Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Mark­ku Ka­ner­va jat­kaa Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na ke­sä­kuus­sa pe­lat­ta­vis­sa maa­ot­te­luis­sa Por­tu­ga­lia ja Skot­lan­tia vas­taan. Pal­lo­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Ari Lah­ti vah­vis­taa asi­an STT:lle.

Pal­lo­liit­to ei ole vie­lä päät­tä­nyt, kuka toi­mii Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja­na syk­syl­lä pe­lat­ta­vas­sa Kan­so­jen lii­gas­sa. Lii­ton ta­voit­tee­na on, et­tä Kan­so­jen lii­gas­sa ja en­si maa­lis­kuus­sa al­ka­vis­sa MM-kar­sin­nois­sa Suo­mea joh­taa sama pää­val­men­ta­ja.

Ka­ner­van ja Huuh­ka­jien EM-kar­sin­ta­tai­val päät­tyi maa­lis­kuus­sa pet­ty­myk­seen, kun Wa­les kaa­toi Suo­men Car­dif­fis­sa pe­la­tus­sa jat­ko­kar­sin­ta­ot­te­lus­sa sel­väs­ti 4–1. Lah­ti ja Ka­ner­va kes­kus­te­li­vat maa­jouk­ku­een val­men­nus­ti­lan­tees­ta pää­si­äi­sen jäl­keen, mut­ta Lah­ti ei ha­lun­nut pu­reu­tua tar­kem­min kes­kus­te­lun yk­si­tyis­koh­tiin.

– Kes­kus­te­lut on käy­ty. Pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä tämä pro­ses­si on vie­lä Kan­so­jen lii­gan ja MM-kar­sin­to­jen osal­ta au­ki. En­nen Kan­so­jen lii­gaa tie­däm­me, kuka on mei­dän vas­tuu­val­men­ta­jam­me seu­raa­vis­sa MM-kar­sin­nois­sa, Lah­ti sa­noi.

– Näis­sä kah­des­sa (ke­sä­kuun) ot­te­lus­sa Mark­ku Ka­ner­va on joka ta­pauk­ses­sa pää­val­men­ta­ja.

Kan­so­jen lii­gas­sa Huuh­ka­jia val­men­taa joko uu­si pää­val­men­ta­ja tai Ka­ner­va, jon­ka pää­val­men­ta­ja­pes­ti on vi­ral­li­ses­ti voi­mas­sa vuo­den lop­puun.

– Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, Lah­ti to­te­si ly­hy­es­ti.

Pää­val­men­ta­ja­ku­vi­on rat­kai­su ve­nyy ke­säl­le maa­ot­te­lui­den jäl­kei­seen ai­kaan. Pal­lo­lii­ton seu­raa­va hal­li­tuk­sen ko­kous on Lah­den mu­kaan 17. ke­sä­kuu­ta.

– Se on eh­kä se seu­raa­va etap­pi, jol­loin voi ol­la, et­tä asia on kä­sit­te­lys­sä, jos se on val­mis. Jos näin ei ole, asia me­nee var­maan hei­nä­kuul­le, Lah­ti sa­noi.

Pal­lo­lii­ton hal­li­tus päät­tää pää­val­men­ta­ja-asi­as­ta Lah­den esi­tyk­sen poh­jal­ta, mut­ta mah­dol­li­sen uu­den pää­val­men­ta­jan kar­toi­tus­ta hoi­taa Pal­lo­lii­tos­sa suu­rem­pi tii­mi. Ryh­mään kuu­lu­vat muun mu­as­sa pää­sih­tee­ri Mar­co Ca­sag­ran­de ja ur­hei­lu­toi­men­joh­ta­ja Aki Hy­ry­läi­nen.

Lah­ti ker­toi Wa­les-tap­pi­on jäl­keen Hel­sin­gin Sa­no­mil­le, et­tä Pal­lo­liit­to on teh­nyt jo pi­dem­män ai­kaa "pe­rus­kar­toi­tus­ta" Huuh­ka­jien seu­raa­vas­ta pää­val­men­ta­jas­ta.

Ka­ner­va aloit­ti Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja­na lop­pu­vuon­na 2016 ja joh­ti pit­kään ala­mais­sa ol­leen maa­jouk­ku­een his­to­ri­al­li­ses­ti vuo­den 2021 EM-lop­pu­tur­nauk­seen. Päät­ty­neis­sä EM-kar­sin­nois­sa Ka­ner­va jou­tui kui­ten­kin uu­den­lai­sen kri­tiik­ki­vyö­ryn kes­kel­le EM-pai­kan li­vet­tyä kä­sis­tä. Huuh­ka­jien suo­ra ki­sa­paik­ka ka­riu­tui vii­me syk­syn Slo­ve­nia- ja Ka­zaks­tan-tap­pi­oi­hin, ei­kä Wa­les-ot­te­lu tuo­nut kään­net­tä pa­rem­paan.

Suu­ri osa Suo­men jal­ka­pal­lo­y­lei­sös­tä on pi­tä­nyt Ka­ner­van ny­kyis­tä, Kan­so­jen lii­gaan päät­ty­vää pää­val­men­ta­ja­so­pi­mus­ta on­gel­mal­li­se­na. Ka­ner­van so­pi­mus um­peu­tuu erään­lai­ses­sa sau­ma­koh­das­sa Kan­so­jen lii­gan ja en­si maa­lis­kuus­sa al­ka­vien MM-kar­sin­to­jen vä­lis­sä.

En­si vii­kol­la kuu­si­kymp­pi­si­ään viet­tä­vä Ka­ner­va on saa­nut kar­vai­den tap­pi­oi­den­kin het­kil­lä vah­vaa tu­kea pe­laa­jil­taan. Maa­jouk­ku­een kap­tee­ni Lu­kas Hra­dec­ky vä­lit­ti pe­laa­jien tu­ki­vies­tin Ylen jal­ka­pal­los­tu­di­os­sa, kun Suo­mi oli kaa­ta­nut Wa­les-pet­ty­myk­sen jäl­keen Vi­ron pa­nok­set­to­mas­sa maa­ot­te­lus­sa 2–1.

Al­ku­ke­sän Por­tu­ga­li- ja Skot­lan­ti-ot­te­lut ovat Ka­ner­van val­men­ta­mal­le maa­jouk­ku­eel­le tiuk­ka mit­ta­ri, sil­lä mo­lem­mat vas­tus­ta­jat val­mis­tau­tu­vat Sak­san EM-tur­nauk­seen. Huuh­ka­jat koh­taa Por­tu­ga­lin Lis­sa­bo­nis­sa 4. ke­sä­kuu­ta ja Skot­lan­nin Glas­gow'ssa 7. ke­sä­kuu­ta.

Syys­kuus­sa al­ka­vas­sa Kan­so­jen lii­gas­sa Suo­men loh­ko­vas­tus­ta­jat ovat Eng­lan­ti, Kreik­ka ja Ir­lan­ti.