Pasi Rein / STT

Pert­tu Hy­vä­ri­nen tar­kas­te­lee kil­pai­lu­kau­den jat­ko­nä­ky­miä va­loi­sis­sa tun­nel­mis­sa, kun maas­to­hiih­don maa­il­man­cup al­kaa kaar­tua vii­mei­sel­le kol­man­nek­sel­le. Tob­lac­hin kym­pin voit­to ja vii­me vii­kon­lo­pun vah­vat hiih­dot Sak­san Ober­ho­fis­sa ovat te­räs­tä­neet Hy­vä­ri­sen it­se­luot­ta­muk­sen sa­mal­le ta­sol­le ha­pe­not­to­ky­vyn kans­sa.

– Vä­hän sil­tä vai­kut­taa, et­tä kun­to on nyt pe­rin­tei­sel­lä uran pa­ras. Ja hyvä kun­to on vaan ai­ka hyvä psyyk­ki­nen val­men­ta­ja, Hy­vä­ri­nen ku­vaa vi­ret­tään en­nen Sveit­sin Gom­sis­sa hiih­det­tä­viä kil­pai­lui­ta.

Hy­vä­ri­nen hiih­tää per­jan­tai­na Suo­men se­ka­vies­ti­jouk­ku­ees­sa ja sun­nun­tai­na 20 ki­lo­met­rin yh­teis­läh­dön va­paal­la hiih­to­ta­val­la.

– Va­paa­ta ei ole nyt pal­jon hiih­det­ty, jo­ten se on hie­man ky­sy­mys­merk­ki. En ole pys­ty­nyt te­ke­mään ko­via te­ho­ja va­paal­la, kun al­ku­kau­den ai­ka­tau­lu on ol­lut niin tiuk­ka. On vain pa­lau­dut­tu kil­pai­lu­vii­kon­lo­pus­ta seu­raa­vaan, Hy­vä­ri­nen jat­kaa.

– Va­paal­la hiih­to­a­sen­to pi­täi­si saa­da nap­sun pa­rem­mak­si, ja se vaa­ti­si pari tree­niä. Nyt täy­tyy vain toi­voa, et­tä va­paan hiih­to oli­si sil­lä mal­lil­la, et­tä sai­sin ir­ti kun­non mu­kai­sia suo­ri­tuk­sia.

Tob­lac­hin kym­pin voit­toon riit­tä­nyt huip­pu­vi­re al­koi löy­tyä Ru­kan maa­il­man­cu­pin jäl­keen, kun hän jäi pois Jäl­li­vaa­ran ja Ös­ter­sun­din maa­il­man­cu­peis­ta.

– Ru­kal­la pa­nos­tin ris­kil­lä skeit­tiin ja sain sil­lä li­hak­sen vä­hän vä­sy­neek­si. Sen ta­kia piti le­vä­tä pari päi­vää ja otin sa­mal­la käyt­töön van­han kan­san har­joi­tus­me­to­din, Hy­vä­ri­nen pal­jas­taa.

Hy­vä­ri­nen tar­poi um­pi­han­ges­sa pa­rin tun­nin kä­ve­ly­lenk­ke­jä, kun vas­tus­ta­jat kil­pai­li­vat Ruot­sis­sa maa­il­man­cu­pin pis­teis­tä.

– Top­pa­kamp­peet pääl­le ja "meh­tään kä­ve­lem­mään", Hy­vä­ri­nen ker­too eri­kois­har­joi­tuk­ses­taan.

– Olen teh­nyt sitä ai­ka mo­ne­na vai­ke­a­na het­ke­nä. Mi­nul­la se jos­tain syys­tä toi­mii.

Se ava­si li­hak­sis­ton, min­kä jäl­keen Hy­vä­ri­nen sai pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van te­ho­har­joi­tuk­sis­sa myös tek­nii­kan "mal­lil­leen".

Taus­tal­la on myös on­nis­tu­nut ke­sä­kau­den har­joit­te­lu.

– On­nis­tuin väis­te­le­mään ke­sä­har­joit­te­lus­sa isom­mat on­gel­mat, ja har­joit­te­lun ryt­mi­tys on­nis­tui omien kor­ke­an pai­kan lei­rien an­si­os­ta en­tis­tä pa­rem­min. Olin syk­syl­lä sel­väs­ti edel­lä edel­li­siä kau­sia.

Hy­vä­ri­nen tun­tee ke­hit­ty­neen­sä var­sin­kin ta­sa­työn­nös­sä ja te­hon­tuo­tos­sa.

– Ta­sa­työn­nös­sä py­syn nyt huip­pu­jen vauh­dis­sa, ja vuo­ro­hiih­to on saa­tu sil­le mal­lil­le, et­tä pys­tyn sil­lä jopa te­ke­mään mo­niin mui­hin eroa, Hy­vä­ri­nen ar­vi­oi.

