Rau­man Luk­ko on jat­ka­nut pää­val­men­ta­ja Mar­ko Vir­ta­sen so­pi­mus­ta en­si kau­del­le. Vir­ta­sel­le en­si kau­si tu­lee ole­maan kol­mas Lu­kon Lii­ga-jouk­ku­een luot­si­na ja nel­jäs or­ga­ni­saa­ti­os­sa: ”Velt­su” luot­sa­si en­sim­mäi­sel­lä Luk­ko-kau­del­laan U20-jouk­ku­een Suo­men mes­ta­ruu­teen syk­syl­lä 2021.

Vir­ta­sen ja ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­ted­tin nä­ke­myk­set asi­ois­ta me­ni­vät jo vuon­na 2019 käy­dyis­sä neu­vot­te­luis­sa hy­vin yk­siin. Yh­tei­sym­mär­rys sekä kes­ki­näi­nen luot­ta­mus on yhä vah­vaa ja sik­si Vir­ta­sen oli­kin help­po lait­taa nimi so­pi­mus­pa­pe­riin en­si kau­dek­si­kin.

– Tot­ta kai ha­lu­sin jat­kaa. Me olem­me vas­ta alus­sa täs­sä ju­tus­sam­me. Vii­me kau­del­la sat­tui ja ta­pah­tui pal­jon, täl­lä kau­del­la olem­me pe­lan­neet rei­lu 20 pe­liä ja täl­lai­nen on tu­los. Yri­te­tään men­nä yh­des­sä eteen­päin koh­ti jo­tain isom­paa. Mo­lem­mat osa­puo­let ovat ol­leet tois­ten­sa pa­nok­seen tyy­ty­väi­siä ja hy­väl­tä­hän se tun­tuu, kun luo­te­taan ja us­ko­taan.

Tämä on se mei­dän tie, mil­lä men­nään eteen­päin, Vir­ta­nen sa­noo.

– Yh­tei­nen si­tou­tu­mi­nen, se on se suu­rin jut­tu täs­sä. Peli on pe­liä ja sen ai­ka näyt­tää, mikä tu­lee ole­maan lop­pu­tu­los. Suun­ta on kui­ten­kin oi­kea: se mitä ha­et­tiin jo vii­me kau­den ai­ka­na ja kuin­ka sil­loin hy­vän jak­son ai­ka­na suo­ri­tet­tiin, nii­tä asi­oi­ta olem­me pys­ty­neet nyt yh­des­sä jat­ka­maan.

Kau­si 2021–22 oli mo­nel­la­kin ta­paa poik­keuk­sel­li­nen ja haas­ta­va, mut­ta kun jouk­kue sai täy­des­sä vah­vuu­des­sa kes­kit­tyä to­teut­ta­maan yh­tei­siä ta­voit­tei­ta ja yh­teis­tä pe­li­kir­jaa, tu­lok­set pu­hui­vat puo­les­taan: seu­ran uu­si voit­to­put­kien­nä­tys kir­jat­tiin ku­lu­van vuo­den hel­mi­kuus­sa 12 ot­te­luun.

– Ne ovat ai­na hy­viä merk­ke­jä tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta, kun jouk­kue löy­tää tie­tyn­lai­sen iden­ti­tee­tin ja os­taa sen aja­tuk­sen, sen ”mei­dän ju­tun”. Jää­kiek­koa voi pe­la­ta mo­nel­la ta­paa ja tämä on se mei­dän jut­tu. Tämä on se mei­dän ta­pam­me pär­jä­tä, Vir­ta­nen lin­jaa.

Kal­le Sahls­tedt nä­kee Vir­ta­sen erit­täin yh­teis­työ­ky­kyi­se­nä val­men­ta­ja­na, joka ym­mär­tää hy­vin seu­raa, sen ta­voit­tei­ta ja Lu­kon ta­paa aja­tel­la ur­hei­lus­ta ja pe­laa­jan ke­hi­tyk­ses­tä. Ur­hei­lu­joh­ta­ja vah­vis­taa, et­tä pe­laa­jat ovat hy­vin si­säis­tä­neet Vir­ta­sen pe­li­fi­lo­so­fi­an.

– Velt­su on jat­ko­so­pi­muk­sen­sa omal­la työl­lään an­sain­nut. Jouk­kue luot­taa hä­neen ja hän jouk­ku­ee­seen. Yh­tei­nen sä­vel on sel­ke­äs­ti löy­ty­nyt, eh­kä jopa pik­kui­sen pa­rem­min kuin vii­me kau­del­la. Ne asi­at, joi­ta Vir­ta­nen ha­lu­aa, on hy­vin ym­mär­ret­ty jouk­ku­ees­sa. Si­kä­li oli­kin luon­nol­li­nen asia mie­les­tä­ni täs­sä vai­hees­sa jat­kaa Velt­sun kans­sa, Sahls­tedt kom­men­toi.

– Vaik­ka Vir­ta­nen on mie­les­tä­ni tosi ko­ke­nut kiek­ko­mies ja val­men­ta­ja, on hän myös ko­vas­ti ke­hit­ty­nyt. Hän on ot­ta­nut val­men­ta­ja­na ste­pin eteen­päin vii­me kau­des­ta: on asi­oi­ta, joi­ta hän te­kee vie­lä pa­rem­min kuin vii­me vuon­na. Yh­teis­työ Velt­sun kans­sa toi­mii joka sek­to­ril­la tosi hy­vin, niin ur­hei­lu­puo­lel­la kuin mui­hin si­dos­ryh­miin liit­ty­en. Hän on ai­na val­mis jelp­pi­mään ja tu­le­maan eri jut­tui­hin mu­kaan.