STT

Kris­ta Pär­mä­kos­ki voit­ti nais­ten 20 ki­lo­met­rin pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van maa­il­man­cup­ki­san Lah­des­sa 1,9 se­kun­nin erol­la Sak­san Vic­to­ria Car­liin. Kert­tu Nis­ka­nen hiih­ti kol­man­nek­si 9,9 se­kun­tia Pär­mä­kos­kea hi­taam­pa­na.

– Toki tie­sin en­nen kaut­ta, et­tä olen hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta en saa­nut ulos­mi­tat­tua sitä. Oli oi­kea rat­kai­su, et­ten läh­te­nyt Poh­jois-Ame­rik­kaan, vaan rau­hoi­tin ti­lan­teen ja ra­ken­sin kun­toa uu­del­leen. Mut­ta en us­ko­nut täl­lai­seen, Pär­mä­kos­ki sa­noi Ylen tv-haas­tat­te­lus­sa.

Pär­mä­kos­ki sa­noi, et­tä kau­den ai­ka­na ko­et­tu­jen vai­keuk­sien ta­kia voit­to tun­tui eri­tyi­sen hy­väl­tä.

– Oli tär­keä on­nis­tu­mi­nen näin vai­ke­an kau­den jäl­keen. Myös it­sel­le oli tär­keä (näyt­tää), et­tä krop­pa­ni tun­nen, Pär­mä­kos­ki sa­noi.

Jo­han­na Ma­tin­ta­lo oli vii­des, An­ne Kyl­lö­nen 24:s, Kat­ri Ly­lyn­pe­rä 29:s, Vil­ma Nis­si­nen 35:s, Em­ma Hä­mä­läi­nen 37:s, Sii­ri Kai­jan­sink­ko 38:s, Nora Ky­tä­jä 39:s, El­sa Tor­vi­nen 40:s ja Fan­ny Ku­kon­leh­to 44:s.

Mies­ten 20 ki­lo­met­rin kil­pai­lu al­koi kel­lo 13.

Herola ja Hirvonen ladulle kahdeksantena

Yh­dis­te­tyn Suo­men yk­kös­pa­ri Ilk­ka He­ro­la ja Ee­ro Hir­vo­nen läh­te­vät kah­dek­san­te­na maa­il­man­cu­pin pa­ri­vies­tin hiih­to-osuu­del­le. Hir­vo­nen la­saut­ti Lah­den suur­mä­es­tä kel­po sii­vun 128 met­riä, mut­ta He­ro­la jäi vaih­te­le­vis­sa tuu­li­o­lois­sa 110,5 met­riin.

– Hyp­py­nä se oli ok, mut­ta kaik­ki ei­vät saa mah­dol­li­suut­ta on­nis­tua. Kun hyp­py on epä­var­maa, käy hel­pos­ti näin, He­ro­la sum­ma­si huo­non hyp­py­vi­reen ja tuu­li­lo­ton.

Hir­vo­nen oli toi­vei­kas, vaik­ka urak­kaa il­ta­päi­vän hiih­to-osuu­del­le jäi ra­jus­ti. Mä­ki­o­suu­den jäl­keen joh­ta­va Sak­san yk­kös­jouk­kue läh­tee 15 ki­lo­met­rin hiih­tou­rak­kaan 48 se­kun­tia en­nen Suo­mea. Pal­kin­to­ko­ro­ke­paik­kaan on vä­liä 30 se­kun­tia, kun Itä­val­lan kak­kos­jouk­kue on toi­se­na ja Sak­san kak­kos­jouk­kue kol­man­te­na.

– Nor­ja on edel­läm­me kym­me­nen se­kun­nin pääs­sä. Hei­dän pe­rään pi­täi­si pääs­tä, et­tei jää­dä yk­sin hiih­tä­mään, Hir­vo­nen suun­nit­te­li.

– Täy­tyy vie­lä Il­kan kans­sa teh­dä tak­tiik­ka ja so­pia hiih­to­jär­jes­tys.

Hän oli tyy­ty­väi­nen hyp­pyyn­sä.

– Se oli ihan hyvä hyp­py. Ke­li­kin oli sel­lai­nen, et­tei pi­lan­nut hyp­pyä. Tä­nään on ol­lut vä­hän ar­pa­pe­liä.

Kil­pai­lu oli vä­lil­lä pit­kään kes­key­tet­ty­nä, mut­ta Hir­vo­nen ker­toi ol­leen­sa pe­ril­lä ti­lan­tees­ta. Lii­ka odot­te­lu ei vai­van­nut.

Suo­men toi­nen jouk­kue Pert­tu Re­po­nen–Ot­to Niit­ty­kos­ki läh­tee la­dul­le 15:ntenä rei­lut puo­li­tois­ta mi­nuut­tia kär­ki­jouk­kue Sak­san jäl­keen. Re­po­nen jäi 107,5 met­riin, mut­ta Niit­ty­kos­ki ve­nyt­ti 115 met­riä.

– Ei odot­te­lu hai­tan­nut. Pa­rem­pi on vaik­ka pi­tää tau­koa, et­tä saa­daan mah­dol­li­sim­man ta­sa­puo­li­set olo­suh­teet kai­kil­le, Re­po­nen sa­noi.

Hiih­to-osuus käyn­nis­tyy kel­lo 15.20.