– Li­hak­sen puo­lel­ta saan nyt tuo­tet­tua wat­tia ai­ka pal­jon. Keh­taa jo men­nä lop­pu­ki­rei­hin mu­kaan, vaik­ka on no­pei­ta mie­hiä vie­res­sä.

Hy­vä­ri­nen, 32, tun­tee, et­tä hän on saa­nut täl­lä kau­del­la par­haan kun­ton­sa va­kiin­tu­maan ai­em­paa pa­rem­min. Edel­lis­kau­sil­la hän on saa­nut yk­sit­täi­siä on­nis­tu­mi­sia on­nis­tu­neel­la kun­no­na­joi­tuk­sel­la.

Nyt kun­to on tun­tu­nut jy­ke­väl­tä mon­ta viik­koa. Se vain ei ole ai­na nä­ky­nyt tu­lok­sis­sa, kun fluo­ri­voi­tei­den täys­kiel­to ja vaih­te­le­vat sää­o­lot ovat ai­heut­ta­neet tu­lok­siin mel­kois­ta hei­lah­te­lua.

– Uu­sia, kai­kil­le tun­te­mat­to­mia voi­tei­ta on tul­lut käyt­töön koko ajan. Kai­kil­la on ol­lut haas­tee­na löy­tää kul­le­kin ke­lil­le toi­mi­vat tuot­teet ja nii­den se­koi­tuk­set. Sen ta­kia tu­lok­sis­sa on ol­lut iso­ja hei­lah­duk­sia, Hy­vä­ri­nen vah­vis­taa.

– Se on ol­lut tä­män tal­ven on­gel­ma, kun mel­kein joka vii­kon­lop­pu jol­le­kin jouk­ku­eel­le on osu­nut huo­no päi­vä.

Hy­vä­ri­nen ke­huu maa­jouk­ku­een huol­toa sii­tä, et­tä kaik­kiin on­gel­ma­ti­lan­tei­siin on löy­det­ty rat­kai­su en­nen seu­raa­vaa kil­pai­lua.

– Ur­hei­li­jas­ta on vä­lil­lä tun­tu­nut, et­tei hiih­dos­sa ole reh­tiä kil­pai­lua ur­hei­li­ja ur­hei­li­jaa vas­taan. Voi­te­lun roo­li on ol­lut niin iso, Hy­vä­ri­nen myön­tää.

– Mut­ta ti­lan­ne ta­soit­tuu jo lop­pu­kau­des­ta ja var­sin­kin tu­le­vi­na vuo­si­na. Rat­kai­sut ku­hun­kin olo­suh­tee­seen löy­ty­vät pik­ku hil­jaa.

Lop­pu­kau­den ka­len­te­ris­ta Hy­vä­ri­nen poi­mii kak­si ko­ti­mais­ta ko­ho­koh­taa, Kuo­pi­on Suo­men cu­pin ja Lah­den maa­il­man­cu­pin.

– On hie­no käy­dä ta­ka­pi­hal­la Pui­jol­la hiih­tä­mäs­sä, ja Sal­paus­se­läl­lä pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van 20 ki­lo­met­rin vä­li­ai­ka­läh­tö on ää­rim­mäi­sen hie­no kisa, Hy­vä­ri­nen en­na­koi.

– Mut­ta jäl­jel­lä on val­ta­va mää­rä ki­so­ja. Pää­pai­no on maa­il­man­cu­pin kil­pai­luis­sa, joi­ta py­rin hiih­tä­mään niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Ta­voit­tee­na on hiih­tää ok-si­joi­tuk­ses­ta ko­ko­nais­cu­pis­sa, ja mi­nul­la on sii­hen edel­leen mah­dol­li­suu­det, vaik­ka jou­duin jät­tä­mään kak­si vii­kon­lop­pua vä­liin.

Maa­il­man­cup päät­tyy Ruot­sin Fa­lu­nis­sa 17. maa­lis­kuu­ta.

– Töi­tä on ai­ka pal­jon joka vii­kon­lo­pul­le, Hy­vä­ri­nen nau­rah­taa.

– Voin jo lu­va­ta, et­ten ole enää hir­mu hy­väs­sä vi­rees­sä ke­vään SM-ki­sois­sa. Ei­kä se ole mi­nul­le yk­kösp­ri­o­ri­teet­ti. Hiih­dän mie­luum­min kun­non ulos mi­nul­le tär­keim­mis­sä ki­sois­sa.

Pit­kien mat­ko­jen Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­laan Ro­va­nie­mel­lä huh­ti­kuun alus­sa.