Pasi Pel­to­la / STT

Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jat voit­ti pe­sä­pal­loi­lun nais­ten Suo­men mes­ta­ruu­den vuon­na 2000. Sen jäl­keen SM-kul­taa on juh­lit­tu Jy­väs­ky­läs­sä (12 ker­taa), La­pu­al­la (7), Po­ris­sa (2) ja Tam­pe­reel­la (1). Ih­me oli­si, jos tä­nä­kään vuon­na lis­tal­le li­sät­täi­siin uut­ta paik­ka­kun­taa.

Him­me­äm­pi­ä­kin mi­ta­lei­ta on lip­su­nut mah­ti­ne­li­kon ul­ko­puo­lel­le 22 vii­me vuo­den ai­ka­na vain kuu­si, mut­ta jo­tain uut­ta on tu­le­va­na ke­sä­nä tar­jol­la. Vain Jark­ko Po­ke­lan joh­ta­ma Po­rin Pe­sä­kar­hut aloit­taa jouk­ku­eis­ta tä­män kau­den sa­man pe­lin­joh­ta­jan alai­suu­des­sa kuin aloit­ti vii­me kau­den. Mat­ti­as Ki­to­la oli Jy­väs­ky­län Ki­rit­tä­ris­sä ja Ant­ti Viht­ka­ri Man­se PP:ssä vuo­si sit­ten ke­vääl­lä kak­kos­pe­lin­joh­ta­jan roo­lis­sa, Mat­ti La­rik­ka siir­tyi La­pu­an Vir­ki­än viuh­kaan Lap­pa­jär­vel­tä.

– Imar­te­lee­han se, et­tä meil­le tar­jo­taan mes­ta­rin viit­taa. Us­koa löy­tyy siis muil­ta­kin kuin it­sel­täm­me. Ven­la Tan­hu­an tulo luk­ka­rik­si rau­hoit­ti pe­li­äm­me, to­te­aa Pe­sä­kar­hu­jen ohel­la ko­vim­mat odo­tuk­set nis­kaan­sa saa­van Man­sen Viht­ka­ri.

– Kuu­luu ur­hei­luun, et­tä huip­pu­pe­laa­jia lo­pet­taa tai muut­taa muu­al­le. Hei­dän ti­lal­laan meil­lä on uu­si­na kol­me B-tyt­tö­jen Itä–Län­nen pe­laa­jaa, Ki­to­la muis­tut­taa.

Man­sel­la ovat valt­tei­naan useim­man sar­jan pe­lin­joh­ta­jan Vuo­den pe­sä­pal­loi­jak­si veik­kaa­ma Saa­ga-An­ge­lia Rau­da­so­ja ja lä­pi­mur­to­pe­laa­jak­si po­vat­tu, Pe­sä­kar­huis­ta siir­ty­nyt 17-vuo­ti­as Kii­ra Kaut­to.

Rau­da­so­ja luo­ki­tel­laan sar­jan par­haak­si ete­ni­jäk­si. Ki­rit­tä­rien valt­ti on vaih­to­lyön­ti­vir­tuo­o­si Ee­va Mäki-Mau­ko­la. Vir­ki­ää ki­rit­tää sar­jan yk­kös­ko­tiut­ta­ja Ja­net­te Le­pis­tö.

Ul­ko­pe­lin äs­siä ovat pe­lin­joh­ta­jien mu­kaan Ki­rit­tä­ris­tä luk­ka­ri Mari Mant­si­nen ja lin­ja­pe­laa­ja Mäki-Mau­ko­la, etu­pe­laa­ja­na Vir­ki­än Eve­lii­na Läm­sä ja kop­pa­ri­o­sas­tol­la Man­sen Vir­pi Huk­ka.

Kun Kir­si Ala-Li­pas­ti ei enää Man­sea edus­ta, mon­ta­ko­han si­nua van­hem­paa pe­laa­jaa sar­jas­sa mah­taa ol­la, Vir­pi Huk­ka?

– Nol­la kap­pa­let­ta! Joku jouk­ku­ees­tam­me tar­kis­ti asi­an puo­les­ta­ni. On­nek­si uu­den luk­ka­rim­me Ven­la Tan­hu­an lem­pi­ni­mi on jo val­miik­si ”Mum­mi”, nau­rah­taa tors­tai­na 32 vuot­ta täyt­tä­vä ”Hu­ge­li” Huk­ka.

Ke­ra­va­lais­läh­töi­nen Huk­ka on kol­min­ker­tai­nen Suo­men mes­ta­ri, kuu­sin­ker­tai­nen ete­ni­jä­ku­nin­ga­tar ja kak­sin­ker­tai­nen kär­ki­lyön­ti­ti­las­ton voit­ta­ja. Mais­tui­si­ko lyö­jä­ku­nin­gat­ta­ren tit­te­li?

– Ne­lo­nen tun­nu­taan is­ket­tä­vän hi­haa­ni ai­na­kin al­ku­kau­des­ta, mut­ta läh­de­tään nyt en­sin vain et­si­mään hy­viä on­nis­tu­mi­sia.

Jos Man­se on lop­puot­te­luis­sa, kuka on to­den­nä­köi­sin vas­tus­ta­jan­ne?

– En tai­da viit­siä vei­ka­ta. Kuka ta­han­sa kol­mes­ta ko­vas­ta, tai mik­sei muis­ta­kin, kel­paa. Kuka pys­tyy par­hai­ten pe­liä ke­hit­tä­mään koh­ti syk­syä, on min­tis­sä.