Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Maan­tie­teel­li­ses­ti haas­teel­li­ses­sa pai­kas­sa si­jait­se­va Pori on val­ta­kun­nal­li­sen ve­to­voi­ma­tut­ki­muk­sen mu­kaan pa­ran­ta­nut ase­mi­aan. 10 suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa Pori oli vii­me vuon­na jo seit­se­mäs.

Ve­to­voi­maa on jos­sain mää­rin po­ri­lai­sur­hei­lus­sa­kin. Kar­hu­kau­pun­ki on yhä kova kiek­ko­kau­pun­ki ja jal­ka­pal­lon ja sa­li­ban­dyn ane­mi­as­ta huo­li­mat­ta muu­ten­kin koh­ta­lai­sen vi­reä pal­loi­lu­paik­ka­kun­ta. Äs­sien ohel­la py­sy­vän pai­kan ur­hei­lu­fa­nien sy­dä­mes­sä on ot­ta­nut su­per­pe­sik­sen kes­to­me­nes­ty­jäk­si 19 SM-mi­ta­lil­laan nous­sut Pe­sä­kar­hut.

Yli­voi­mai­set kat­so­ja­mää­rät ke­rää­vä seu­ra on nais­pal­loi­lun vah­vin ur­hei­lub­rän­di. Suo­men seu­ra­tuim­man nais­jouk­ku­een ve­to­voi­ma on voi­ma­kas myös pe­laa­jien kes­kuu­des­sa. Kak­si mes­ta­ruut­ta 2020-lu­vul­la kah­mi­nut po­ri­lais­jouk­kue on ime­nyt ri­vei­hin­sä mon­ta huip­pua ja tu­le­vai­suu­den täh­teä. Yk­si heis­tä on syk­syl­lä so­pi­muk­sen Pe­sä­kar­hu­jen kans­sa teh­nyt Jo­han­na Pirs­ka­nen.

– Hui­kea tun­ne pääs­tä mu­kaan huip­puor­ga­ni­saa­ti­oon. Vie­ras­jouk­ku­ees­sa pe­la­tes­sa on ais­ti­nut täy­den Er­ku-Aree­nan hui­man tun­nel­man. Nyt se on hie­noa ko­kea ko­ti­jouk­ku­een pai­das­sa, heh­kut­taa Pirs­ka­nen.

20-vuo­ti­as Pirs­ka­nen siir­tyi Po­rin täh­ti­si­ker­mään Jo­en­suun Mai­las­ta. Pe­lit su­jui­vat, ja var­sin­kin kau­si 2023 oli häi­käi­se­vä. Hy­vät ot­teet li­sä­si­vät mui­den seu­ro­jen kiin­nos­tus­ta lah­ja­kas­ta sii­lin­jär­ve­läis­tä koh­taan.

Pe­lit Poh­jois-Kar­ja­las­sa päät­tyi­vät ai­na­kin täl­lä haa­vaa vii­me kau­teen. Pirs­ka­nen päät­ti, et­tä mai­se­man­vaih­dos ja pes­ti uu­teen huip­pu­seu­raan vei­si­vät hän­tä eteen­päin ural­la ja elä­mäs­sä. Pe­sä­kar­hu­jen tar­jouk­seen oli­kin help­po tart­tua.

– Muu­tin syk­syl­lä Ou­luun, jos­sa aloi­tin ter­veys­tie­don opin­not. Ai­ka näyt­tää, mil­tä ter­vey­den­hoi­don alal­ta am­mat­ti lo­pul­ta löy­tyy.

Pirs­ka­nen on mat­kus­ta­nut tal­ven mit­taan län­si­ran­ni­kol­le uu­den seu­ran­sa har­joi­tuk­siin. Vii­me vii­kon­lop­pu­na juna toi Pirs­ka­sen jäl­leen Po­rin Kar­hu­hal­lin tree­nei­hin. Mat­ka­seu­ra­na oli­vat nyt­kin pe­li­ka­ve­rit An­ni­ka ja Emi­lia Lin­na sekä La­pu­an Vir­ki­äs­tä siir­ty­nyt Eve­lii­na Läm­sä.

