ka­lai­nen Se­bas­tien Ogier si­vu­si 2020.

Mi­hin Kank­ku­sen mie­les­tä pe­rus­tui se, et­tä hän pys­tyi me­nes­ty­mään eri­lai­sil­la au­toil­la ja eri­lai­si­na ai­ka­kau­si­na?

– Mi­nul­la oli sa­tu­mai­nen säkä, hän nau­rah­ti ja va­ka­voi­tui sit­ten.

– Il­mei­ses­ti ym­mär­sin jo­tain au­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta ja tes­taa­mi­ses­ta, et­tä sai au­tot mie­lei­sek­seen ja pys­tyi voit­ta­maan. Huip­pu­kul­jet­ta­jat pää­se­vät ai­kan­sa huip­pu­tal­lei­hin.

– Peu­ge­ot oli to­del­la vah­va, sa­moin Lan­cia. To­yo­ta oli vah­va ja on edel­leen. Ne oli­vat hy­viä au­to­ja.

Kank­ku­nen ajoi MM-sar­jas­sa myös For­dil­la, Su­ba­rul­la ja Hy­un­dail­la, jois­ta hän nos­taa esil­le kes­kim­mäi­sen.

– Su­ba­rul­la oli­si pi­tä­nyt pär­jä­tä pa­rem­min. Ikä ru­pe­si pai­na­maan, hän vir­nis­ti.

Kank­ku­nen ajoi huip­pu­ta­sol­la yli 40-vuo­ti­aak­si. Hä­nen lo­pe­tel­les­sa vuo­si­tu­han­nen alus­sa kil­pai­lu oli edel­leen kova.

Ral­lin ny­ky­ti­las­ta ja kiin­nos­ta­vuu­des­ta kie­lii se, et­tä kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri Kal­le Ro­van­pe­rä jät­täy­tyi 23-vuo­ti­aa­na osa-ai­ka­kul­jet­ta­jak­si.

Ro­van­pe­rän saa­vu­tus­lis­ta on jo nyt mit­ta­va, mut­ta yk­si hä­nel­tä puut­tuu: Suo­men MM-ral­lin voit­to. Kank­ku­sel­ta se on­nis­tui kol­mes­ti. Su­ba­ru-vuo­sien ko­ho­koh­ta oli voit­to Kes­ki-Suo­men so­ra­teil­lä 1999.

– Voi­tin Jy­väs­ky­läs­sä vie­lä 40-vuo­ti­aa­na. Jos Kal­lea ajat­te­lee, niin jo­ku­nen vuo­si on jäl­jel­lä, Kank­ku­nen sa­noi.