– Ai­ka puu­dut­ta­va­han se mat­ka on, mut­ta reis­saa­mi­nen kan­nat­taa. Lei­reil­lä on ol­lut eri­lai­sia tee­mo­ja, ja ne ovat jo nyt ke­hit­tä­neet sekä omaa et­tä jouk­ku­een pe­liä. Us­kon, et­tä 20.4. al­ka­va ete­län­lei­ri Fu­en­gi­ro­las­sa tii­vis­tää yh­teis­pe­liä ja -hen­keä en­ti­ses­tään.

Pirs­ka­nen voit­ti 153 kär­ki­lyön­nil­lään Su­pe­rin kär­ki­lyön­ti­ku­nin­gat­ta­ruu­den vuon­na 2023. Ete­ni­jä­ti­las­tos­sa kol­min­ker­tai­nen Itä–Län­si-pe­laa­ja si­joit­tui 53 tuo­dul­la juok­sul­la toi­sek­si. Lois­to-ot­teet nos­ti­vat hä­net siir­to­mark­ki­noi­den kuu­mim­mak­si ni­mek­si.

– Ei ole sa­lai­suus, et­tä vaih­to­eh­to­ja oli use­am­pia. Pää­tös Po­riin läh­dös­tä syn­tyi kui­ten­kin ki­vut­to­mas­ti. Pe­sä­kar­hut on yk­si me­nes­ty­neim­mis­tä ja ve­to­voi­mai­sim­mis­ta pe­sis­seu­rois­ta. Hal­lit­se­van mes­ta­rin ri­vei­hin on­kin joka vuo­si kova imu, sa­noo Sii­lin­jär­ven Pe­sik­ses­sä Su­pe­rin de­byyt­tin­sä kau­del­la 2020 teh­nyt Jo­han­na.

Sii­Pe-kas­vat­ti on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hä­nen hui­mas­sa nou­su­kii­dos­sa ole­va pe­liu­ran­sa saa jat­koa uu­den pe­lin­joh­ta­jan Jus­si Haa­pa­kos­ken ko­men­toon siir­ty­nees­sä kär­ki­seu­ras­sa.

– Pe­sä­kar­hut on me­nes­tyk­sel­lään osoit­ta­nut, et­tä Po­ris­sa osa­taan teh­dä huip­pu­tu­los­ta. Ha­lu­an tuo­da oman pa­nok­se­ni laa­duk­kaa­seen ryh­mään. Us­kon myös, et­tä pys­tyn ke­hit­ty­mään osaa­vas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Var­sin­kin ul­ko­pe­lis­sä­ni on vie­lä pal­jon ko­hen­net­ta­vaa. Juu­ri omien tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen oli­kin tär­keä syy Po­riin siir­ty­mi­sel­le. Tär­kein­tä on sil­ti jouk­ku­een me­nes­ty­mi­nen. Ja pak­ko myön­tää, kyl­lä se kul­ta mais­tui­si mi­nul­le­kin.

Jän­nit­tä­jäk­si tun­nus­tau­tu­va nuo­ri täh­ti iloit­see, et­tä Pe­sä­kar­huis­sa on pa­nos­tet­tu myös hen­ki­seen val­men­nuk­sen.

– Hui­pul­la ur­heil­les­sa men­taa­li­puo­len asi­oil­la on iso mer­ki­tys. JoMa:ssa sel­lais­ta ei ol­lut tar­jol­la.

Nu­me­roa 1 hi­has­saan kan­ta­va Pirs­ka­nen on pe­lan­nut ural­laan kai­kil­la pe­li­pai­koil­la.

– Jo­kai­sel­la si­sä­pe­lin osa-alu­eel­la on pa­ran­net­ta­vaa: lyön­tei­hin mo­ni­puo­li­suut­ta ja pe­sien vä­lil­le vie­lä li­sää no­peut­ta, sa­noo ul­ko­ken­täl­lä kop­pa­rin ton­til­la viih­ty­vä sa­vo­lai­nen.